Algemeen

De werking van het Plantenfonds en de samenstelling van de raad werden aangepast aan de nieuwe structuren en de bevoegdheidsverdeling op het vlak van plantenbescherming. Binnen het Plantenfonds werd een solidariteitsfonds opgericht voor de aardappelproducenten.  Dankzij de bijdragen van de aardappeltelers kan het Plantenfonds schadeloosstellingen uitkeren aan producenten die door de overheid verplicht worden om besmette partijen aardappelen te vernietigen, te denatureren of te verwerken om schadelijke organismen te bestrijden. Bovendien kan het fonds sinds 1 januari 2016 ook de  directe waardeverliezen van onbruikbaar en waardeloos geworden gecertificeerde pootaardappelen vergoeden nadat ze werden geblokkeerd door het FAVV, op het einde van het plantseizoen, in afwachting van de definitieve analyseresultaten van monsters.

 

Terwijl momenteel enkel de aardappelproducenten kunnen vergoed worden voor hun partijen die besmet zijn door sommige schadelijke organismen, biedt de wettelijke basis de mogelijkheid om dit uit te breiden tot andere sectoren. Daartoe werd door de FOD een enquête uitgevoerd bij verschillende doelgroepen om de behoeften van de plantensector te identificeren in het kader van het plantenfonds en  zijn evolutie.

 

Inlichtingen betreffende de door de aardappelproducenten verschuldigde bijdrage

Op 31 december 2016 bedroegen de reserves van het solidariteitsfonds voor aardappeltelers 1.867.573,70 EUR. Er is daarom beslist om, net zoals vorig jaar, geen aanslagbiljetten voor de crisisbijdrage 2016 aan de producenten te versturen. Indien de reserves onder het plafond van 1.500.000 EUR zouden zakken, zal de crisisbijdrage het daaropvolgende jaar opnieuw geïnd worden.

 
Om te genieten van een vergoedingsrecht moet de producent:

— in regel zijn met de bijdragen voor alle gefactureerde teeltjaren op het moment van de besmettingsverklaring van zijn aardappelen;

— zijn oppervlakten aardappelen aangegeven hebben;

— voldaan hebben aan het geheel van de fytosanitaire regelgeving;

— alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben om zijn schade te beperken;

— een schriftelijke aanvraag om vergoeding ingediend hebben uiterlijk twee jaar na het ontstaan van de verliezen.

Over de wettelijke verplichtingen en voorzorgsmaatregelen kan bijkomende informatie gevonden worden op de website www.favv.be

U vindt alle antwoorden op uw vragen door de FAQ crisisbijdragen voor de aardappelproducenten te consulteren.

Meer informatie hieromtrent kunt u vinden onder "Solidariteitsfonds voor aardappelproducenten". U kunt ook telefoneren naar het nummer 02/524.73.24. 

 

Transparantie over de toegekende vergoedingen door het solidariteitsfonds aardappelen

Vermits het solidariteitsfonds aardappelen (Plantenfonds) wordt beschouwd als een staatssteun, moet elke vergoeding aan een aardappelproducent in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 702/2014.

De reglementering over staatssteun is een bevoegdheid van de Europese Commissie die erop toeziet dat deze steun geen discriminatie tussen de ondernemingen teweegbrengt en bijgevolg de mededinging niet vervalst.

Voor elke individuele steunverlening van meer dan 60.000 EUR moet België sinds 1 juli 2016 bepaalde informatie publiceren op een uitgebreide staatssteunwebsite: de identiteit van de begunstigde van de steun, het soort onderneming (KMO/grote onderneming), de vorm en het bedrag van de steun, de datum van toekenning van de steun, de regio waar de begunstigde is gevestigd. Deze informatie is vermeld in artikel 9, lid 2, en bijlage III van Verordening (EU) nr. 702/2014 van 25 juni 2014 en in punt 128 van de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouwsector 2014-2020 (2014/C 204/01) van 1 juli 2014.

Op Belgisch niveau bevindt al deze informatie zich op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.