Bijen en andere bestuivende insecten spelen een belangrijke rol in de teelt van meer dan drie vierden van de voedingsgewassen ter wereld. Ze zijn ook onmisbaar voor het voortbestaan van meer dan 80% van alle plantensoorten.

De laatste jaren gaat het echter niet goed met de bijen. Zowel bij de honingbijen als de wilde bijen is de sterfte hoog. Volgens de resultaten van de Europese studie EPILOBEE, bedroeg het sterftecijfer van de bijen in België 33,6% voor de winter 2012-2013. Dit was het hoogste percentage onder de onderzochte landen in Europa.

Dit fenomeen is te wijten aan verschillende factoren, zoals de opmars van schadelijke bijenziekten, een gebrek aan voedingsstoffen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het belang van al deze factoren, en hun onderlinge relatie of synergie, wordt momenteel grondig onderzocht.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft ook een federaal bijenplan uitgewerkt, met diverse maatregelen op het vlak van dierengezondheid, reductie van pesticiden en bescherming van de biodiversiteit.

Een van de actiepunten uit dit plan is het grote publiek bewustmaken van het belang van de bijen voor onze biodiversiteit, onze economie en onze voedselzekerheid. Dat doen we onder meer met deze website www.info-bijen.be .

Hier vindt u nuttige informatie over de bijen en bijenteelt, maar ook over de bedreigingen voor de bijen en de maatregelen die worden genomen om hen te beschermen, zowel op nationaal als Europees en internationaal vlak.

Bovendien vindt u hier nuttige tips om de bijen in uw omgeving een handje te helpen, bijvoorbeeld door uw tuin bijenvriendelijk in te richten en te onderhouden. Uw engagement kan voor de bijen wel degelijk een verschil maken!