Aanvragen, wijzigen of verlengen van een erkenning

 1. Een C.V. van de kandidaat-stagemeester, aangevuld met een getypte lijst van:
  • de deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen gedurende de laatste vijf jaar
  • de publicaties gedurende de laatste vijf jaar (inclusief de opvolging van de thesissen van kandidaten)
  • de persoonlijke deelname, of deelname door een gedelegeerde aan activiteiten van verscheidene comités 
    
 2. Een generiek plan van de opleiding (schema, bijzonderheden…) van de kandidaat-ziekenhuisapotheker om een zicht te krijgen op welke manier de opleiding van de kandidaat-ziekenhuisapothekers zal verlopen.
 • Stuur het ingevulde formulier en de bijlagen per e-mail naar : stagemeester@gezondheid.belgie.be  *
   
 • Uw aanvraag zal worden onderzocht door de Erkenningscommissie ziekenhuisapothekers.
   
 • De Erkenningscommissie stuurt een gemotiveerd advies naar de minister. Op basis van dit advies zal de minister u al dan niet een erkenning als stagemeester en als stagedienst toekennen.

Stopzetten van de erkenning

De erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar.
Een stagemeester en –dienst die niet meer erkend wenst te zijn, moet dit melden: stagemeester@gezondheid.belgie.be *

De erkenning loopt automatisch af:

 • wanneer de stagemeester zijn functie in de stagedienst waaraan hij verbonden is verlaat
 • wanneer de stagemeester om andere redenen zijn functie als ziekenhuisapotheker niet meer opneemt

Meer informatie: stagemeester ziekenhuisapotheker

 

*  Indien de elektronische verzending voor u technisch onmogelijk is, kunt u uw dossier per aangetekend schrijven versturen naar:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel

Gelieve in dat geval rekening te houden met een langere behandelingsduur.