Bent u geen kweker of handelaar, maar moet u in het kader van uw werk wel reizen met soorten die beschermd worden door CITES? Dan kunnen uw beroepsactiviteiten gebonden zijn aan specifieke bepalingen.

Bepalingen met betrekking tot de CITES-wetgeving hebben betrekking op:

Dierentuinen, botanische tuinen, musea, universiteiten of soortgelijke instellingen

Met uitzondering van instellingen die beschouwd worden als “wetenschappelijke instellingen”, worden alle activiteitensectoren die levende of dode specimens tegen betaling aan het publiek tonen beschouwd als verrichters van handelsactiviteiten en zij moeten zich dus houden aan alle bepalingen inzake verkoop of koop.

Voor elke ruil, aankoop en verkoop met een andere instelling zijn immers CITES-vergunningen vereist.

In België worden wetenschappelijke instellingen erkend door het Belgische CITES-beheersorgaan in overleg met het Belgisch wetenschappelijk comité. Deze instellingen werken heel vaak mee aan educatieve programma’s of zijn betrokken bij programma’s voor kweek in gevangenschap, kunstmatige voortplanting of onderzoek met het oog op het behoud van bepaalde soorten.

Circussen, reizende tentoonstellingen/beurzen, dierenparken, plantencollecties of handelsstalen

CITES-dieren of -planten die gehouden worden in het kader van deze activiteiten maken regelmatig reizen doorheen, naar en buiten de Unie.

Daarom zijn voor deze soorten en specimens de volgende documenten vereist, in plaats van de gebruikelijke invoer- en uitvoervergunningen:

- een certificaat voor reizende tentoonstelling voor specimens die getoond zullen worden aan het publiek. Het gaat bijvoorbeeld om circusdieren, orchideeëncollecties, presentaties van jagen met CITES-roofvogels, collecties van ivoren stukken.

Dankzij dit (gele) certificaat hoeft u geen CITES-documenten aan te vragen bij elke grensovergang naar of buiten de Europese Unie. Dit certificaat vervangt de invoer- of uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat van een lidstaat of de certificaten voor intracommunautaire handel voor de vertoning voor commerciële doeleinden.

Let op: met dit certificaat voor reizende tentoonstelling mag u de betreffende specimens niet verkopen! Ze moeten deel blijven uitmaken van uw collectie.

Dit certificaat kan betrekking hebben op levende dieren of planten of delen en producten van dieren of planten. Het document is 3 jaar geldig en gaat vergezeld van een vervolgblad, dat samen met het originele certificaat voorgelegd moet worden aan de douane.

Indien u een dergelijke activiteit wenst uit te oefenen, verwijzen we u naar de omzendbrief over de formaliteiten voor reizende tentoonstellingen.

Het certificaat voor reizende tentoonstelling kan aangevraagd worden via de Belgische CITES-databank.

- Een geldig certificaat van monsterverzameling betreffende de specimens die onder een ATA-carnet (samentrekking van Admission Temporaire/Temporary Admission) vallen. Dit certificaat vervangt de invoer- of uitvoervergunning en de wederuitvoercertificaten van een lidstaat of de certificaten voor intracommunautaire handel voor de vertoning voor commerciële doeleinden. Dit document is 6 maanden geldig.
- Let op: met dit certificaat van monsterverzameling mag u de betreffende specimens niet verkopen! Ze moeten deel blijven uitmaken van uw collectie.

Indien u een dergelijke activiteit wenst uit te oefenen, verwijzen we naar de omzendbrief over de formaliteiten voor monsterverzameling.

Dit certificaat van monsterverzameling kan aangevraagd worden via de Belgische CITES-databank.

Handelaars in tropisch hout

S_Szefei – 123rf.com

Afbeelding: tropisch hout – Bijlage AI of BII of C(III)

Bedrijven die handelsactiviteiten verrichten met houtsoorten die beschermd worden door CITES moeten zich houden aan de bepalingen inzake verkoop en koop.

Indien u een dergelijke activiteit verricht, zijn deze omzendbrieven op u van toepassing:

Omzendbrief voor invoerders van tropisch hout post COP 17;
- Omzendbrief betreffende de houthandel: FLEGT- en TIMBER-wetgeving van de Europese Unie.

Opgelet, om bepaalde houtproducten te kunnen invoeren is een sanitaire machtiging vereist, afgeleverd door het FAVV.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Bestuur van de Controle
Import-Export
Planten & Plantaardige producten
CA-Botanique – Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
E-mail: import.export@favv.be
Website: www.favv-afsca.fgov.be

Farmaceutische laboratoria

Laboratoria die handelsactiviteiten verrichten met CITES-specimens (bv. bloed, cellen of weefsel van apen …) moeten zich houden aan de bepalingen inzake verkoop en koop.

Antiekhandelaars en verkoopzalen

S_juliajj – 123rf.com

Afbeelding : ivoor slagtanden – Annexe AI

De bepalingen van CITES zijn van toepassing indien u specimens die beschermd worden door CITES, zoals ivoor (onbewerkte slagtanden, gepolijste slagtanden, gebeeldhouwde figuurtjes of elk ander ivoren voorwerp), opgezette CITES-specimens (tijger, leeuw, roofvogel enz.), schedels, schildpadschilden, narwaltanden enz. te koop aanbiedt, verkoopt of er elke andere handelsactiviteit mee verricht.

Taxidermisten

Indien u een taxidermist bent en handelsactiviteiten verricht met specimens van CITES-dieren, verwijzen we naar de omzendbrief bestemd voor taxidermisten.

Kwekers, invoerders en uitvoerders van kaviaar

S_Sergey_Gorrupa  – 123rf.com

Afbeelding ; steur caviar (Acipenseridae spp, Polyodon spp)  – Annexe BII

Alle steur- en polyodonsoorten (Acipenseriformes) worden beschermd door CITES.

De bepalingen van CITES zijn van toepassing op levende en dode dieren, maar ook op delen en producten ervan, inclusief kaviaar.

Indien u handelsactiviteiten verricht met steurkaviaar (als verpakkings- of herverpakkingsbedrijf van kaviaar of als handelaar, groothandelaar, kleinhandelaar of restaurant), bent u verplicht om na te gaan of de herkomst van de kaviaar wettelijk is en moet u zich dus houden aan de bepalingen inzake verkoop en koop.

Belgische bedrijven die kaviaar produceren, verpakken of herverpakken moeten erkend zijn door de Belgische Dienst CITES.

Na erkenning krijgen deze bedrijven een unieke registratiecode en houden ze een FAVV-register bij met vermelding van de hoeveelheden ingevoerde, uitgevoerde, wederuitgevoerde, ter plaatse geproduceerde of opgeslagen kaviaar.

Voor de sanitaire vereisten voor de toekenning van erkenningen kunt u contact opnemen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Bestuur van de Controle
Import-Export
Planten & Plantaardige producten
CA-Botanique – Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
E-mail: import.export@favv.be
Website: www.favv-afsca.fgov.be

Consumenten vinden ook meer informatie in de brochure over kaviaar.

Kwekers, invoerders en uitvoerders van producten bestemd voor menselijke consumptie

Andere producten van CITES-soorten mogen gebruikt worden voor menselijke consumptie, zoals krokodillenvlees (alle soorten beschermd door CITES) of steur.

Bedrijven die handelsactiviteiten verrichten met producten op basis van CITES-soorten bestemd voor menselijke consumptie moeten zich houden aan de bepalingen inzake verkoop en koop.