Vooraleer u een stof of mengsel op de markt kan brengen, moet u voldoen aan de volgende verplichtingen:
• De stoffen en mengsels overeenkomstig artikel 4, de titels II, III en IV van de CLP-verordening indelen, etiketteren en verpakken.
Voor een stof of een mengsel mag u gebruik maken van de indeling die wordt gebruikt door een andere actor in de keten, overeenkomstig titel II van de CLP-verordening , op voorwaarde dat de samenstelling van de stof of het mengsel in de loop van de hele bevoorradingsketen niet wordt gewijzigd.
• Bij een wijziging in de samenstelling van de op de markt gebrachte stof of het op de markt gebrachte mengsel, dient u deze in te delen overeenkomstig de CLP-verordening (zie titel II).
• U moet alle redelijke maatregelen nemen om op de hoogte te blijven van nieuwe wetenschappelijke of technische informatie die de indeling kan veranderen en, indien nodig, uw product opnieuw evalueren.
• U moet de informatie voor de indeling en etikettering snel bijwerken. Er wordt een termijn van 18 maanden toegekend voor het updaten van het etiket indien het gevaar niet ernstig meer is en/of indien er geen nieuwe etiketteringselementen vereist zijn.
• Als u over nieuwe informatie beschikt over de wijziging van een geharmoniseerde indeling en etikettering van een stof, moet u een voorstel indienen bij de bevoegde overheidsinstantie van een lidstaat waar de stof op de markt werd gebracht.
Voor België is de bevoegde instantie de dienst risicobeheersing (reach@health.fgov.be).
• U moet de informatie die werd gebruikt voor het indelen en het etiketteren gedurende 10 jaar na de laatste levering bewaren (indien de leverancier zijn activiteiten beëindigt of overdraagt aan een derde), overeenkomstig de CLP-verordening.

Zie meer informatie over de indeling, de verpakking en de etikettering.

FAQ