Identificatie van paardachtigen

Paarden, ezels, halfezels en zebra`s behoren allemaal tot de familie van de paardachtigen. In België is het verplicht om deze dieren te laten identificeren en registreren (KB) .

 

Wat is de identificatie?

De identificatie bestaat uit drie delen: een microchip in de hals van het dier, het paspoort en de registratie in de centrale databank van de Belgische Confederatie van het Paard.

Deze procedure laat toe om:

 • ernstig zieke dieren snel op te sporen en te isoleren als er gevaar voor de dierengezondheid dreigt;
 • diefstal te voorkomen.

De houder van het paard moet de identificatie en registratie voltooien voor het dier één jaar oud is.

Onder de houder verstaan we de persoon die instaat voor de dagelijkse verzorging van het dier:

 • de eigenaar zelf, als hij het dier huisvest;
 • een persoon die door de eigenaar voor de verzorging is aangeduid;
 • voor paarden in een pension of een manege:
 • de eigenaar, als hij zelf regelmatig zijn dier verzorgt;
 • een persoon die door de eigenaar voor de verzorging is aangeduid;
 • de verantwoordelijke van het pension of de manege, als de eigenaar niet regelmatig voor de verzorging instaat.

 

Beschikbaarheid van het paspoort

Het paspoort moet altijd op de verblijfplaats van de paardachtige beschikbaar zijn, behalve wanneer het dier:

 • op de weide of in de stal staat en het paspoort snel kan worden voorgelegd;
 • ‘op stap’ is in de buurt van zijn verblijfplaats, bv. als hij bereden wordt;
 • nog niet gespeend is en bij zijn (zoog)moeder verblijft;
 • deelneemt aan een training, een evenement of een wedstrijd, en hiervoor tijdelijk de plaats van het gebeuren moet verlaten;
 • in een noodsituatie snel moet worden verplaatst.

Als een paard in een pension, een manege of een andere instelling verblijft, dan moet de uitbater het paspoort bijhouden. Een kopie mag ook, als het origineel binnen de drie uur kan worden voorgelegd.

Opgelet: het paspoort is geen eigendomsbewijs!

 

Uitzonderingen op de registratie

Paardachtigen worden niet in de centrale databank geregistreerd als ze:

 • niet langer dan 90 dagen in ons land verblijven (bv. voor een wedstrijd, training, tentoonstelling of sleepwerkzaamheden);
 • enkel tijdens het dekseizoen in België verblijven;
 • uiterlijk 10 dagen na het binnenbrengen op het Belgische grondgebied worden geslacht op voorwaarden dat zij rechtsreeks vervoerd worden van hun plaats van bestemming naar het slachthuis;
 • om medische redenen in een Belgische dierenkliniek verblijven.

 

Uitzondering voor paardachtigen ‘in het wild’ in erkende dierenparken en reservaten

Paardachtigen in erkende dierenparken of reservaten leven wild of half wild. Zij hebben geen paspoort nodig zolang ze niet verplaatst of gedomesticeerd worden.

De verantwoordelijke van het park of van de reserve moet deze uitzondering wel aanvragen bij de dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten van de FOD Volksgezondheid, via apf.vetserv@health.fgov.be.

De lijst raadplegen van de entiteiten die gebruik maken van de afwijking 

 

Wanneer en hoe laat ik een paardachtige identificeren?

Paardachtigen in België moeten voor de leeftijd van één jaar geïdentificeerd en geregistreerd zijn. De identificatieprocedure verschilt voor stamboekpaarden en voor fok-en gebruikspaarden. Voor slachtveulens gelden afzonderlijke regels.

 

Stamboekpaarden

 1. Dien een identificatie-aanvraag in bij de fokvereniging die het betreffende stamboek beheert. Kies een identificeerder (erkende dierenarts) uit de lijst, tenzij de fokvereniging de beschrijving of het ‘signalement’ van het paard door een stamboekafgevaardigde laat opmaken.
 2. Nadat u betaald hebt, ontvangt u het identificatiedossier of stuurt de BCP het naar uw erkende stamboekvereniging.
 3. Laat het dier identificeren. Als het paard nog geen microchip heeft, brengt de identificeerder er één aan. Hij vult ook het identificatiedocument in. Eventueel vult de stamboekafgevaardige zelf de beschrijving van het dier in.
 4. De fokvereniging  levert het paspoort af.

 

Niet-stamboekpaarden (fok-en gebruikspaarden)

 1. Dien een identificatie-aanvraag in bij de Belgische confederatie van het Paard (BCP). Dit kan zowel online als met een papieren formulier. Kies een identificeerder (erkende dierenarts) uit de lijst.
 2. Nadat u betaald hebt, ontvangt u het identificatiedossier.
 3. Laat het dier identificeren. Als het paard nog geen microchip heeft, brengt de identificeerder er één aan. Hij vult ook het identificatiedocument in.
 4. De BCP levert het paspoort af.

 

Slachtveulens

Slachtveulens, die in hun eerste levensjaar worden geslacht, krijgen enkel een microchip en een beschrijving. Zij mogen hun geboorteplaats niet verlaten, en moeten rechtstreeks naar het slachthuis worden gebracht.

 

Gebruik van geneesmiddelen

Ieder paard wordt bij zijn geboorte automatisch als een voedselproducerend dier beschouwd, dat in de voedselketen kan terechtkomen. Daarom wordt het gebruik van geneesmiddelen bij paarden nauwgezet opgevolgd en gecontroleerd. Sommige behandelingen kunnen ervoor zorgen dat een paard tijdelijk (voor een termijn van zes maanden) of zelfs definitief van de voedselketen wordt uitgesloten. Het geneesmiddelengebruik van een paard wordt bijgehouden in het paspoort (hoofdstuk 9 in het oude of sectie 2 in het nieuwe model).

Vooraleer een dierenarts een paard mag behandelen, moet hij in het paspoort het statuut van het dier (bestemd voor de menselijke consumptie of niet) opzoeken. Als het om een voedselproducerend dier gaat, moet hij voor een toegelaten behandeling kiezen. Als dat niet mogelijk is, moet hij het statuut van het dier wijzigen.

Als houder kunt u zelf op elk moment de bestemming van uw paard wijzigen en het definitief van de voedselketen uitsluiten. Dit is een belangrijke beslissing, want zo verliest het dier zijn economische waarde. Paarden kunnen wel dertig jaar oud worden en moeten al die tijd goed worden verzorgd.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hebben een handige samenvatting over geneesmiddelengebruik bij paarden opgesteld.

 

Paspoort verloren?

Als het paspoort van uw paard zoek raakt, moet u een duplicaat of een vervangend document aanvragen.

 

Een duplicaat aanvragen

Paspoort uitgegeven in België

Vraag een duplicaat aan bij de instantie van afgifte van het originele paspoort: uw stamboekvereniging ( voor stamboekpaarden) of de Belgische Confederatie van het Paard (niet-stamboekpaarden, fok-en gebruikspaarden). Die duidt een identificeerder aan om de identiteit van het paard te controleren.

Als de identiteit van het paard vaststaat en het nog steeds als voedselproducerend is geregistreerd, kan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslissen dat het dier uit voorzorg de volgende zes maanden (vanaf de datum van het duplicaat) niet voor menselijke consumptie mag worden geslacht. Als het statuut werd gewijzigd of de houderwissel niet werd geregistreerd, dan wordt het dier definitief uitgesloten voor menselijke consumptie.

Paspoort uitgegeven in een andere lidstaat van de EU

Contacteer de instantie van afgifte van het originele paspoort om een duplicaat te krijgen.

Wat gebeurt er als de identiteit van een paard niet kan worden vastgesteld?

In dat geval wordt het dier definitief uitgesloten van de voedselketen. De Belgische Confederatie van het Paard levert een vervangend document voor het paspoort af.

 

Uw paard heeft een stamboek maar u wilt geen duplicaat

De Belgische Confederatie van het Paard levert dan een vervangingsdocument af. Bedenk dat uw paard zijn afstamming verliest.

 

Een paardachtige kopen, verkopen of weggeven

Een paard kopen

 • Vraag het paspoort van het dier en kijk dit grondig na.

 • Controleer of het dier in de centrale databank van de Belgische Confederatie van het Paard is geregistreerd.

 • Laat u na de aankoop als nieuwe houder registreren.

Opgelet! Als u een paard zonder identificatie en/of registratie koopt, dan riskeert u een sanctie.

 

Uw paard weggeven of verkopen

 • Overhandig het paspoort aan de nieuwe houder.

 • Laat aan de Belgische Confederatie van het Paard, de beheerder van de centrale databank, weten dat u niet langer de houder van het dier bent. Gebruik hiervoor het mutatieformulier ou connectez-vous à la banque de données et enregistrez vous-même le changement.

Introductie -Invoer en doorvoer van paardachtigen

Introductie in België vanuit een andere lidstaat van de EU

Bent u houder van een paard dat in een andere lidstaat werd geïdentificeerd en wilt u het in België introduceren? Hieronder leest u de voorwaarden en procedure:

 • Registreer uw paard binnen de 30 dagen na zijn aankomst in België in de centrale databank van de Belgische Confederatie van het Paard (BCP). Doe dit zeker voor u het verkoopt of weggeeft. Enkel paarden die binnen de tien dagen na hun aankomst worden rechtstreeks geslacht, moeten niet worden geregistreerd. Voor uw registratieaanvraag hebt u het paspoort en een kopie van het gezondheidscertificaat nodig.

Als de vereiste documenten ontbreken, dan kan de bevoegde controle-instantie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een sanctie of andere maatregelen opleggen , bv. een verplichte bloedtest om infectieuze anemie op te sporen.

 

Invoer in België vanuit derde landen

Bent u houder van een paard dat uit een derde land (buiten de EU) komt, en wilt u het in België invoeren? Hieronder leest u de voorwaarden en procedure:

 • Dien binnen de 30 dagen na de aankomst van het dier een identificatie- en registratieaanvraag in bij een Belgische instantie van afgifte (stamboekvereniging of BCP).
 • Als het paard al een paspoort heeft, dan moet u een kopie met uw aanvraag meesturen, zodat de instantie van afgifte kan nagaan of het met het Europees model overeenkomt.
 • Paarden die binnen de acht dagen na hun aankomst in België zullen worden geslacht, moeten niet geïdentificeerd en geregistreerd worden.

 

Reizen met een paard naar een ander land

Wilt u met een paard van België naar een ander land reizen? Hiervoor hebt u een gezondheidscertificaat nodig. Contacteer uw Locale Controle-Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Uitzondering voor verplaatsingen binnen Frankrijk en de Benelux (België- Nederland –Luxemburg) te reizen:

Het gezondheidscertificaat is niet vereist voor paarden die deelnemen aan wedstrijden en aan sportieve, culturele of recreatieve manifestaties, voor paarden die tijdelijk worden geweid of voor werkzaamheden zijn bestemd en voor paarden die naar een dierenkliniek worden vervoerd.

Lees alles over reizen met paardachtigen in de brochure "Transport van een paard, wat zijn je wettelijke verplichtingen".
De brochures zijn beschikbaar op aanvraag.

 

 

Vademecum over de identificatie van paardachtigen in België 

Link naar Vademecum

 

 

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?

 • Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac;
 • U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale gegevensbank. Het identificatiedocument wordt vervolgens door de instantie van afgifte ongeldig gemaakt, en daarna vernietigd of teruggestuurd naar de houder.

De opgave van het chipnummer bij de melding aan het destructiebedrijf is niet voldoende !

 

Contactpersoon: Daphné Tamigniaux (daphne.tamigniaux@sante.belgique.be)

Wetgeving:

 • MB van 23 mei 2006 houdende aanwijzing van het organisme belast met het beheer van de centrale gegevensbank voor de identificatie van paarden
 • UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/262 VAN DE COMMISSIE van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort)

 

Formulier:

Aanvraagformulier om opgenomen te worden in de officiële lijst van identificeerders van paarden

 

Externe linken: