FAQ opleiding identificeerders


A.  Wetgeving
B.  Identificeren met de HorseID app
C.  Identificeerders
D.  Behandeling met geneesmiddelen

E. RendacA.  Wetgeving

1) Wat moet een dierenarts doen bij behandeling van een niet-geregistreerd paard dat de uitsluiting uit de voedselketen vereist?

Als het paard ouder dan 12 maanden is, zal dit paard automatisch uitgesloten zijn van de voedselketen. De houder moet eerst het verzoek voor identificatie indienen m.a.w. het is de verantwoordelijkheid van de houder en niet van de dierenarts.

Voor veulens jonger dan 12 maanden:

 • De dierenarts identificeerder moet een microchip inplanten en een blanco identificatiecertificaat invullen in de mobiele applicatie met vermelding van de uitsluiting (omwille van medische redenen).
 • Als de dierenarts geen identificeerder is, stuurt hij/zij een e-mail naar BCP met daarin het microchipnummer en vermeldt hij de uitsluiting. Zo wordt de procedure voor een identificatieaanvraag in gang gezet.
 • Als de houder weigert een microchip te laten inplanten, moet een TVD worden afgegeven en moet op het TVD worden vermeld dat de houder weigerde een microchip te laten inplanten en dat het dier is uitgesloten.
2) Kunt u mij de wettelijke referentie geven waarin staat dat het bezit van een identificatiedocument van een paard niet betekent dat men de eigenaar is?

Het gaat om artikel 25 van het koninklijk besluit van 7 november 2022. Dezelfde bepaling stond al in het vorige koninklijk besluit (KB van 16/02/2016).

3) Is een kliniek een inrichting?

Neen, tenzij de kliniek eigen paarden heeft (vb. bloed/plasma donoren, eigen draagmerries) die op naam van de kliniek staan. Zo heeft de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke een twintigtal eigen paarden en werd hiervoor een inrichtingsnummer aangevraagd en verkregen.


B.  Identificeren met de HorseID app

1) Kan de applicatie van HorseID offline gebruikt worden?

Ja, je hebt wel internet nodig om je gegevens te uploaden, maar een identificatie kan zonder internet gebeuren. Op het moment dat er verbinding wordt gemaakt, zullen de gegevens worden geüpload en doorgegeven.

2) Is de app persoonlijk?

De tablet waarop de app staat kan door verschillende dierenartsen gebruikt worden. Elke dierenarts kan inloggen met zijn eigen login.

3) Mag ik als identificeerder mijn eigen paarden identificeren?

Ja, dat mag.

4) Hoe identificeer ik een paard van een bv. Iers stamboek uit het buitenland?

Alle buitenlandse stamboeken moeten vooraf een aanvraag ter erkenning aanvragen bij de bevoegde diensten van de verschillende regio’s (voor Vlaanderen het departement Landbouw en Visserij). De buitenlandse stamboeken dienen verder dezelfde richtlijnen als de Belgische stamboeken te volgen, t.t.z. via HorseID met behulp van een webservice of een Excel gaan.


Zie: Overeenkomst met de buitenlandse stamboekverenigingen | FOD Volksgezondheid 

5) Moeten we als dierenartsen de paspoorten van een gestorven paard nog opsturen naar BCP?

Nee, dat is de verantwoordelijkheid van de houder.


C.  Identificeerders

1) Moet ik naast het volgen van de opleiding nog iets doen om geregistreerd te zijn als dierenarts-identificeerder?

Nee, door uw aanwezigheid op de opleiding, zal u automatisch geregistreerd zijn in HorseID als dierenarts-identificeerder.

2) Wat moet ik doen als ik de opleiding voor identificeerders niet kon volgen en toch actief wil blijven als identificeerder?

U kan de opleiding voor de studenten op de faculteit volgen. Meer info: Erkend te worden als identificeerder | FOD Volksgezondheid 

  

D.  Behandeling met geneesmiddelen

1) Als de toegediende behandeling van een paard essentiële stoffen omvat, moeten dierenartsen die dan in het paspoort vermelden?

Ja, in de juiste rubriek, nl. de geneesmiddelensectie waarbij een wachttijd van 6 maanden dient gerespecteerd te worden.

 2) Een slide gaf aan dat de nieuwe wetgeving vereist dat het lotnummer van het geneesmiddel op het TVD wordt vermeld. Is dit Europese wetgeving?

Het TDV is een document dat niet wordt vermeld in de Europese verordening 2019/6. Het is een nationale vereiste die is opgenomen in het koninklijk besluit van 21/7/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en dierenverzorgers. De toevoeging van het lotnummer op het TDV laat de dierenarts toe het te gebruiken als register uit.

3) In het geval van een paard met een identificatiedocument waarmee het behouden is voor de voedselketen, maar dat niet in HorseID is geregistreerd:
 • Als de toegediende behandeling een wachttijd vereist, moet de dierenarts een TDV schrijven waarop de identiteit en de mogelijke wachttijd voor de slacht worden vermeld?

Ja. 

 • Als de toegediende behandeling essentiële stoffen of vaccins bevat, moet de dierenarts deze dan in het identificatiedocument vermelden?

Ja, in de juiste rubriek.

 • Als de behandeling uitsluiting uit de voedselketen vereist, moet de dierenarts de status in het identificatiedocument als uitgesloten noteren en HorseID dit laten weten

Ja, met een e-mail (omdat het paard niet geregistreerd staat in HorseID) .

4) Als een veulen niet is geïdentificeerd en de behandeling een TDV vereist om een schorsing te vermelden, moet het veulen dan worden gechipt en het TDV worden geschreven?

Ja. 

 • Als de procedure "in aanvraag" is, maar het paspoort niet aanwezig is en de dierenarts essentiële stoffen of vaccins moet vermelden, hoe moet hij dan handelen?

Voor een veulen jonger dan 12 maanden :

- Als de procedure "in aanvraag" is, wordt de informatie (uitsluiting of 6 maanden schorsing) gecommuniceerd via de app (of per e-mail). Als het veulen geen transponder heeft, moet u er één implanteren. Op de app kan men ook veulens zoeken op basis van naam (als het nog geen transponder heeft). In dit geval hoeft u niet aan de identificatieplicht te herinneren. Een TDV wordt afgegeven omdat elk veulen geacht wordt in de voedselketen te worden gehouden.

- Als er geen lopende aanvraag is, moet u een transponder implanteren en een blanco identificatiecertificaat invullen in de app (toegestaan voor veulens jonger dan 12 maanden, anders moet de houder eerst een aanvraag indienen).

- Indien er geen lopende aanvraag is en de houder weigert een transponder te laten implanteren, moet een TDV worden afgegeven en moet op het TDV worden vermeld dat de houder de identificatie van zijn paard heeft geweigerd. Deze regels gelden voor essentiële stoffen, maar niet voor vaccins! Voor vaccins is het veulen niet verplicht een paspoort te hebben voordat het 12 maanden oud is.
 

 • Als de behandeling de uitsluiting van het paard van de keten vereist, moet de dierenarts gewoon een microchip implanteren en een e-mail naar HorseID sturen om de uitsluiting van het paard met deze transponder te melden?

  U moet een transponder implanteren en een blanco identificatiecertificaat invullen in de app met vermelding van de uitsluiting (toegestaan voor veulens jonger dan 12 maanden, anders is het de houder die het verzoek eerst moet indienen).
  Als de dierenarts geen identificeerder is, stuurt hij een e-mail naar BCP met het transpondernummer en vermeldt hij de uitsluiting.
  Als de houder weigert een transponder te laten implanteren, moet een TDV worden afgegeven met de vermelding dat de houder de implantatie van een transponder heeft geweigerd en dat het dier is uitgesloten 

5) In het geval van een behandeling van een paard dat is bestemd voor de voedselketen en dat niet is geregistreerd in HorseID, is de dierenarts dan verplicht om voor te stellen aan de houder een registratie​​verzoek in te dienen en hem een ​​TDV te geven die deze plicht vermeldt?

Als het paard niet tijdig in HorseID is geregistreerd, wordt het uitgesloten van de voedselketen. Toch moet je het in eerste instantie beschouwen als 'behouden'. U kan de houder (mondeling) verwittigen dat zijn paardachtige niet in orde is en dat hij de paardachtige dient te registreren. Het is niet nodig om het op het TDV te noteren. De houder wordt geacht om de wet te kennen  

6) Klopt het dat in geval van een behandeling van een paard met een identificatiedocument dat zijn uitsluiting van de voedselketen vermeldt, maar dat niet geregistreerd is in HorseID, we de paardachtige als uitgesloten beschouwen en we geen andere rol opgelegd krijgen door de wetgeving?

Ja. Als een paard niet tijdig geregistreerd is in HorseID, wordt het automatisch uitgesloten uit de voedselketen. U kan de houder informeren dat het paard geregistreerd dient te worden, het is zijn verantwoordelijkheid om het paard te registreren.


E.  Rendac

1) Mag Rendac eisen dat een paard met een transponder wordt geïdentificeerd nadat het overleden omdat ze het anders niet ophalen? Kan de houder een boete krijgen?

Rendac verwijdert paarden, of ze nu wel of niet voorzien zijn van een transponder en werkt niet met een boetesysteem.

In Vlaanderen:
De houder betaalt de verwijdering van het kadaver van een uit de voedselketen uitgesloten (of niet geïdentificeerde) paardachtige.Voor een paard dat in de voedselketen wordt gehouden, betaalt de houder de verwijdering van het kadaver, maar ontvangt hij een vergoeding van OVAM als het paard correct werd geregistreerd in HorseID.

In Wallonië:
De verwijdering van paardachtigen waarvoor de eigenaars/houders kiezen voor individuele of collectieve crematie, in een centrum in België of in het buitenland, is ten laste van de houder/eigenaar van de paardachtige.
De verwijdering van andere paardachtigen valt onder het bestek van het Waals Gewest.