Het doel van deze richtlijn bestaat erin een evenredigheidsbeoordeling op te leggen alvorens een maatregel te nemen of te wijzigen die de toegang tot of de uitoefening van een beroep beperken.


Op 28 juni 2018 heeft het Europees Parlement de "evenredigheidsrichtlijn" goedgekeurd. Deze richtlijn is voor de gezondheidszorgberoepen in Belgisch recht omgezet door de wet van 23 maart 2021 betreffende de evenredigheidsbeoordeling.
Eén van de door deze wet ingevoerde aspecten betreft het verplicht informeren van de "betrokken belanghebbenden" over de bepalingen die overwogen worden voordat ze worden aangenomen. De betrokkenen hebben dan ook de mogelijkheid hun "standpunt kenbaar maken".
De FOD Volksgezondheid past zich alvast aan deze nieuwe bepaling aan en zal je deze informatie meedelen via de site van de advies- en overlegorganen
 
Welke impact heeft deze wet?
In België zijn de verschillende gezondheidszorgberoepen onderverdeeld in federale raden, ook "overleg- en adviesorganen" genoemd. Deze raden brengen adviezen uit over de maatregelen die voor de verschillende beroepen overwogen worden. Zij zullen een evenredigheidstoets moeten uitvoeren en het publiek moeten informeren.
Concreet zal aan elke pagina van de overleg- en adviesorganen een tabblad "evenredigheid" worden toegevoegd. Bedoeling is dat burgers en belanghebbenden op de hoogte blijven van de bepalingen betreffende de gereglementeerde beroepen uit de gezondheidszorgsector.
Op de website van elk van deze adviesorganen vind je actuele informatie over wat er onder diverse vormen wordt besproken, afhankelijk van de voortgang van de adviezen: behandelde thematieken, samenvattingen van vergaderingen, ontwerpadviezen, enz. 
 
Hoe reageren op een publicatie? 
Je hebt de mogelijkheid bij te dragen aan deze discussies door je opmerkingen via deze mail te sturen.
Merk op dat sommige thema's een transversaal karakter kunnen hebben en binnen verschillende raden worden besproken. 

Waar kan ik een evenredigheid test raadplegen?

 1. Hierbij wordt u geïnformeerd over een ontwerp Koninklijk besluit betreffende de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek en over de evenredigheidsbeoordeling die werd uitgevoerd.
  Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 06/11/2023 op dit e-mailadres: frpb-cfpp@health.fgov.be
   
 2. Hierbij wordt u geïnformeerd over 3 ontwerpen van Koninklijk besluit. Klik op de volgende link voor de inleidende verklaringen van minister Vandenbroucke over dit onderwerp.

  -Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen die kunnen worden toegestaan aan een bekwame helper, alsook de voorwaarden voor de uitoefening ervan en de vereiste opleidingsvoorwaarden voor die toelating 

  -Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen

  -Ontwerp van Koninklijk besluit bepalende de lijst van activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren, alsmede de voorwaarden waaraan deze activiteiten moeten beantwoorden om als dusdanig te worden beschouwd

  Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 08/11/2023 op dit e-mail adres: nurseinfo-noreply@health.fgov.be  

Wat is de wettelijke basis met betrekking tot de evenredigheid?

 


Belangrijke data over de evenredigheid