Er bestaat een complexe relatie van onderlinge afhankelijkheid tussen bijen en ecosystemen. Zonder bijen zouden de diversiteit van de plantensoorten en de diversiteit binnen eenzelfde soort minder groot zijn. Omgekeerd leidt de erosie van de biodiversiteit, en van de diversiteit aan bloemplanten in het bijzonder, ertoe dat er een tekort aan voedingsmiddelen ontstaat voor de bijen. De federale regering zet zich op verschillende niveaus in voor het behoud van de biodiversiteit.

Het internationale referentie-instrument inzake biodiversiteit is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Biologische Diversiteit (VBD), dat door België werd ondertekend. Op 26 oktober 2006 hebben de bevoegde ministers de nationale strategie inzake Biologische Diversiteit (2006-2016) goedgekeurd, het belangrijkste instrument voor de tenuitvoerlegging van het VBD op nationaal niveau. Die strategie wordt momenteel geactualiseerd. Die actualisering vormt de gelegenheid om het ambitieuze wereldwijde akkoord dat in 2010 werd afgesloten tijdens de Top van Nagoya inzake Biodiversiteit om te zetten in nationaal beleid.

In 2009 werd het eerste federaal plan 2009-2013 voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren (economie, ontwikkelingssamenwerking, wetenschapsbeleid en transport) aan de ministerraad voorgelegd. Dat vloeit voort uit een verbintenis die aangegaan werd in het kader van het Federale Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2. Het plan legt federale acties vast en rangschikt ze naar prioriteit teneinde de biodiversiteit beter in het beleid te kunnen opnemen. Het plan geeft een roadmap en een referentiekader voor verschillende federale organen zodat er op nationaal niveau meer rekening wordt gehouden met de biodiversiteit.

De inspanningen voor het behoud van de biodiversiteit omhelzen ook het informeren en het sensibiliseren van de burgers. De federale administratie heeft op dat vlak tal van acties ondernomen.

Het Bijenplan 2012-2014 van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu omvat, onder andere, acties die de burgers moeten sensibiliseren, in samenwerking met ngo’s, door actiever deel te nemen aan beurzen en salons en door gericht brochures en pedagogische tools te verspreiden.

De acties die gericht zijn op de burger worden toegelicht op de site www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be