1) in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor invoer, verwerking en gebruik in voeding voor mens en/of dier

Alle in de Europese Unie toegelaten GGO’s voor menselijke en/of dierlijke voeding (inclusief invoer en verwerking) zijn opgenomen in het communautair register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (WEB).  Dit register wordt opgesteld en bijgehouden door de Europese Commissie.

Momenteel zijn in de Europese Unie genetische gemodificeerde variëteiten toegelaten voor de volgende planten: maïs, soja, koolzaad, katoen, suikerbiet en aardappel. Er zijn tot op heden geen genetisch gemodificeerde dieren toegelaten in de EU.

In dit Register zijn voor elke toegelaten GGO onder andere de volgende gegevens opgenomen :

  • transformatie-event en uniek identificatienummer;
  • omschrijving en karakteristieken van het GGO;
  • toegelaten gebruik: GGO (graan/zaad) en/of daarvan afgeleide producten (bv. maïszetmeel, sojaolie, …), humane en/of dierlijke voeding;
  • einddatum van de toelating;
  • alle mogelijke details m.b.t. de gevalideerde analysemethode, referentiemateriaal, …

Daarnaast kan je via dit register ook een overzicht bekomen van die GGO’s waarvan de toelating intussen is ingetrokken (“withdrawn”) of waarvan de toelating hangende of vervallen is (“pending/expired”) overeenkomstig de bepalingen van verordening 619/2011 (.PDF) tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders wat betreft de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de vergunningsprocedure hangende is of waarvan de vergunning is verstreken. Voor deze GGO’s waarvan de toelating hangende of vervallen is geldt de technische tolerantie van 0.1% bij gebruik als diervoeder.

2) in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor andere gebruik dan voeding of diervoeding

Momenteel zijn er in de EU eveneens 4 variëteiten toegelaten van GGO anjers (sierteelt). Dit in toepassing van de richtlijn 2001/18/EG.  Meer details hierover vindt u op de webpagina van het EU Referentielaboratorium voor GGO’s (WEB) (Joint Research Centre).

3) in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor de commerciële teelt

Een overzicht van de in de EU (en België) toegelaten GGO’s voor teelt is eveneens terug te vinden in het communautair register (WEB) zoals vermeld onder punt 1. Momenteel is er in de EU slechts 1 GGO-variëteit toegelaten voor commerciële teelt, zijnde maïs MON 810.

4) Register van de in België gevestigde commerciële teelten met GGO-planten

Een overzicht van de commerciële GGO-culturen in België zijn opgenomen in het 'Register van de in België gevestigde GGO-culturen' (WEB) op de website van de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie van het WIV.  Tot hiertoe vonden er in België echter geen teelten van GGO's voor commerciële doeleinden plaats (enkel veldproeven voor wetenschappelijke en onderzoeksdoeleinden – zie punt 5).

5) Register van de in België goedgekeurde en uitgevoerde wetenschappelijke veldproeven met GGO’s (planten/bomen)

Alle veldproeven met GGO's, die sinds 1999 in België werden verricht, zijn opgenomen in het 'Register van de in België gevestigde GGO-culturen' (WEB).  Dit is een databank die wordt beheerd door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie [SD4] van het WIV.

Momenteel lopen er twee veldproeven in België, beiden in het Vlaams Gewest:

  • veldproef met genetisch gemodificeerde populieren met een gewijzigde houtsamenstelling (lignine), overeenkomstig de beslissing van 5 december 2013 (.PDF). De proef vindt plaats op het grondgebied van Wetteren en Melle en loopt van 2014 tot 2021;
  • veldproef met genetisch gemodificeerde maïs met gewijzigde groeikarakteristieken in Wetteren in 2019, overeenkomstig de beslissing van 12 april 2019 (.PDF).

Voorafgaand aan de beslissing voor het al dan niet toelaten van een veldproef met GGO’s wordt er telkens een publieksconsultatie georganiseerd.  Onder de rubriek Raadplegingen van het publiek (HTML) vindt u een overzicht van de momenteel lopende raadplegingen evenals de verslagen van de afgesloten publieksconsultaties voor veldproeven.

6) Register van de in België verrichte klinische proeven met GGO geneesmiddelen

Alle klinische proeven met GGO’s die sinds 1997 plaatsvonden in België zijn opgenomen in een databank (WEB) die wordt beheerd door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie van het WIV.

Voorafgaand aan de beslissing voor het al dan niet toelaten van een klinische proef met GGO geneesmiddelen wordt er telkens een publieksconsultatie georganiseerd. Onder de rubriek Raadplegingen van het publiek (HTML) vindt u een overzicht van de momenteel lopende raadplegingen evenals de verslagen van de afgesloten publieksconsultaties.

7) een overzicht van de elders in de wereld (buiten EU) toegelaten GGO’s.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) beheert een databank met alle in de wereld toegelaten GGO’s (WEB).

De Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties heeft een online FAO GM Foods Platform (WEB) gecreëerd waar u een schat aan informatie vindt over de voedselveiligheidsevaluatie van GGO’s in de hele wereld (Engelstalig).