In België wordt CITES toegepast via Europese verordeningen (EU) aangevuld door de Belgische CITES-wet van 28 juli 1981 (en de bijbehorende wijzigingen), alsook door het Koninklijk Uitvoeringsbesluit van 9 april 2003.

De wet van 1981 voorziet meer bepaald in:
• sancties (gevangenisstraf en hoogte van strafrechtelijke en administratieve boetes),
• de aanstelling van de controle-instanties die moeten toezien op de toepassing van CITES in België,
• striktere bepalingen voor bepaalde soorten.


In België, net als in de andere landen die CITES ondertekend hebben, is de toepassing van CITES gebaseerd op drie verschillende pijlers:

Het Belgisch CITES-beheersorgaan

Het Belgisch CITES-beheersorgaan is de cel CITES van de Dienst Biodiversiteit & Governance van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De belangrijkste activiteiten van deze cel zijn:

• afleveren van de CITES-documenten (invoervergunning, (weder)uitvoervergunning, certificaten voor intracommunautaire handel, voor persoonlijke eigendom, voor monsterverzameling, voor reizende tentoonstelling). Deze documenten moeten aangevraagd worden via de Belgische CITES-databank;
• informeren van particulieren en handelaars over de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst en de Europese Verordeningen aan de hand van gerichte folders en omzendbrieven bestemd voor professionelen en gewone burgers;
• uitwerken van de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst en de Verordeningen;
• opstellen van jaarlijkse en tweejaarlijkse verslagen en alle statistieken met betrekking tot de toepassing van CITES in België;
• opleiden van de controlediensten.

 Het Belgisch wetenschappelijk CITES-comité

Dit is opgesplitst in vijf secties: zoogdieren, vogels, reptielen en andere gewervelde dieren, ongewervelde dieren en planten. Elke sectie bestaat uit 3 tot 5 leden afkomstig uit verschillende Belgische wetenschappelijke instellingen.

De belangrijkste activiteit van dit comité is advies uitbrengen over de aflevering van vergunningen voor de invoer van specimens van soorten die opgenomen zijn in Bijlagen A en B van de EU-Verordening afkomstig uit derde landen (landen buiten de Europese Unie) om te garanderen dat de handel in deze soorten geen bedreiging vormt voor hun voortbestaan of de omvang van hun territorium.

De Belgische CITES-controle-instanties

De controle-instanties controleren aan de punten van binnenkomst en in het land zelf of de bepalingen van CITES nageleefd worden. Ze spelen een cruciale rol om de toepassing van CITES te doen naleven. Deze instanties werken nauw samen met het beheersorgaan.

In België zijn de controle-instanties:
• de douane (vooral aan de punten van binnenkomst: havens en luchthavens),
• de politie,
• de inspecteurs- van het FAVV,
• de inspectiedienst van de FOD Leefmilieu.