Vraagt u zich af of het gebruik van draadloze telefoon of WIFI u in contact brengt met een sterke elektromagnetische straling en daarom een risico inhoudt? Niet elk type toestel zendt evenveel ‘straling’ uit, en de blootstelling hieraan hangt van meerdere factoren af, zoals zijn zendvermogen en afstand.

Reglementering voor draadloze telecommunicatie-apparatuur


Draadloze apparaten maken, net zoals gsm’s, gebruik van radiogolven om informatie (gegevens, geluid, beeld) te versturen. Ze moeten daarom voldoen aan de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (R&TTE staat voor ‘Radio and Telecommunications Terminal Equipment’). Deze richtlijn legt essentiële vereisten vast om storingen te voorkomen en de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en van andere personen te beschermen.
De fabrikant dient zijn producten te testen om zeker te zijn dat ze voldoen aan alle criteria. De grenswaarden en de meetprocedures zijn beschreven in de Europese standaarden geharmoniseerd onder de R&TTE-richtlijn.

Grenswaarden voor draadloze apparaten

In functie van hun gebruiksdoel werken draadloze apparaten op bepaalde radiofrequenties en hebben verschillende maximaal toegelaten zendvermogens. Deze frequenties en maximale zendvermogens werden toegewezen op Europees niveau, met als doel schadelijke interferenties te voorkomen en het radiospectrum efficiënt te gebruiken. De Europese reglementering bepaalt bijvoorbeeld hoe groot het zendvermogen mag zijn van WIFI-apparaten en welke radiofrequenties deze apparaten kunnen gebruiken.

Daarnaast zijn er voor elk type apparaat grenswaarden bepaald die de fabrikant moet respecteren om de gezondheid van de consument te beschermen tegen de thermische uitwerking van radiogolven. De wetenschappelijke basis voor de bepaling van deze grenswaarden zijn de aanbevelingen van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Volgens de ICNIRP mag de stralingsabsorptiewaarde (SAR) niet groter zijn dan de volgende grenswaarden:
• 2 W/kg voor blootstelling van het hoofd en de romp (gemiddeld over 10 g lichaamsweefsel);
• 4 W/kg voor blootstelling van ledematen (gemiddeld over 10 g lichaamsweefsel);
• 0,08 W/kg voor blootstelling van het ganse lichaam (er wordt een lichaamsgemiddelde genomen).
De eerste twee grenswaarden zijn toepasbaar voor de draadloze apparaten, de laatste voor de blootstelling aan de straling afkomstig van zendmasten van mobiele telefonie.
 

Wat is SAR?

Over radiogolven is bekend dat ze geabsorbeerd worden door het lichaam. Dat wil zeggen dat de elektromagnetische energie van radiogolven in het lichaam wordt omgezet in warmte. Dit noemt men het thermisch effect. Als reactie op deze opwarming brengt ons lichaam zijn interne koelmechanismen op gang, zodat de lichaamstemperatuur constant blijft. Dit thermisch effect leidt enkel bij hoge intensiteit tot schade aan de gezondheid.
De grootheid die wordt gebruikt om de warmteopname te beoordelen, is het Specifieke Absorptietempo (SAT, in het Engels ‘Specific Absorption Rate’, SAR) dat in watt per kilogram (W/kg) wordt uitgedrukt. De SAR-waarde beschrijft in feite de snelheid waarmee de energie van radiogolven wordt opgenomen in het lichaam.


De controle op de naleving van deze reglementering wordt uitgevoerd door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Gezondheidsrisico’s

De bestaande grenswaarden zijn vastgelegd om tegen gekende kortetermijneffecten (thermische belasting) te beschermen. De meeste draadloze apparaten hebben een klein zendvermogen en vormen daarom geen risico op thermische schade.
Of er op lange termijn andere effecten mogelijk zijn, daar bestaat minder zekerheid over. Daarom geven we hier ook een aantal tips hoe u onnodige blootstelling kunt vermijden.
Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten bij gebruik van draadloze apparatuur of in de buurt van hoogspanningslijnen en elektrische apparaten. Dit fenomeen wordt beschreven in de rubriek “Elektromagnetische overgevoeligheid”.

In de volgende rubrieken gaan we dieper in op de werking van draadloze huistelefoons, babyfoons, WIFI en Bluetooth. We verwijzen naar de geldende wetgeving en bespreken de geldende grenswaarden. Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt van hun SAR-waarden. U kunt alle informatie van deze rubriek in zijn geheel als pdf-document downloaden (infofiche “Draadloze apparaten”).
 

Document