Veel planten- of diersoorten die vaak aangetroffen worden in kwekerijen of plantenkwekerijen worden in het wild met uitsterven bedreigd, bv. landschildpadden, papegaaien (ara’s, amazones, lori’s …), orchideeën, cactussen …

Deze situatie verklaart waarom er voorwaarden worden opgelegd voor de kweek, de kunstmatige voortplanting en de verhandeling van deze soorten.

Het is de bedoeling om aan te tonen dat de dier- of plantenspecimens wel degelijk afkomstig zijn uit kweek in gevangenschap of uit kunstmatige voortplanting.

U hebt een CITES-certificaat nodig voor elk jong van een specimen vermeld in Bijlage A.
Voor elk “nest” moet u een verklaring van kweek voorleggen om uw aanvraag via de CITES-databank te ondersteunen.
Als uw ouderkoppel voor de eerste keer jongen krijgt, moet u ook de twee originele certificaten bijvoegen zodat dit koppel geregistreerd kan worden als kweekkoppel.
Indien u kweekt met soorten uit Bijlage A of B moet u ook een register van binnenkomst (geboortes en aankopen) en vertrek (sterfgevallen en verkopen) bijhouden.
Dit register moet bewaard worden op de plaats waar uw dieren zich bevinden en dit tot 5 jaar nadat u de laatste aantekening in het register hebt gemaakt.

Deze procedure is van toepassing op (particuliere) amateurkwekers en op professionele kwekers of handelaars die aan kweek doen, voor zover zij handelsactiviteiten verrichten met hun specimens.

Handelsactiviteiten uitoefenen met CITES-specimens

Indien u zich toelegt op de kweek van bedreigde dieren en u de jongen wil verkopen of gebruiken in het kader van handelsactiviteiten, dan moet u voldoen aan meerdere voorwaarden, afhankelijk van de CITES-bijlage waarin de soort is opgenomen.

De wetgeving hanteert een zeer ruime definitie van het begrip ‘handelsactiviteiten verricht met CITES-specimens’ (dier- en plantensoorten, producten of voorwerpen waarop de Overeenkomst van toepassing is).

Dit omvat meer dan alleen kopen en verkopen.

U valt onder de definitie van handelsactiviteiten indien u:

• koopt, verkoopt,
• voorstelt om te kopen,
• de verwerving doet voor commerciële doeleinden,
• tentoonstelt voor commerciële doeleinden,
• gebruikt met een winstoogmerk (bv. valkerij …),
• bezit voor de verkoop (zelfs bij sporadische verkoop),
• te koop aanbiedt,
• transporteert voor de verkoop,
• direct of indirect reclame maakt met het oog op de verkoop,
• uitnodigt om een bod te doen,
• verhuurt, ruilt of wisselt,
• geeft aan iemand die een handelsactiviteit uitoefent.

Dit geldt ook indien deze activiteiten verricht worden via INTERNET!

Belangrijk om te onthouden: planten en dieren opgenomen in Bijlage A en afkomstig uit het wild mogen niet verhandeld worden!