Aanvragen, wijzigen of verlengen van een erkenning

 • Voor de onderstaande specialiteiten dient u enkel het specifieke formulier voor uw specialiteit in te vullen:

Arbeidsgeneeskunde
Beheer van gezondheidsgegevens
Gerechtelijke geneeskunde
Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

 • Voor de andere specialiteiten vult u het algemeen document in voor de aanvraag of verlenging van een erkenning als stagemeester of stagedienst:

Aanvraagformulier stagemeesters en stagediensten - arts-specialist

én

 • het specifiek formulier per specialisme:

Algemeen heelkunde
Anesthesie
Cardiologie
Dermato-venereologie
Fysische geneeskunde en revalidatie
Gastro-enterologie
Geriatrie
Gynaecologie
Intensieve zorgen
Inwendige geneeskunde
Klinische biologie
Klinische genetica
Klinische hematologie
Klinische infectiologie
Medische microbiologie
Medische oncologie
Nefrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire geneeskunde
Oftalmologie
Orthopedische heelkunde
Otorhinolaryngologie
Pathologische anatomie
Pediatrie
Pediatrische hematologie en oncologie
Pediatrische neurologie
Plastische heelkunde
Pneumologie
Psychiatrie
Radiotherapie
Reumatologie
Revalidatie
Rontgendiagnose
Stomatologie
Urgentiegeneeskunde
Urologie

 • Gelieve bij het specifiek aanvraagformulier ook een kwantitatief overzicht van de activiteiten en de behandelde pathologieën binnen de stagedienst in bijlage toe te voegen. Voor dit overzicht kunt u gebruik maken van de APR-DRG, de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, of de MPG indien de aanvraag betrekking heeft op psychiatrie.
   
 • Behalve het algemeen en het specifiek aanvraagformulier moet u ook het formulier van een verklaring m.b.t. niet-conventionele praktijkvoering  invullen en naar ons sturen.
   
 • Stuur de ingevulde formulieren in PDF formaat samen met de bijlagen per e-mail naar stagemeester@health.fgov.be  *. Kies liefst voor een PDF formaat. Een andere formaat - JPEG of Excel – zal de verwerking en beoordeling van uw aanvraag sterk vertragen.
   
 • De aanvraag zal worden onderzocht door de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen. Die zal zich over de aanvraag uitspreken.
   
 • De Hoge Raad stuurt een gemotiveerd advies naar de minister. Op basis van dit advies zal de minister u al dan niet een erkenning als stagemeester en/of als stagedienst toekennen. De Raad kan geen negatief advies uitbrengen voordat u de mogelijkheid heeft gekregen om persoonlijk gehoord te worden door de Raad.


Stopzetten of intrekken van de erkenning

De erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar.
Een stagemeester of -dienst die niet meer erkend wenst te zijn, moet dit melden: stagemeester@health.fgov.be  *

De erkenning kan worden ingetrokken door de minister wanneer:

 • de stagemeester of stagedienst niet meer aan de vastgestelde criteria voldoet
 • er gerechtelijke, disciplinaire of administratieve maatregelen tegen de stagemeester zijn genomen.

Meer informatie: stagemeester arts-specialist

*Indien de elektronische verzending voor u technisch onmogelijk is, kunt u uw dossier per aangetekend schrijven versturen naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel

Gelieve in dat geval rekening te houden met een langere behandelingsduur.