Kleine, alledaagse handelingen kunnen een grote impact hebben op de gezondheid van de bijen. Kleine inspanningen kunnen weldegelijk het verschil maken.

Eet biologisch

Geen pesticiden gebruiken in mijn moestuin om de bijen en mijn gezondheid te beschermen, dat is logisch ! En de voedingsmiddelen die ik koop in de winkel ? Kies voor de biologische landbouw : die denkt zowel aan het milieu als aan de mens. Hoe meer de landbouw gebruik zal maken van duurzame en natuurlijke praktijken, hoe minder pesticiden er zullen worden gebruikt. Dat is goed nieuws voor uw gezondheid en voor de bijen.

Insecten in huis: begraaf de strijdbijl  

Sommige dieren, meer bepaald insecten, heb je liever niet in je huis (vliegen, muggen, mieren,…) of in je moestuin (slakken, woelratten,…). We zijn soms geneigd om ze de oorlog te verklaren, gewapend met insecticiden. Die chemische producten zijn echter niet zonder gevaar, met name voor de bijen.

Alle insecten hebben echter hun plaats en sommige zijn zelfs erg nuttig voor de mens (denk bij voorbeeld aan spinnen, die ons verlossen van heel wat vliegen).

Als het nodig is, kan je ‘ongedierte’ op een natuurlijke manier weghouden of hun aantal beperken, door bij voorbeeld hun natuurlijke vijanden aan te trekken…

Richt je tot de overheid !

Het onderhoud van wegen en openbare ruimten is niet zonder gevolgen voor bijen en de biodiversiteit in het algemeen. Sommige gemeenten spannen zich tegenwoordig in om bij de beplanting en het beheer van wegbermen en plantsoenen de biodiversiteit te bevorderen.
Als dat in jouw gemeente nog niet gebeurt, kan je de bevoegde dienst een paar eenvoudige tips geven: plant enkel lokale soorten (winterharde bloemen vergen minder onderhoud dan eenjarige), vervang chemische pesticiden en meststoffen door hun biologische tegenhangers, gebruik strooisel en bodembedekkers om onkruid en waterverbruik te beperken, composteer plantaardig afval en bemest daarmee vanaf het najaar de bodem, maai niet te vroeg en zorg voor schuilplaatsen...

Surf naar de site van de campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’, die ondersteund wordt door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Daar vind je heel wat publicaties en extra tips om dagelijks leven te geven aan onze  planeet !

Ik engageer mij op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be.