Deze strategie is in 2020, dus midden in de COVID-19-pandemie, door de Europese Commissie goedgekeurd om dringend weer aansluiting te vinden met de natuur en de biodiversiteit. Deze versie consolideert de doelstellingen van de vorige strategie en gaat tegelijk verder door ambitieuze acties en engagementen voor te stellen om de biodiversiteit in Europa en in de wereld te beschermen en te herstellen.  

Deze strategie staat centraal in de Europese Green Deal en vormt een aanvulling op de strategie "Van boer tot bord" om Europa te positioneren als drijvende kracht in de strijd tegen de wereldwijde biodiversiteitscrisis.
 
Ze is opgebouwd rond 4 assen om de biodiversiteit opnieuw haar essentiële plaats te geven en toont aan hoe economisch belangrijk een gevrijwaard of hersteld ecosysteem is, zonder voorbij te gaan aan de mogelijke risico's wanneer men niets onderneemt.

Biodiversiteit terugbrengen in ons leven
 
Biodiversiteit is essentieel voor onze samenlevingen en daarom wil de nieuwe strategie haar opnieuw een plaats geven in ons leven. De coronaviruspandemie herinnert ons eraan hoe afhankelijk de mensheid, onze cultuur en onze economie zijn van haar vitaliteit. Deze ongeziene situatie zet ons ertoe aan de veerkracht van onze samenlevingen te versterken tegenover andere risico's van pandemieën en bedreigingen die verband houden met het verlies van ecosystemen, hoofdzakelijk als gevolg van menselijke activiteiten.
De fundamentele ambitie van deze strategie is het biodiversiteitsverlies in heel Europa een halt toeroepen door ze te beschermen, te bewaren en te herstellen.

Bovendien is de EU zinnens de internationale ambitie naar een hoger niveau te tillen en een nieuw mondiaal kader vast te leggen met het oog op het herstel, de veerkracht en de bescherming van alle ecosystemen.

Daartoe pakt de Unie de vijf belangrijkste oorzaken van het biodiversiteitsverlies aan, legt zij een versterkt bestuurskader vast en waarborgt zij de volledige uitvoering van de EU-wetgeving.

In een context van economisch en budgettair herstel legt de strategie de nadruk op de multiplicatoreffecten van investeren in het natuurlijk kapitaal en op het positieve effect daarvan voor de klimaatverandering.

4 assen

1. Een samenhangend netwerk van beschermde zones in het leven roepen

In 2020 is het netwerk van wettelijk beschermde zones, waaronder de zones die strikte bescherming genieten, ontoereikend om de biodiversiteit in stand te houden. Om het milieu gezond en veerkrachtig te houden zou ten minste 30% van de landoppervlakte (waaronder de oerbossen en oude bossen) en 30% van het zeegebied van de Unie juridisch moeten worden beschermd, waarvan 10% extra stevig.

2. De land- en zee-ecosystemen in heel Europa herstellen

Het herstel van ecosystemen vergt ambitieuze doelstellingen, want de biodiversiteit in haar huidige staat beschermen zal niet volstaan om de situatie opnieuw aanvaardbaar te maken.

De voornaamste engagementen inzake herstel tegen 2030 betreffen:

  • Juridisch bindende doelstellingen ontwikkelen om de natuur in de Unie te herstellen.
  • Meer biologische landbouw en meer biodiversiteit op landbouwgrond.
  • Minstens 25.000 km waterlopen weer vrij laten stromen in de EU.
  • De achteruitgang van bestuivers omkeren.
  • Het gebruik en de schadelijkheid van pesticiden met 50% verminderen.
  • 3 miljard bomen planten en daarbij ten volle rekening houden met ecologische principes.
  • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen afschaffen in kwetsbare gebieden zoals de stedelijke groengebieden in de Unie.

3. Verandering mogelijk maken die tot transformatie voert

Deze strategie zal in de eerste plaats de nodige politieke steun en voldoende financiële en menselijke middelen moeten genieten. Er moet ten minste 20 miljard euro per jaar vrijgemaakt worden uit verschillende bronnen, waaronder de EU-fondsen en financiering door de lidstaten en door privé-initiatieven. 

Om de uitvoering van deze ambitieuze maar essentiële doelstellingen te ondersteunen, en gezien de positieve rol van biodiversiteit bij het afzwakken van de klimaatverandering en de aanpassing eraan, zal de EU een aanzienlijk deel van haar uitgaven voor klimaatverandering besteden aan biodiversiteit en aan oplossingen die op de natuur gebaseerd zijn.

4. Ervoor zorgen dat de EU een wereldleider wordt in het aanpakken van de biodiversiteitscrisis waarmee de planeet kampt

De wereldwijde inspanningen in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit zijn ontoereikend gebleken. Daarom wil de Commissie het voortouw nemen om tot een nieuw mondiaal kader inzake biodiversiteit te komen onder auspiciën van de Verenigde Naties. Met als ambitie: tegen 2050 alle ecosystemen op aarde herstellen, beschermen en veerkrachtig maken. Tijdens de conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit die in 2021 in China plaatsvindt, zal de Unie ernaar streven deze ambitieuze doelstelling te integreren in het nieuwe mondiale kader waarover wordt onderhandeld.

In al haar internationale samenwerkingsactiviteiten wil de Unie duurzame landbouw- en visserijpraktijken bevorderen, evenals maatregelen om de bossen op aarde te beschermen en te herstellen en nieuwe mariene gebieden in de Zuidelijke IJszee te beschermen. Ze zal ook bijzondere aandacht moeten besteden aan duurzaam waterbeheer, aan het herstel van aangetaste grond, aan de illegale handel in wilde dier- en plantensoorten en aan de bescherming en het herstel van zones die rijk zijn aan biodiversiteit en die veel ecosysteemdiensten leveren.