Strategie van plantenbescherming

Het beleid rond plantenbescherming wordt ook wel het fytosanitair beleidgenoemd. Het doel is om onze inheemse gewassen te beschermen tegen derisico’s van schadelijke organismen zoals insecten, virussen, bacteriën, schimmels en nematoden (rondwormen) die hier niet van nature voorkomen en grote (economische) schade kunnen toebrengen. Deze zogenaamde quarantaine-organismen moeten zo snel mogelijk worden ingedijkt.

Plantengezondheid is een hoeksteen voor duurzame productie. Plagen en ziekten kunnen onze economische groei en onze competitiviteit ernstig verstoren, bijvoorbeeld omdat het vrij verkeer van planten en plantaardige producten wordt beperkt. Bovendien is plantengezondheid essentieel voor onzevoedselveiligheid en –zekerheid. Tot slot verdient onze natuurlijke omgeving, het publiek en privaat groen, bescherming.

In ons land duiken steeds meer nieuwe schadelijke organismen op, vooral door toenemende internationale transporten uit nieuwe handelsgebieden. De klimaatverandering zorgt ervoor dat deze organismen nu kunnen overleven in gebieden waar dat vroeger onmogelijk was. Het spreekt dus voor zich dat plantenbescherming een langetermijnstrategie vereist, die gericht is op eeninternationaal beleid.

 

Fytosanitair beleid in de praktijk

De wetgeving en het beleid rond plantenbescherming is geharmoniseerd voor de hele Europese Unie. Voor elk quarantaine-organisme, dat schadelijk werd bevonden of nog een risicoanalyse moet ondergaan, zijn voorzorgs- en bestrijdingsmaatregelen vastgelegd die de lidstaten kunnen nemen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een specifiek onderzoek naar het voorkomen van een organisme doen, planten vernietigen bij besmetting of een veiligheidszone afbakenen.

 In België is DG Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verantwoordelijk voor het vastleggen van de wettelijke basis voor deze maatregelen:

• Informatie over deze quarantaine-organismen in België verzamelen(officiële pest-status) en deze organismen registreren. Het gaat momenteel om ongeveer 250 organismen;

• Opstellen van de fytosanitaire wetgeving

• Bijzondere eisen bepalen voor het verkeer van planten en plantaardige producten als dit nodig blijkt (zowel internationaal als intracommunautair);

• Beschermde gebieden erkennen, waarin bepaalde schadelijke organismen niet inheems voorkomen en plantaardige producten aan strengere eisen moeten voldoen ;

• Het internationaal fytosanitair beleid voorbereiden, coördineren en opvolgen, onder meer door fytosanitaire normering en uitwisseling van informatie (zie verder ‘Internationale samenwerkingsverbanden’).
 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert op het terrein of deze wetgeving wordt nageleefd, bijvoorbeeld op strategische invoerpunten en in de Belgische productie en handel.

 

nieuwe Europese reglementering inzake plantengezondheid: meer preventie, meer bewustzijn

Sinds 12 december 2016 is er een gloednieuw kader voor de bescherming van onze planten, gewassen, bossen en onze leefomgeving. Het legt de spelregels vast om schadelijke organismen buiten Europa te houden en uitbraken zo snel mogelijk te bestrijden of in te perken. Deze ‘plantengezondheidsverordening’ (EU-verordening 2016/2031) vormt de basis van het plantengezondheidsbeleid in de EU.

Dit kader is in de periode 2016-2019 op Europees niveau verder aangevuld met gedetailleerde bepalingen, die het concreet invullen en harmoniseren voor de hele Europese Unie. Dit pakket aan wetgeving is vanaf 14 december 2019 ook effectief in werking getreden in de Europese Unie, en dus in België.. .

Doelstellingen van de reglementering inzake plantengezondheid

De basisreglementering inzake plantengezondheid  (EU-verordening 2016/2031) heeft vijf grote assen:

 1. Schadelijke of plaagorganismen prioriteren aan de hand van duidelijke criteria. Alle gereguleerde organismen worden ook onderverdeeld in nieuwe en herziene lijsten, waarvoor de criteria in de basiswetgeving zijn vastgelegd
 2. Het verstrengen van de invoerbepalingen om de insleep van plaagorganismen nog beter te voorkomen:
  • Het fytocertificaat verplicht maken voor alle planten (waaronder ook fruit, groenten, zaden, … vallen)  die in de EU worden ingevoerd,
  • De invoer van bepaalde hoog risico planten, plantaardige producten en andere materialen verbieden in afwachting van een risico analyse;
 3. Het verkeer binnen de EU veilig stellen door het plantenpaspoort te harmoniseren en de verantwoordelijkheden van de bevoegde overheden en de operatoren beter af te bakenen;
 4. De bestrijding en inperking van ziekten en plagen moderniseren
 5. De strijd tegen plaagorganismen ondersteunen door onderzoeks- en survey programma’s te co-financieren, waardeverliezen van de producenten te vergoeden, …

De bestaande regels en instrumenten worden met de nieuwe reglementering niet overboord gegooid maar net verscherpt en aan de huidige context aangepast. Bovendien worden er meer middelen in de bescherming van plantengezondheid geïnvesteerd. Door de toenemende globalisering en internationale handel is dit een absolute noodzaak.

De nieuwe regels zijn zoveel mogelijk in lijn met de International Plant Protection Convention (IPPC).

Controle en financiering apart geregeld

De controle van de plantengezondheid zal in de toekomst deel uitmaken van een overkoepelende verordening die alle controleactiviteiten in de domeinen plantengezondheid, dierengezondheid en humane en dierenvoeding regelt. Die harmonisering van de controleregels komt zowel het intern verkeer als de internationale handel ten goede. Ook de financiering van de strijd tegen plaagorganismen wordt in een aparte verordening geregeld.

Meer bewustzijn voor plantengezondheid bij het brede publiek

Hoewel plantengezondheid essentieel is voor onze voedselvoorziening, onze economie, onze leefomgeving, voor de biodiversiteit en zoveel meer, zijn maar weinig mensen zich van de bedreigingen bewust. Ook daar wil de reglementering inzake plantengezondheid iets aan doen. De lidstaten zullen bijvoorbeeld meer inspanningen moeten leveren om reizigers te informeren over potentieel gevaarlijke souvenirs zoals planten, voeding en zaden uit risicogebieden. Deze actie sluit naadloos aan bij de ‘één wereld, één gezondheid’ strategie.

Belangrijkste aanvullende wetgeving

Lijsten van gereguleerde plaagorganismen en bijzondere fytosanitaire eisen

De Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072  legt de lijsten met gereguleerde organismen vast evenals de bijzondere fytosanitaire eisen voor invoer in de EU en het intracommunautair verkeer van planten, plantaardige producten en andere materialen. Vanaf 14/12/2019 worden de bijlagen van deze uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 rechtstreeks van toepassing in de EU en vervangen dan de bijlagen van de ‘oude’ fytosanitaire wetgeving van Richtlijn 2000/29/EG (zoals die ook omgezet werden in Belgische wetgeving door het Koninklijk Besluit van 10/08/2005):

 • Bijlage II: de lijst met EU quarantaine organismen
 • Bijlage III: de lijst van beschermde gebieden en ZP-quarantaineorganismen
 • Bijlage VI: invoerverboden in de EU voor planten, plantaardige producten en andere materialen
 • Bijlage VII: bijzondere fytosanitaire eisen bij invoer van planten, plantaardige producten en andere materialen in de EU
 • Bijlage VIII: bijzondere fytosanitaire eisen bij intracommunautair verkeer van planten, plantaardige producten en andere materialen in de EU
 • Bijlage XI:
  • Deel A: Lijst van de planten, plantaardige producten en andere materialen die een fytosanitair certificaat nodig hebben bij invoer volgens uitvoeringsverordening (EU) 2016/2031 artikel 72
  • Deel B: alle andere planten die een fytosanitair certificaat nodig hebben bij invoer in de EU volgens uitvoeringsverordening (EU) 2016/2031 artikel 73
  • Deel C: planten uitgezonderd van de eis op een fytosanitair certificaat volgens uitvoeringsverordening (EU) 2016/2031 artikel 73. Momenteel staan hier slechts 5 soorten vruchten op: banaan, doerian, kokosnoot, ananas en vijg
 • Bijlage XIII: Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen die een plantenpaspoort vereisen voor vervoer in de EU.
 • Bijlage IX, X, XII, XIV: invoerverboden en eisen voor invoer in beschermde gebieden, evenals lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen die een ZP plantenpaspoort vereisen voor bepaalde beschermde gebieden.

Op nationaal vlak werkt de FOD, in overleg met het FAVV en de gewesten, momenteel verder aan de verdere actualisering van de Belgische wetgeving.

Prioritaire quarantaine organismen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1702 lijst de 20 EU quarantaine organismen op die op 14/12/2019 als prioritair gezien worden voor de EU, overeenkomstig artikel 6(2) van Verordening (EU) 2016/2031. Op deze lijst staan ondermeer de bacterie Xylella fastidiosa en de Aziatische en Oost-Aziatische boktor.

Voor deze prioritaire plagen, zijn er bijkomende bepalingen van toepassing voor de lidstaten waaronder onderzoek naar het voorkomen ervan op het grondgebied van de lidstaat, opmaak van een actieplan met het oog op uitroeiing in geval van een vondst, informatiecampagne voor het publiek bij aanwezigheid op het EU grondgebied, …

Hoog risico planten en plantaardige producten en risico beoordeling

De invoer van een aantal hoog risico planten en plantaardige producten wordt, in afwachting van een risicobeoordeling, verboden. De lijst van planten en plantaardige producten en andere materialen waarvoor dit invoerverbod geldt vanaf 14 december 2019, bevindt zich in bijlage I van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019. De procedure om een afwijking op dit invoerverbod te bekomen, via risico beoordeling, is vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2018.

Afwijkingen op de fytosanitaire invoervoorwaarden

Afwijkingen op de fytosanitaire invoervoorwaarden kunnen toegestaan worden voor officiële test, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling. Aanvullende regels zijn hiervoor vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/829.

 Plantenpaspoorten

Bijlage XIII van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 legt de lijst vast van planten, plantaardige producten en andere materialen die vanaf 14/12/2019 vergezeld moeten zijn van een plantenpaspoort als ze in de EU (dus ook binnen België) verhandeld worden. Hierop staan ondermeer alle voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden.

Er zijn uitzonderingen op deze eis voorzien voor:

 • verkeer van planten, plantaardige producten en andere materialen in grensgebieden met derde landen, in transit, bestemd voor wetenschappelijke doeleinden of in reizigersbagage;
 • voor de rechtstreekse levering van planten, plantaardige producten en andere materialen aan niet professionele eindgebruikers, waaronder hobbytuiniers, behalve in geval van internethandel (e-commerce).

Let op : in geval van internethandel (e-commerce) is er wel een plantenpaspoort vereist voor de rechtstreekse levering van planten, plantaardige producten en andere materialen aan niet professionele eindgebruikers.

Meer informatie over de veranderingen met  betrekking tot gebruik van plantenpaspoorten (model, afleveringsvoorwaarden, verplichtingen voor operatoren, …) is beschikbaar op de website van het FAVV, onder de rubriekPlantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031

 

Internationale samenwerkingsverbanden

International Plant Protection Convention (IPPC)

De International Plant Protection Convention of IPPC werd in 1952 opgericht om de verspreiding van plagen en ziekten bij planten tegen te gaan, die door de internationale handel een bedreiging voor de voedselzekerheid wereldwijd zouden kunnen betekenen. Intussen zijn 177 landen bij het IPCC aangesloten.

 De IPPC staat in voor:
• een gezamenlijke en geharmoniseerde aanpak van plagen en ziekten;

• de ontwikkeling van internationale normen voor fytosanitaire maatregelen;

• uitwisseling van informatie over het voorkomen van schadelijke organismen in de aangesloten landen, en over eventuele maatregelen voor import en export van planten en plantaardige producten.

DG Dier, Plant en Voeding is voor België het uniek contactpunt van het IPPC.Website
 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)

De European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) is een intergouvernementele organisatie die de meeste landen van Europa en rond de Middellandse Zee verenigt, met als doel om plagen en ziekten bij planten te bestrijden. Ze voert op regionaal niveau de doelstellingen van de International Plant Protection Convention (IPPC) uit.

EPPO staat in voor de verdere harmonisering van de IPPC-richtlijnen, eigen maatregelen en normen voor plantenbescherming en zorgt voorinformatie-uitwisseling. De EPPO-databanken zijn publiek toegankelijk. Daarnaast geeft EPPO ook advies over strategieën over plantenbescherming aan de betrokken internationale organisaties.

Naast deze fytosanitaire aspecten houdt EPPO zich ook bezig met de zogenaamde Plant Protection Products of gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is om moderne, veilige en efficiënte methodes voor de bestrijding van ziektes en plagen te promoten. 
DG Dier, Plant en Voeding is het officiële contactpunt voor België.

Website

European Food Safety Authority (EFSA)

De European Food Safety Authority (EFSA) beoordeelt mogelijke risico’s op het vlak van de veiligheid van de voedselketen en geeft hierover advies aan de Europese overheden en de lidstaten.

Binnen EFSA bestaat er een ‘Panel on Plant Health’, samengesteld uit onafhankelijke wetenschappers, dat zich buigt over organismen die schadelijk kunnen zijn voor planten. Het gaat zowel om plagen en ziekten die gewassen (oogsten) kunnen treffen als andere die de biodiversiteit bedreigen. Dit panel wordt ondersteund door de EFSA Plant Health Unit.

Het ‘EFSA scientific network for risk assessment in plant health’ zorgt dan weer voor de informatie-uitwisseling en coördinatie van alle werkzaamheden rond risicoanalyse voor de plantengezondheid binnen de EU. DG Dier, Plant en Voeding vertegenwoordigt ons land in dit netwerk.

 Meer info

Plantenfonds

Het Plantenfonds heet voluit het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten. De beheerraad van dit fonds bestaat uit experts van DG Dier, Plant en Voeding en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties en de beroepssectoren.

Binnen het Plantenfonds werd in 2004 een Solidariteitsfonds voor de aardappelproducenten gecreëerd, dat aardappelproducenten kan vergoeden voor directe waardeverliezen als ze door de federale overheid verplicht worden om besmette partijen aardappelen te vernietigen, denatureren, behandelen of verwerken, om schadelijke organismen te bestrijden. In België gaat het onder andere om de ziekten bruinrot en ringrot.

Het solidariteitsfonds wordt gespijsd door verplichte bijdragen per hectare van alle producenten die op het Belgische grondgebied aardappelen telen. DG Dier, Plant en Voeding staat in voor het beheer ervan.

Beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek

DG Dier, Plant en Voeding kan rekenen op de ondersteuning van de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid voor de financiering van wetenschappelijke studies over plantengezondheid. Dit onderzoek is cruciaal om een gepast te sanitair beleid te kunnen uitwerken.

De cel Contractueel Onderzoek kan een oproep lanceren voor een bepaald onderzoeksonderwerp, maar onderzoeksinstellingen kunnen ook zelf een voorstel doen.

Een overzicht van het recent wetenschappelijk onderzoek naar plantengezondheid en – bescherming vindt u hier

Reizen met planten - Don't risk it !

Geen plantenziekten of plagen in uw reiskoffer!

Gaat u op vakantie in het buitenland? De FOD Volksgezondheid wenst u een prettig verblijf toe, maar vraagt u wel om geen fruit, groenten, bloemen, planten of zaden mee naar huis te brengen. De kans bestaat dat u een ziekte of een plaag in ons land binnenbrengt, die grote schade aan onze inheemse gewassen en natuur kan berokkenen.

Planten kunnen ziek worden door virussen, bacteriën en schimmels, maar ze kunnen ook worden aangevallen door insecten, mijten of nematoden. De laatste jaren komen plantenziekten en plagen meer voor op plaatsen waar ze vroeger niet te bespeuren waren. Dit is voor een groot deel te wijten aan de snelgroeiende internationale handel, en aan de verre reizen die we met zijn allen maken.

Als een plantenziekte in ons land wordt binnengebracht, kan dit grote gevolgen hebben voor onze landbouw, de biodiversiteit, ons leefmilieu en onze economie. Eenmaal een ziekte of een plaag uitbreekt, is het vaak heel moeilijk of onmogelijk om ze uit te roeien.  Preventie is dus de beste weg.

Hoe kunnen plantenziekten en plagen meereizen? Heel eenvoudig: op planten, zaden, bloemen, fruit en groenten, zelfs in de aarde die aan de wortels blijft hangen. Een appel die er op het eerste zicht gezond uitziet, bijvoorbeeld, kan fruitvliegjes bevatten die hele oogsten van onze fruitteelt kunnen vernietigen. Net omdat plantenziekten en plagen vaak niet zichtbaar zijn, doet u er goed aan om uiterst voorzichtig te zijn.

Om te vermijden dat er plantenziekten in ons land worden binnengebracht, zijn er de nationale en internationale regels over de invoer van planten, zaden, bloemen, fruit en groenten.

In de Europese Unie zijn de regels over reizen met planten aangescherpt vanaf 14 december 2019. Voor reizigers zijn nu dezelfde regels van toepassing voor de invoer van planten en plantaardige producten in de EU als voor de commerciële zendingen. Dit betekent dat in reizigersbagage enkel planten mogen worden binnen gebracht in als ze vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat van het land van oorsprong. Onder planten vallen ook fruit, groenten, zaden, … .Enkel ananas, kokosnoot, doerian, banaan en dadel (opgenomen in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072  bijlage 11 deel C), mogen nog vrij meegebracht worden in de bagage.

Voor vervoer binnen de Europese Unie is er geen plantenpaspoort vereist voor planten, plantaardige producten of andere materialen in de reizigersbagage. Er is ook geen plantenpaspoort vereist is voor de rechtstreekse levering aan niet professionele eindgebruikers, waaronder hobbytuiniers, behalve in geval van internethandel (e-commerce) waar dit wel altijd verplicht is. Dit neemt niet weg dat ook binnen de Europese Unie quarantaine organismen lokaal aanwezig kunnen zijn en er bijkomende verboden zijn zoals voor de bacterie Xylella fastidiosa. De beste bescherming van ons grondgebied blijft ook hier “Don’t risk it!”. Laat planten en plantaardige producten altijd achter op uw vakantiebestemming.

Meer informatie:

Een gevaar dat u op reis kan tegenkomen: de bacterie Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa is een complexe bacterie. Deze bacterie komt oorspronkelijk van het Amerikaanse continent en werd in de EU voor het eerst in 2013 geïdentificeerd als de oorzaak van olijfbomensterfte in Italië (regio Apulië). In 2015 werd de bacterie aangetroffen in Frankrijk (op Corscia en in de PACA regio) en later ook op de Spaanse Balearen. Intussen zijn er ook afgebakende gebieden na vondsten op voornamelijk amandelbomen op het Spaanse vasteland in de regio rond Alicante. De meest recente afgebakende gebieden bevinden zich in Noord Portugal rond Vila Nova de Gaia en in Toscanië in Italië rond Monte Argentario. 

Verspreiding van plant naar plant kan door zuigende insecten.  Wereldwijd zijn meer dan 350 soorten planten gekend als vatbaar. In Europa is de bacterie al aangetroffen op onder meer olijfbomen, vleugeltjesbloem (Polygala myrtifolia),  amandelbomen en andere Prunus soorten, oleander, lavendel en koffieplanten.

De bacterie verstoort de sapstroom in de plant en daardoor treedt verkleuring,  verwelking of afsterving op. Maar de symptomen variëren per gewas. Planten kunnen ook lang besmet zijn zonder dat symptomen zichtbaar zijn. Daardoor kan het soms jaren duren voor de bacterie vastgesteld wordt. En zo kan de bacterie dus ongezien meereizen.

De Europese Commissie heeft noodmaatregelen genomen om deze bacterie te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Ze houdt ook een actuele lijst bij van gekende Europese waardplanten.  De besmette gebieden zijn afgebakend en er mogen geen gevoelige planten of delen ervan vervoerd of meegenomen worden.

Meer informatie over de bacterie Xylella fastidiosa:

https://www.eppo.int/QUARANTINE/special_topics/Xylella_fastidiosa/Xylella_fastidiosa.htm

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_list-demarcated-union-territory_en.pdf

http://www.favv.be/plantaardigeproductie/ziekten/xylellafastidiosanl/default.asp

http://www.favv-afsca.be/consumenten/publicaties/xylellafastidiosa/