1) in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor invoer, verwerking en gebruik in voeding voor mens en/of dier

Alle in de Europese Unie toegelaten GGO’s voor menselijke en/of dierlijke voeding (inclusief invoer en verwerking) zijn opgenomen in het communautair register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (WEB).  Dit register wordt opgesteld en bijgehouden door de Europese Commissie.

Momenteel zijn in de Europese Unie genetische gemodificeerde variëteiten toegelaten voor de volgende planten: maïs, soja, koolzaad, katoen en suikerbiet. Er zijn tot op heden geen genetisch gemodificeerde dieren toegelaten in de EU.

In dit Register zijn voor elke toegelaten GGO onder andere de volgende gegevens opgenomen :

  • transformatie-event en uniek identificatienummer;
  • omschrijving en karakteristieken van het GGO;
  • toegelaten gebruik: GGO (graan/zaad) en/of daarvan afgeleide producten (bv. maïszetmeel, sojaolie, …), humane en/of dierlijke voeding;
  • einddatum van de toelating;
  • alle mogelijke details m.b.t. de gevalideerde analysemethode, referentiemateriaal, …

Daarnaast kan je via dit register ook een overzicht bekomen van die GGO’s waarvan de toelating intussen is ingetrokken (“withdrawn”) of waarvan de toelating hangende of vervallen is (“pending/expired”) overeenkomstig de bepalingen van verordening 619/2011 (.PDF) tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders wat betreft de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de vergunningsprocedure hangende is of waarvan de vergunning is verstreken. Voor deze GGO’s waarvan de toelating hangende of vervallen is geldt de technische tolerantie van 0.1% bij gebruik als diervoeder.

2) in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor andere gebruik dan voeding of diervoeding

Momenteel zijn er in de EU eveneens 4 variëteiten toegelaten van GGO anjers (sierteelt). Dit in toepassing van de richtlijn 2001/18/EG.  Meer details hierover vindt u op de webpagina van het EU Referentielaboratorium voor GGO’s (WEB) (Joint Research Centre).

3) in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor de commerciële teelt

Een overzicht van de in de EU (en België) toegelaten GGO’s voor teelt is eveneens terug te vinden in het communautair register (WEB) zoals vermeld onder punt 1. Momenteel is er in de EU slechts 1 GGO-variëteit toegelaten voor commerciële teelt, zijnde maïs MON 810. 

Tot hiertoe vonden er in België geen teelten van GGO's voor commerciële doeleinden plaats (enkel veldproeven voor wetenschappelijke en onderzoeksdoeleinden – zie punt 4).

4) Register van de in België goedgekeurde en uitgevoerde wetenschappelijke veldproeven met GGO’s (planten/bomen)

Alle veldproeven met GGO's, die sinds 1999 in België werden verricht, zijn opgenomen in een 'databank van de in België gevestigde GGO-culturen' (WEB) beheerd door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie [SD4] van Sciensano. Ze bevat ook de beslissingen die werden genomen door de ministers.

Recentste beslissingen:

  • vierjarige veldproef met genetisch gewijzigde populieren met verlaagd ligninegehalte: dossier B/BE/24/V1 
  • vierjarige veldproef met genetisch gewijzigde populieren met een gewijzigde ligninesamenstelling : dossier B/BE/24/V2
  • tweejarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs met verbeterde verteerbaarheid: dossier B/BE/24/V3
  • éénjarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs met een verbeterde plantarchitectuur: dossier B/BE/23/V4.
  • éénjarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs met verkorte stengels: dossier B/BE/23/V1.

Voorafgaand aan de beslissing voor het al dan niet toelaten van een veldproef met GGO’s wordt er telkens een publieksconsultatie georganiseerd.  Onder de rubriek Raadplegingen van het publiek (HTML) vindt u een overzicht van de momenteel lopende raadplegingen evenals de verslagen van de afgesloten publieksconsultaties voor veldproeven.

In 2023 werden 3 wetenschappelijke veldproeven met GGO’s uitgevoerd, meer bepaald de dossiers met nummers B/BE/21/V1 (populier), B/BE/22/V3 (maïs) en B/BE/23/V1 (maïs). Deze veldproeven worden regelmatig gecontroleerd door de Inspectiedienst van de FOD en werden in 2023 correct uitgevoerd.

In 2022 werden 5 wetenschappelijke veldproeven met GGO’s uitgevoerd, meer bepaald de dossiers met nummers B/BE/21/V1 (populier), B/BE/20/V1 (maïs), B/BE/22/V1 (maïs), B/BE/22/V2 (maïs) en B/BE/22/V3 (maïs). Deze veldproeven werden regelmatig gecontroleerd door de Inspectiedienst van de FOD en werden in 2022 correct uitgevoerd.

5) Register van de in België verrichte klinische proeven met GGO geneesmiddelen

Alle klinische proeven met GGO’s die sinds 1997 plaatsvonden in België zijn opgenomen in een databank (WEB) die wordt beheerd door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie van Sciensano.

Voorafgaand aan de beslissing voor het al dan niet toelaten van een klinische proef met GGO geneesmiddelen wordt er telkens een publieksconsultatie georganiseerd. Onder de rubriek Raadplegingen van het publiek (HTML) vindt u een overzicht van de momenteel lopende raadplegingen evenals de verslagen van de afgesloten publieksconsultaties.

6) een overzicht van de elders in de wereld (buiten EU) toegelaten GGO’s

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) beheert een databank met alle in de wereld toegelaten GGO’s (WEB).

De Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties heeft een online FAO GM Foods Platform (WEB) gecreëerd waar u een schat aan informatie vindt over de voedselveiligheidsevaluatie van GGO’s in de hele wereld (Engelstalig).