Verordening (EG) nr. 767/2009 (.PDF) van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders omvat de regels voor het in de handel brengen en het gebruik van voedermiddelen en mengvoeders voor voedselproducerende en niet-voedselproducerende dieren. Ook de dieetvoeders (HTML) vallen onder het toepassingsgebied van deze verordening.

Deze verordening bevat onder meer de algemene en specifieke voorschriften voor de etikettering (HTML) van voedermiddelen en mengvoeders. Ook de regels inzake claims (gezondheidsbeweringen), reclame, publiciteit en de verkoop op afstand (vb. internet) van diervoeders worden hierin omschreven. Bijlage III van deze verordening bevat een lijst van ingrediënten waarvan het in de handel brengen of het gebruik als diervoeding verboden is of onderhevig is aan beperkingen.

In uitvoering van artikel 24 van verordening 767/2009 werd via verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (WEB) een Catalogus van voedermiddelen vastgesteld (= niet-exclusieve lijst van de belangrijkste voedermiddelen die in de diervoeding worden gebruikt). De bijlage werd laatst vervangen door verordening (EU) nr. 2022/1104 van 1 juli 2022. 

De persoon die voor de eerste maal een voedermiddel in de handel brengt dat niet in deze Catalogus voorkomt, stelt de vertegenwoordigers van de Europese diervoederbranche hiervan onverwijld in kennis. Deze vertegenwoordigers publiceren een register van deze kennisgevingen op het internet: www.feedmaterialsregister.eu (WEB).

In uitvoering van artikel 7 van verordening 767/2009 werden via aanbeveling (EU) nr. 25/2011 (.PDF) een aantal beoordelingscriteria uitgewerkt die het onderscheid tussen additieven, voedermiddelen, biociden en geneesmiddelen moeten verduidelijken.

Behalve deze Europese verordening inzake de handel en het gebruik van diervoeders, zijn er nog een aantal bijkomende regels van toepassing die zijn opgenomen in een aantal Europese richtlijnen. Deze richtlijnen werden in de Belgische wetgeving omgezet door:

a) het koninklijk besluit van 28 juni 2011 (.PDF) betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders  

Dit besluit bevat:

  • de basisregels aangaande de aanwezigheid van ongewenste stoffen (HTML) in diervoeding (omzetting richtlijn 2002/32/EG);
  • de overgangsregels aangaande het in de handel brengen en het gebruik van ‘bestaande’ toevoegingsmiddelen (implementatie van artikel 10 van verordening 1831/2003 en richtlijn 70/524/EEG);
  • de lijst van categorieën van voedermiddelen die gebruikt mogen worden in de etikettering van voeders voor niet-voedselproducerende dieren ter vervanging van de specifieke benaming van de voedermiddelen (omzetting van richtlijn 82/475/EEG), in uitvoering van artikel 17, 2c) van verordening 767/2009.

b) het ministerieel besluit van 12 februari 1999 (.PDF) betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders

In dit besluit worden de basisregels voor de ongewenste stoffen (chemische contaminanten) en voor de 'bestaande' toevoegingsmiddelen, zoals vastgesteld in bovenvermeld koninklijk besluit van 28 juni 2011, verder gepreciseerd. Ook wordt de procedure verduidelijkt voor het aanvragen van derogaties voor wetenschappelijke voederproeven met niet-toegelaten toevoegingsmiddelen.

c) De nationale bepalingen van toepassing op de gemedicineerde voeders (HTML).


Meer informatie: