Aanvragen, wijzigen of verlengen van een erkenning


Stopzetten of intrekken van de erkenning

De erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar.
Een stagemeester en -plaats die niet meer erkend wenst te zijn, moet dit melden: stagemeester@gezondheid.belgie.be  *
 

De erkenning kan worden ingetrokken door de minister wanneer:

  • de stagemeester of stageplaats niet meer aan de vastgestelde criteria voldoet
  • er gerechtelijke, disciplinaire of administratieve maatregelen tegen de stagemeester zijn genomen
  • de stagemeester schade heeft berokkend aan de rechtmatige belangen van een kandidaat

Meer informatie: stagemeester tandheelkunde

* Indien de elektronische verzending voor u technisch onmogelijk is, kunt u uw dossier per aangetekend schrijven versturen naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel

Gelieve in dat geval rekening te houden met een langere behandelingsduur.