Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

Het Fonds steunt op de principes van medefinanciering, medeverantwoordelijkheid en medebeheer door de producenten en financiert met name de tussenkomsten in het kader van de officiële dierenziektebestrijding, geregeld door de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

De werking van dit Fonds, ook « Sanitair Fonds » genoemd,  berust op de solidariteit tussen producenten en sectoren onderling. De solidariteit laat toe om op te treden bij  uitbraken van besmettelijke dierenziekten (bv. mond-en klauwzeer of bij dreiging van aviaire influenza, varkenspest …)

Die solidariteit wordt gerealiseerd via verplichte bijdragen van alle natuurlijke of rechtspersonen die dieren houden of verhandelen. De verplichte bijdragen worden jaarlijks geïnd. Daarnaast kan het Fonds ook gelden ontvangen vanwege de Europese Unie.

De middelen van het Fonds dienen tot schadeloosstelling van de veehouders die hun dieren moeten laten slachten in het kader van aangifteplichtige ziekten, maar ook ter betaling van de prestaties die de erkende dierenartsen uitvoeren in het kader van de dierenziektebewaking: bloedafname voor onderzoek van brucellose en leucose, Aujeszky,….

Het Fonds wordt ook gebruikt om bepaalde specifieke acties in het algemeen belang van de veehouderij uit te voeren en te zorgen voor een hoge beschermingsgraad van de volksgezondheid (vb monitoring van paratuberculose).

Bovendien wordt het Fonds zo beheerd dat er een broodnodige spaarpot wordt aangelegd. Dat is noodzakelijk om vergoedingen te kunnen betalen igv epidemieën, bv. mond-en klauwzeer.

Ter verduidelijking, het Fonds dient niet om de identificatie en de registratie van de runderen te financieren. Het dient evenmin voor de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), noch voor de controles die door dit Agentschap worden uitgevoerd.

In 2017  besliste de Minister van Landbouw om het boekhoudkundig beheer van het Fonds over te hevelen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) naar de FOD Volksgezondheid en dit vanaf 1 januari 2019. Door deze transfer wordt het boekhoudkundige en beleidsmatige beheer van het Fonds gebundeld binnen de FOD Volksgezondheid.

 

Subsidies Onderzoek en ontwikkeling - Staatssteun

Subsidies Onderzoek en ontwikkeling - Staatssteun (in opleding)

 

Dierenziekten : Vergoeding Sanitair Fonds - Staatssteun

Influenza type H3

 

Procedures voor schatting van dieren

Hieronder vindt u de gidsen voor deskundigen en veehouders waarin wordt uitgelegd hoe een schatting moet worden uitgevoerd en welke formulieren daarvoor nodig zijn

Runderen

Varkens

 

Inning van de verplichte bijdragen

Runderen

Varkens

Pluimvee

Schapen, geiten en hertachtigen

Zuivel