Uitoefening van de diergeneeskunde als natuurlijke persoon

 

Algemene bepalingen

De uitoefening van de diergeneeskunde wordt gereglementeerd door de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde.

De uitoefening van de diergeneeskunde mag niet verward worden met de wetgeving op de Orde der dierenartsen, noch met de code van de diergeneeskundige plichtenleer. Deze is enkel van toepassing op dierenartsen.

 

Doel van de diergeneeskunde

De wet van 1991 bepaalt de 2 noodzakelijke voorwaarden om diergeneeskunde uit te oefenen in België :

1. Houder zijn van het wettelijk diploma, uitgereikt hetzij door de Universiteit van Luik (Franse Gemeenschap), hetzij door de Universiteit van Gent (Vlaamse Gemeenschap).

Als uw diploma niet door een van de Belgische universiteiten werd uitgereikt, moet u de erkenning van uw diploma aanvragen. Door de Franse Gemeenschap  http://www.equivalences.cfwb.be/ hetzij door de Vlaamse Gemeenschap  http://naricvlaanderen.be/      

Voor de meeste diploma’s die binnen de Europese Unie worden uitgereikt, is het KB van 11 september 2016 een omzetting van richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Deze wetgeving laat onderdanen die houder zijn van een certificaat, diploma of titel van dierenarts, afgeleverd door een universiteit of school binnen de Unie en opgenomen in de bijlage van die regelgeving, toe om aan deze eis te voldoen. U kan de erkenning van dat diploma aanvragen bij onze diensten.

Bovendien laat het KB van 23 juni 1981 houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen onderdanen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland toe aan deze eis te voldoen.

Voor de diploma’s die niet in deze regelgeving worden bedoeld, moet u uw diploma bij één van de drie Gemeenschappen van België laten erkennen.

2. Een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten hebben.

3. Ingeschreven zijn op de lijst van dierenartsen of in het speciaal register van de Orde.

 

3.1. Inschrijving op de lijst van dierenartsen

Dit komt het meest voor en heeft betrekking op alle dierenartsen die zich op het Belgische grondgebied willen vestigen om de diergeneeskunde uit te oefenen. Voor ze het beroep mogen uitoefenen, moeten dierenartsen ingeschreven zijn op de lijst van de bevoegde Orde.

Het volstaat hiervoor een schriftelijke aanvraag te richten aan de zetel van de Gewestelijke Raad van de Orde der dierenartsen (voor Nederlandstaligen : Driekoningenplein 12 - 9820 Merelbeke – Tel: 09/225 58 18 – Fax: 09/225 54 95). De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van het diploma (of het getuigschrift).

 

3.2. Inschrijving in het speciaal register van de Orde

Dit geval betreft enkel de dierenartsen die hun diensten als dierenarts op het Belgische grondgebied willen verrichten zonder er zich te komen vestigen en die rechtmatig gevestigd zijn in een andere Lidstaat van de Europese Unie.

U moet zich niet tot de Orde wenden voor uw inschrijving in het speciaal register, maar wel tot onze diensten.

Voorafgaand aan uw eerste dienstverrichting op het Belgische grondgebied moet u een verklaring afleggen en ons een aantal inlichtingen en documenten bezorgen. Op basis van die verklaring gaan wij na of u het recht heeft om het statuut van dienstverlener aan te vragen, en bezorgen wij uw aanvraag aan de Orde die ons het inschrijvingsnummer in het speciaal register meedeelt. Vervolgens bezorgen wij u dat nummer. In tegenstelling tot de inschrijving op de lijst van dierenartsen is de inschrijving in het speciaal register gratis.

De inschrijving is 1 jaar geldig (van datum tot datum) en kan worden verlengd. Die verlenging gebeurt niet automatisch, u moet uw inschrijving hernieuwen.

 

Diergeneeskundige handelingen

Dierenartsen die willen meewerken aan de uitvoering van de wets- en verordeningsbepalingen (gereglementeerde ziektes, profylaxe tegen ziektes,…) moeten vooraf de erkenning verkregen hebben van de bevoegde minister, zoals bepaald in artikel 4 van de wet. Als wettelijke basis geldt het KB van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen. De noodzakelijke voorwaarden worden vastgelegd in artikel 2 van dit KB.

U kan uw erkenning aanvragen aan de hand van een gestandaardiseerde brief.

Wanneer uw administratief dossier volledig is, wordt u uitgenodigd om de eed af te leggen op het hoofdkantoor van de FOD Volksgezondheid te Brussel. De eedaflegging is de laatste verplichte stap om erkend te worden. Hier zijn de documenten en links met informatie, nuttig voor de erkende dierenartsen : contactgegevens van de externe diensten van het FAVV, de omzendbrieven van het FAVV voor dieren, de formaliteiten om een toegang te bekomen bij het veterinaire kadaster, link naar het WOAH (Wereldorganisatie voor de dierengezondheid), link naar Sciensano, link naar DGZ.

Indien de verplichtingen waaraan de erkende dierenartsen moeten voldoen niet nageleefd worden, kunnen er administratieve maatregelen opgelegd worden. Er bestaan 3 mogelijke maatregelen :

  • Berisping
  • Schorsing van de erkenning (max. 2 jaren)
  • Intrekking van de erkenning

Wetgeving

20 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de dierenartsen

2 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen

28 AUGUSTUS 1991. - Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde

 

Geneesmiddelen

Koninklijk besluit van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

Wetgeving

Richtlijn 2001/82/EG — het EU-wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Koninklijk Besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

 

Uitoefening van de diergeneeskunde als rechtspersoon

 

De dierenartsen die zich wensen te associëren en/of een vennootschap wensen op te richten in het kader van de uitoefening van de diergeneeskunde moeten zich onderling verbinden met een geschreven contract. Alle geschreven contracten dienen in de vorm van een ontwerp aan de Orde te worden meegedeeld. Deze laatste onderzoekt of ze al dan niet in overeenstemming zijn met de diergeneeskundige plichtenleer, geeft er zijn goedkeuring aan of vordert dat passende wijzigingen worden aangebracht.

Er bestaat een specifiek statuut  van “diergeneeskundig rechtspersoon”. De voorwaarden om dat statuut te verkrijgen zijn opgenomen in artikel 2 van de wet van 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen. Die voorwaarden worden door de Orde geverifieerd.

De wet van 1991 bepaalt de twee noodzakelijke voorwaarden om diergeneeskunde als “diergeneeskundig rechtspersoon” uit te oefenen in België :

1. Voor hij het beroep mag uitoefenen moet  de “diergeneeskundige rechtspersoon” ingeschreven zijn op de lijst van diergeneeskundige rechtspersonen van de Orde. Het volstaat hiervoor een schriftelijke aanvraag te richten aan de zetel van de Gewestelijke Raad van de Orde (voor Nederlandstaligen: Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke – Tel : 09/225.58.18).

Deze “diergeneeskundige rechtspersoon” moet een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afsluiten.

2. Daarenboven moeten de “diergeneeskundige rechtspersonen” die willen meewerken aan de uitvoering van de wets – en verordeningsbepalingen (gereglementeerde ziektes, profylaxe tegen ziektes, …)  vooraf de in artikel 4 van de wet bedoelde erkenning verkregen hebben van de bevoegde Minister. Als wettelijke basis geldt het KB van 20 november 2009 dat de noodzakelijke voorwaarden vastlegt in artikel 2.

De bijzonderheid van de erkenning als “diergeneeskundige rechtspersoon” bestaat erin dat de officiële overeenkomsten met de fokkers waarvoor die erkenning vereist is (epidemiologische bewaking van gereglementeerde ziektes, diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding) door de erkende “diergeneeskundige rechtspersoon” kunnen worden gesloten. Alle dierenartsen van die rechtspersoon hebben dezelfde rechten en plichten wat het uitvoeren van die overeenkomsten betreft.

U kan de erkenning van uw “diergeneeskundig rechtspersoon” aanvragen via een standaardformulier.

In tegenstelling tot de erkenning van de dierenartsen “natuurlijke personen”, is de erkenning van de diergeneeskundige rechtspersoon een louter administratieve procedure, zonder een eed af te leggen, dat kan volledig  behandeld worden per e-mail.

 

Strafbepalingen

Indien de verplichtingen waaraan de erkende “diergeneeskundige rechtspersonen” moeten voldoen niet nageleefd worden, kunnen er administratieve maatregelen opgelegd worden. Er bestaan 3 mogelijke maatregelen:

  • Berisping
  • Schorsing van de erkenning (max. 2 jaar)
  • Intrekking van de erkenning

 

Slotbepalingen

Wetgeving

28 AUGUSTUS 1991. - Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.

19 DECEMBER 1950. - Wet tot instelling van de Orde der Dierenartsen.

 

Contactgegevens

SPF Santé publique

DG APF - Service de Poltique Sanitaire

Avenue Galilée 5/2

1210 Bruxelles

apf.vetserv@health.fgov.be

Formulier