Alvorens u een stof of een mengsel in de handel brengt, moet u voldoen aan de volgende verplichtingen:

1. U moet de stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken overeenkomstig artikel 4 en titels II, III en IV van de CLP-verordening.
2. U moet de stoffen indelen die nog niet op de markt werden gebracht, maar die moeten worden geregistreerd of aangemeld volgens artikel 6, 9, 17 of 18 van de REACH-verordening, overeenkomstig artikel 4 en titel II (artikels 5-14) van de CLP-verordening.
3. Als u een stof op de markt brengt, moet u de indeling en de etikettering aan het ECHA (Europees Agentschap voor Chemische stoffen) aanmelden voor opname in de inventaris, overeenkomstig artikel 40 van de CLP-verordening.
Stoffen die na 1 december 2010 op de markt werden gebracht, moeten een maand na de lancering aangemeld zijn.
Stoffen die vóór 1 december 2010 op de markt werden gebracht, moeten reeds aangemeld zijn.
NB: De stoffen die geregistreerd werden onder REACH, zijn reeds opgenomen in de inventaris en moeten dus niet meer aangemeld worden.
Voor meer informatie over de procedure voor het aanmelden van een stof voor opname in de inventaris kan u terecht op de site van het ECHA.
4. U moet alle redelijke maatregelen nemen om op de hoogte te blijven van nieuwe wetenschappelijke of technische informatie die de indeling kan veranderen en, indien nodig, een nieuwe evaluatie uitvoeren van uw product.
5. U moet de informatie voor de indeling en etikettering snel bijwerken wanneer er een nieuw, ernstiger gevaar is of wanneer er nieuwe etiketteringselementen vereist zijn.
U beschikt daarentegen over een termijn van 18 maanden om de etikettering bij te werken als het gevaar niet ernstiger is geworden (bijvoorbeeld een  lagere indeling) of als er geen nieuwe etiketteringselementen vereist zijn.
6. Als u over nieuwe informatie beschikt over de wijziging van een geharmoniseerde indeling en etikettering van een stof, moet u een voorstel indienen bij de bevoegde overheidsinstantie van een lidstaat waar de stof op de markt werd gebracht.
Voor België is de bevoegde instantie de dienst risicobeheersing (reach@health.fgov.be).
7. U moet de informatie die werd gebruikt voor het indelen en het etiketteren gedurende 10 jaar na de laatste levering bewaren (indien de leverancier zijn activiteiten beëindigt of overdraagt aan een derde), overeenkomstig de CLP-verordening

Meer informatie over de indeling, de verpakking en de etikettering.
Er bestaan specifieke verplichtingen voor de fabrikanten en invoerders van bepaalde voorwerpen voor consumenten.

FAQ