Cultivatie van GGO’s in België en de EU

In de EU is momenteel één GGO-variëteit toegelaten om geteeld te worden, namelijk genetisch gemodificeerde maïs MON810. In België is er op dit ogenblik geen cultivatie van deze GGO-maïs.

De laatste jaren vonden er in België alleen enkele kleinschalige veldproeven plaats met GGO-populieren, aardappelen en maïs. Er zijn strenge voorzorgs- en monitoringmaatregelen opgelegd, onder meer om te vermijden dat er pollen beschikbaar zouden zijn voor bijen. Ofwel worden de eventuele bloeiwijzen verwijderd voor er pollen worden gevormd, ofwel wordt er gekozen voor variëteiten die geen stuifmeel verspreiden.

Etikettering van honing met GGO-pollen

Op 6 september 2011 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest uitgesproken over de aanwezigheid van sporen van pollen afkomstig van GGO-gewassen in honing. Het arrest stelt dat pollen een ingrediënt van honing zijn. Dit zou betekenen dat de aanwezigheid van GGO-pollen in honing op het etiket moet worden vermeld (indien de GGO-pollen meer dan 0.9% van de totale hoeveelheid pollen in de honing uitmaken).

In de Europese Honingrichtlijn staat echter dat honing geen ingrediënten bevat en dat pollen deel uitmaken van de normale samenstelling van de honing (het is zelfs verboden om ingrediënten toe te voegen aan honing). Aangezien pollen slechts een klein deel van honing uitmaken, ongeveer 0,5%, zou de etiketteringsgrens van 0,9% in de praktijk trouwens nooit worden overschreden.

De Europese Commissie wil de onduidelijkheid door het arrest van het Hof van Justitie ophelderen door in de Honingrichtlijn duidelijk te vermelden dat pollen wel degelijk een constituent en geen ingrediënt van honing zijn. Ze zijn namelijk zonder bewuste tussenkomst van de imker of honingproducent ‘van nature’ aanwezig in de honing.

GGO-pollen en voedselveiligheid

Uiteraard mag de eventuele aanwezigheid van sporen van GGO-pollen in honing de voedselveiligheid of de volksgezondheid niet in het gedrang brengen. Op vraag van de Europese Commissie heeft de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) daarom de veiligheid van de pollen van de GGO-maïs MON810, het enige GGO-gewas dat momenteel in de EU wordt geteeld, geëvalueerd.

EFSA heeft geconcludeerd dat de genetische modificatie in de GGO-maïs MON810 geen bijkomend gezondheidsrisico inhoudt, als de pollen van deze maïs diegene van niet-GGO-maïs zouden vervangen in voedingsmiddelen.

Daarnaast is EFSA ook bezig om de veiligheid te evalueren van GGO-pollen afkomstig van variëteiten die niet in de EU worden geteeld maar aanwezig kunnen zijn in voedingsmiddelen die worden ingevoerd uit derde landen. Ook hier kwam EFSA tot nu toe telkens tot de conclusie dat de eventuele aanwezigheid van dergelijke GGO-pollen ter vervanging van niet-GGO-pollen geen bijkomend gezondheidsrisico oplevert.