De overheid beschikt over talrijke informatie over het leefmilieu. Iedereen heeft het recht op toegang tot deze informatie: de individuele burger, groepen van burgers, verenigingen, bedrijven, enz.

Via de websites www.info-bijen.be en www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be publiceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu actief zo veel mogelijk informatie over de bijen en hun bescherming. 

Als er evenwel bepaalde informatie online niet beschikbaar is, kan iedereen onder ons zich richten tot de federale administratie om deze informatie te ontvangen. Dat houdt in dat men ter plaatse deze informatie kan consulteren, toelichtingen hierover kan krijgen of een kopie kan ontvangen.

Het recht op toegang tot milieu-informatie is een pijler van het Verdrag van Aarhus. Dit Verdrag is in Europees recht omgezet door Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad.  De federale overheid heeft het Verdrag en de richtlijn omgezet in de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie.