INNING BIJDRAGE VARKENS  2021

 

Deze bijdragen worden geïnd in toepassing van de Programmawet van 29 maart 2012, Titel 3 - Landbouw, Hoofdstuk1 
 

Datum van verzending van facturen : 21 november 2021

 

Praktische informatie
Overeenkomstig de programmawet van 29 maart 2012, Titel 3 - Landbouw, Hoofdstuk1, betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten  vastgesteld volgens de sanitaire risico’s waar varkens gehouden worden, wordt voor de berekening van het bedrag van deze bijdragen rekening gehouden met de gegevens betreffende fok- en mestvarkensplaatsen geregistreerd in Sanitel en de aan- en/of verkoop bewegingen van biggen geregistreerd in Sanitel.

De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in Sanitel voor de referentieperiode die loopt van 01/07/2020  tot 30/06/2021.

De minimumbijdrage bedraagt 6,20 €.
 

Aantal fokvarkensplaatsen (het aantal plaatsen voorzien voor vrouwelijke varkens die biggen hebben geworpen of mannelijke varkens die gehouden worden voor de reproductie)

Type 1 geen afvoer van biggen € 0.20 / plaats
Type 3 afvoer van biggen naar één en hetzelfde bedrijf waar ze tot de slachting gehouden worden € 0.20 / plaats
Type 5 afvoer van biggen naar verschillende bedrijven € 0.40 / plaats
 

Aantal mestvarkensplaatsen (het aantal plaatsen voorzien voor varkens die voor de slachting worden gehouden, ongeacht de leeftijd of het geslacht)

Type 7 geen afvoer van biggen en 1500 of minder mestvarkensplaatsen € 0.30 / plaats
Type 9 geen afvoer van biggen en bedrijf heeft > 1500 mestvarkensplaatsen € 0.50 / plaats
Type 11 aanvoer van biggen van één en hetzelfde bedrijf en 1500 of minder mestvarkensplaatsen € 0.30 / plaats
Type 13 aanvoer van biggen van één en hetzelfde bedrijf en bedrijf heeft > 1500 mestvarkensplaatsen € 0.50 /plaats
Type 15 aanvoer van biggen van meerdere bedrijven en 1500 of minder mestvarkensplaatsen € 1.28 / plaats
Type 17 aanvoer van biggen van meerdere bedrijven en bedrijf heeft > 1500 mestvarkensplaatsen € 1.48 / plaats

 
U beschikt over 30 dagen na de datum van facturatie om uw betaling uit te voeren.

Deze bepalingen worden vastgelegd in de Programmawet van 29 maart 2012, Titel 3 - Landbouw, Hoofdstuk1, betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten  vastgesteld volgens de sanitaire risico’s waar varkens gehouden worden.

 

Indienen van een bezwaarschrift 
U kunt de gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de bijdrage controleren door u hier aan te melden met uw persoonlijke login die vermeld  staat op de factuur.

Als de gegevens op uw factuur volgens u niet kloppen, kan u, alvorens u bezwaar indient, contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078/ 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met Santitel.

Om een bezwaar in te dienen, dient uw bezwaarschrift minstens volgende informatie te bevatten:

  • Het factuurnummer
  • Het beslagnummer
  • Uw contactgegevens (naam-naam-telefoonnummer)
  • Reden van het bezwaar

 
Deze informatie moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur, factuurdatum, bij voorkeur per e-mail, of per aangetekend schrijven verstuurd worden naar het volgende adres:
 

FOD Volksgezondheid – Sanitair Fonds - Sector Varkens

Galileelaan 5/2
1210 Brussel

E-mail:  fonds.varkens@health.fgov.be
 

HET INDIENEN VAN EEN BEZWAARSCHRIFT GEEFT GEEN UITSTEL VAN BETALING.
De volledige bijdrage of het gedeelte van de bijdrage dat ten onrechte zou zijn geïnd, zal worden teruggestort na onderzoek van het bezwaarschrift dat volgens de hierboven vermelde modaliteiten is ingediend.
 

Bijkomende inlichtingen
Nadere informatie in verband met de inning van de bijdragen, vindt u in de antwoorden op de vaak gestelde vragen : FAQ Varkens.

Het call center van het sanitair fonds is bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 13 uur op volgend telefoonnummer:  02/ 524 90 95