Overtredingen van de CITES-wetgeving worden bestraft door de wet die boetes oplegt met een minimumbedrag van 156 euro die kunnen oplopen tot 300.000 euro. De wet voorziet zelfs gevangenisstraffen van 6 maanden tot 5 jaar afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Het ontbreken van een CITES-certificaat (geel A4-document) voor de uitoefening van eender welke handelsactiviteit met specimens uit Bijlage A wordt beschouwd als een strafbaar feit.

Voor deze overtreding kan een boete opgelegd worden waarvan het bedrag met name bepaald wordt door de situatie en de handelswaarde van het specimen (diersoort, plantensoort en zelfs voorwerp waarop de CITES-overeenkomst van toepassing is).

Bovendien kan het specimen in beslag worden genomen en geplaatst in een opvangcentrum. De kosten van deze opvang kunnen ook aangerekend worden aan de overtreder.

Dit geldt eveneens voor de invoer en (weder)uitvoer van CITES-specimens naar of buiten de Europese Unie zonder de vereiste vergunningen.

Het ontbreken van een wettelijk bewijs van herkomst (facturen, overdrachtsdocumenten …) voor uw specimens uit Bijlage B is ook een strafbaar feit.

Indien u geen CITES-register bijhoudt, of indien dit slecht bijgehouden wordt, vormt dit ook een inbreuk op CITES waarvoor ook een boete opgelegd kan worden.

Voor het gebruik van valse, ongeldige vergunningen (bv. niet-naleving van de beperkingen vermeld onderaan het document) of vergunningen die gewijzigd werden zonder toestemming van het beheersorgaan kunnen ook strafmaatregelen genomen worden van allerhande aard.

Vergeet tot slot niet dat elke onjuiste aangifte met het oog op het verkrijgen van de documenten ook een strafbaar feit is.