Hantering en gebruik van onverwerkte dierlijke bijproducten voor het voederen van dieren die niet bestemd zijn voor de voedselketen

Artikel 18 van verordening (EG) nr. 1069/2009 (.PDF) omvat een lijst van dieren waaraan onverwerkte dierlijke bijproducten mogen worden gevoederd. De dierlijke bijproducten van categorie 3 en sommige van categorie 2 mogen zonder voorafgaandelijke verwerking worden gebruikt voor het voederen van dierentuindieren, pelsdieren, honden in erkende kennels of meutes, honden en katten in asielen, en maden en wormen die als visaas worden gebruikt.

De algemene voorschriften zijn vastgesteld in bijlage VI, hoofdstuk II, van verordening (EU) nr. 142/2011 (.PDF) en hebben vooral betrekking op hygiënevoorschriften en traceerbaarheid.

De exploitanten die dierlijke bijproducten voor het voederen van dierentuindieren, circusdieren, dieren in meutes, in asielen voor honden en katten of in pelsdierfokkerijen hanteren of gebruiken, kunnen de specifieke fiche (PDF) raadplegen voor een overzicht van de na te leven voorwaarden.

1. Erkenning en registratie

De exploitanten die onverwerkte dierlijke bijproducten gebruiken voor het voederen van dieren die worden gehouden in het kader van een beroepsactiviteit moeten in overeenstemming met artikel 23 van verordening (EG) nr. 1069/2009 geregistreerd zijn.

Exploitanten (andere dan de gebruikers) die karkassen, vlees, eendagskuikens of andere dierlijke bijproducten, bestemd voor dergelijke vleesetende dieren, verzamelen of opslaan, moeten beschikken over een erkenning in overeenstemming met artikel 24 van dezelfde verordening.

Niettemin mogen de slachthuizen, de uitsnijderijen en vleesbereidingsbedrijven, de broeierijen en de vismijnen die dierlijke bijproducten, voortkomend uit hun productieketen, hanteren en opslaan zonder erkend te zijn door het DG Dier, Plant en Voeding.

2. Hoe moet ik een erkenning aanvragen of mij laten registreren?

Alvorens de activiteiten op te starten, sturen de exploitanten de registratie- of erkenningsaanvraag naar het DG Dier, Plant en Voeding, zoals voorzien in artikel 4 en 6 van het koninklijk besluit van 4 mei 2015 (.PDF). De exploitanten melden op dezelfde manier elke wijziging van de gegevens of de stopzetting van deze activiteiten.

Het aanvraagformulier (.Word) wordt ingevuld en verstuurd:

per e-mail naar: apf.traces@health.fgov.be

of naar: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding – Dienst Inspectie
Galileelaan 5, bus 2
1210 Brussel

3. Specifieke vragen

Mag men dieren die in een dierentuin zijn gekweekt, gebruiken voor het voederen van andere dieren van die dierentuin?

Men mag ter plaatse gekweekte ongewervelde dieren, waterdieren (met uitzondering van zeezoogdieren), en dieren van de orde van de knaagdieren (Rodentia) en lagomorfen gebruiken om de vleesetende dieren van de dierentuin te voederen. Men kan ook een toelating vragen om overtollige dieren van andere soorten te vervoederen aan de vleesetende dieren.

Mag men gebruik maken van kadavers en hele karkassen van dieren?

Karkassen van runderen en schapen waaruit het gespecificeerd risicomateriaal niet verwijderd is, worden beschouwd als categorie 1 materiaal. Ze kunnen slechts worden gebruikt voor het voederen van dieren na het verwijderen van het materiaal van categorie 1 dat overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) kan verspreiden (= gespecificeerd risicomateriaal). Het DG Dier, Plant en Voeding kan evenwel een toelating verlenen aan dierentuinen die daarom verzoeken om hele karkassen of kadavers van dieren te gebruiken overeenkomstig de in bijlage VI, hoofdstuk II, afdeling 4, van verordening (EU) nr. 142/2011 vermelde voorwaarden.

Mag men als particulier onverwerkte dierlijke bijproducten gebruiken om een reptiel of een roofvogel te voederen?

We registreren geen particuliere houders van vleesetende dieren zoals reptielen en roofvogels. Men mag vrij rauw voedsel voor gezelschapsdieren kopen. Deze producten worden verpakt en geëtiketteerd om te voldoen aan de noden van de dieren gehouden door particulieren. De fabrikanten en handelaars die deze voeders voor gezelschapsdieren in de handel brengen, worden geregistreerd en gecontroleerd door het FAVV.

Mag ik in het wild levende vleesetende dieren voederen met dierlijke bijproducten?

Neen! Anderzijds kunnen de gewestelijke overheden het gebruik van niet-verwerkte dierlijke bijproducten voor het voederen van bepaalde wilde dieren toestaan met als doel het bevorderen van de biodiversiteit.