De ingrepen op het leven ondergingen een echte revolutie met de komst van nieuwe technologieën die het mogelijk maken om genetisch materiaal (DNA) van organismen op kunstmatige wijze te isoleren of te wijzigen. Zo ligt genetische manipulatie aan de basis van ‘genetisch gewijzigde organismen’ of GGO’s. De meeste bekende en actuele toepassingen liggen in de landbouw en de geneeskunde. Toch stelt de burger zich heel wat vragen bij GGO’s en hun gebruik. De Europese Unie en de internationale gemeenschap opteerden daarom voor een voorzichtige aanpak in dit domein en stelde regels op die de veiligheid van dier, mens en het milieu moet garanderen.

De voornaamste doelstellingen van de regelgeving met betrekking tot GGO’s zijn:

  • de gezondheid van mens, dier en het leefmilieu beschermen door de invoering van een evaluatie van de veiligheid van GGO’s alvorens deze mogen verhandeld en gebruikt worden;
  • de invoering van efficiëntie en transparante procedures voor de risico-evaluatie en de toelating van GGO’s;
  • een duidelijke etikettering eisen voor GGO’s die als voeding, diervoeding of als teelmateriaal in de handel worden gebracht zodat de consument of professionele gebruiker in staat is om een bewuste keuze te maken;
  • de traceerbaarheid van GGO’s die in de handel worden gebracht garanderen.

Dit wettelijk kader is vastgesteld op Europees niveau en alle lidstaten zijn verplicht deze regels op nationaal vlak toe te passen of om te zetten in nationale wetgeving. De voornaamste bouwstenen van de Europese GGO wetgeving zijn:

  • richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, gewijzigd door richtlijn (EU) 2015/412 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden;
  • verordening (EG) 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders;
  • verordening (EG) 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders;
  • richtlijn 2009/41/EG inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen.

Veel gestelde vragen over GGO's (.PDF)