Wat is eutrofiëring?

Eutrofiëring of vermesting ontstaat wanneer te veel voedingsstoffen – zoals fosfaten en nitraten – door toedoen van de mens in het milieu terechtkomen. In rivieren, meren en oceanen profiteren op de eerste plaats de algen (wieren) van dit aanbod maar een te hoog aanbod kan er een abnormaal grote algenbloei optreden. Door deze hoge algendichtheid is er veel minder licht in het water en sterven dieper gelegen planten af. Door de afbraak van de afgestorven planten is er minder zuurstof beschikbaar. Uiteindelijk kan dit leiden tot bijvoorbeeld vissterfte en voedselschaarste voor vogels.

zeeschuim-Misjet Decleer
Algenschuim-Misjel Decleer

Oorsprong van deze stoffen

Deze voedingsstoffen zijn afkomstig van de landbouw, de industrie en de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Via rivieren komen onder andere fosfaten en nitraten in de Noordzee terecht. Sinds de jaren ’90 is er echter een daling vastgesteld in de aanvoer van fosfaten, onder meer dankzij het gebruik van fosfaatvrije waspoeders.

Aanpak

Het probleem van de eutrofiëring van het mariene milieu wordt vooral aangepakt door de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de Kaderrichtlijn Water; in samenwerking met de OSPAR-landen wordt er gemonitored en worden maatregelenprogramma’s uitgewerkt. De Gewesten zelf nemen de effectieve maatregelen om eutrofiëring op het land en de rivierbekkens tegen te gaan.

Dit probleem wordt in verschillende internationale fora behandeld, zoals het OSPAR- Verdrag, het Verdrag en het Protocol van Londen, het Biodiversiteitsverdrag, en het “Regular Process”. De dienst Marien Milieu zorgt ervoor dat Belgische standpunten binnen deze verschillende fora op elkaar afgestemd worden.