FAQ - sector kleine herkauwers

 

 
1.      Waarom moet ik betalen ? Waartoe dient deze bijdrage ?  

Deze bijdrage is bestemd voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, ook genaamd « Sanitair Fonds », sector schapen, geiten en hertachtigen.

Het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten werd opgericht om reserves aan te leggen om het hoofd te bieden aan uitbraken van besmettelijke ziekten, die zware financiële gevolgen kunnen hebben voor de producenten.

Het Fonds draagt bij in de kosten van bepaalde uitgaven, zoals onder meer de schadeloosstelling van veehouders wanneer dieren op bevel worden geslacht of gedood. Er wordt ook veel belang gehecht aan programma’s voor de begeleiding en de epidemiologische bewaking van bepaalde ziekten om deze onder controle te krijgen. Zo draagt het bij aan de betaling van de erkende veeartsen die in het kader van de ziektebewaking optreden of aan de financiering van de vaccinaties wanneer er een bestrijdingsprogramma wordt georganiseerd. Het Fonds kan ook een aantal specifieke acties financieren, zoals onderzoeksprogramma’s gerealiseerd in het algemeen belang van de veehouderij en ter garantie van de bescherming van de volksgezondheid.

Het Fonds is een instrument van het gezondheidsbeleid dat onder de budgettaire supervisie staat van de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL). Deze laatste staat in voor het overleg met de vertegenwoordigers van de sectoren binnen de werkgroepen en voor het voorleggen van adviezen van de Raad van het Fonds aan de Minister.

Het politiek en boekhoudkundig beheer van het Sanitair Fonds is toevertrouwd aan de FOD sinds 1 januari 2019. De uitgaven moeten vooraf worden goedgekeurd door de Raad van het Fonds, waarin ook de sector schapen, geiten en hertachtigen vertegenwoordigd is. De middelen van het Fonds zijn niet bestemd voor het financieren van de identificatie en registratie van de dieren. Ze dienen evenmin voor het financieren van de werking van het FAVV, noch voor de door het FAVV uitgevoerde controles.

Hoewel het Sanitair Fonds steunt op de solidariteit tussen de producenten, betreft het toch een verplichte bijdrage.

KB van 26 april 2007 betreffende de verplichte bijdragen (Schapen-geiten-hertachtigen) 2.      Wie moet die bijdrage betalen ?

Elke verantwoordelijke van een beslag schapen, geiten en hertachtigen met meer dan 5 vrouwelijke dieren ouder dan 6 maanden is bijdrageplichtig. Het aantal dieren dat in aanmerking wordt genomen voor het berekenen van de bijdrage is het aantal dat werd opgegeven bij het opmaken van de inventaris van 15 december van het voorgaande jaar.

Vrouwelijke dieren ingevoerd uit derde landen (buiten de Europese gemeenschap) sinds minder dan 6 maanden komen evenwel niet in aanmerking.

Voor het berekenen van de bijdrage wordt uitgegaan van het totaal aantal vrouwelijke dieren aanwezig op dit beslagadres, zonder onderscheid van diersoort.

Normaliter is het de ‘sanitair verantwoordelijke’ die deze bijdrage betaalt. Wanneer er echter een ‘fondsverantwoordelijke’ is geregistreerd in Sanitel, op vraag van de ‘sanitair verantwoordelijke’, zal deze ‘fondsverantwoordelijke’ de factuur voor de bijdrage ontvangen. De aanvraag voor de registratie van een fondsverantwoordelijke gebeurt bij DGZ of bij de FOD.3.      Eén beslagadres, meerdere verantwoordelijken: wie betaalt de bijdrage ?

De bijdrage wordt berekend per beslagadres, niet per verantwoordelijk.

Wanneer er voor één en hetzelfde beslagadres per diersoort een verschillende verantwoordelijke is, dient diegene die de factuur ontvangt, het bedrag van de totale bijdrage voor dit beslag te storten. De factuur wordt echter opgesteld met een opsplitsing van de bijdrage per diersoort. Het is dan aan de verantwoordelijken onderling om die bijdrage te verdelen.4.      Wat is de uiterste betalingstermijn ? Wat gebeurt er als ik mijn bijdrage niet tijdig betaal ?

De uiterste betalingstermijn is 30 dagen na de factuurdatum.

Bij niet betaling binnen de vastgestelde termijnen, worden van rechtswege en zonder verwittiging of ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aan het wettelijk tarief en een verhoging van 25 € voor administratieve kosten aangerekend.

Bij niet betaling van de verplichte bijdrage, van de intresten en van de verhoging na een eerste ingebrekestelling, zal het bedrag van de verplichte bijdrage worden verdubbeld en komen er 25 € administratiekosten bij. 5.      Op welke basis wordt de bijdrage berekend ?

De bijdragen worden jaarlijks berekend met behulp van de gegevens geregistreerd in Sanitel, op basis van de inventaris van 15 december van het voorgaande jaar.

De bijdrage omvat een forfaitair bedrag van 15,00 € per beslag en een bedrag van 0,30 € per vrouwelijk dier ouder dan 6 maanden.

De vrouwelijke dieren die minder dan 6 maanden geleden, na 15 juni dus, ingevoerd zijn uit landen die geen lid zijn van de Europese gemeenschap, worden niet meegerekend.

 

6.      Er werd rekening gehouden met de vrouwelijke dieren ingevoerd uit derde landen na 15 juni voor het berekenen van het bedrag van de bijdrage.

Er werd beslist om geen rekening te houden met de vrouwelijke dieren die sinds minder dan 6 maanden ingevoerd zijn uit landen die niet behoren tot de Europese Gemeenschap. De inventaris van 15 december maakt het echter niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen deze dieren en de andere, men moet in dit geval een aanvraag tot herziening van de bijdrage indienen.

Hoe een bezwaar moet worden ingediend staat te lezen in het antwoord op vraag 12.7.      Kan men de betaling uitvoeren vanuit het buitenland?

Internationale overschrijvingen zijn mogelijk door gebruik te maken van de IBAN-code en de BIC-code vermeld op uw factuur. Vergeet ook niet de gestructureerde mededeling die u vindt op uw overschrijvingsformulier te vermelden.

Alle kosten verbonden aan internationale overschrijvingen zijn te uwen laste. 8.      Het bedrag op mijn factuur lijkt niet juist te zijn. Hoe kan ik dat bedrag laten corrigeren ?

Uw factuur werd opgemaakt op basis van de Sanitel-gegevens welke  overgenomen zijn van de inventaris van 15 december van het voorgaande jaar.

Controleer eerst of de gegevens op uw factuur overeenstemmen met de gegevens op uw inventaris en deze in Sanitel.

U kunt de gegevens van uw beslag ( gegevens gebruikt voor de berekening van de bijdrage) controleren door u aan te melden met uw persoonlijk login die vermeld  staat op de factuur.

U kan ook contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met Santitel.

Indien u een vergissing vaststelt, mag u uiteraard een aanvraag tot herziening van uw factuur indienen. De praktische modaliteiten voor het indienen van een bezwaar vindt u bij vraag 12. 9.      Moet ik betalen indien ik mijn activiteiten heb stopgezet na de inventaris van december ?

Indien u een factuur hebt ontvangen, betekent dit dat u beschouwd wordt als zijnde de verantwoordelijke van dit beslag sinds de inventaris van 15 december tot op het moment van stopzetting van uw activiteiten. Daar het Begrotingsfonds een aantal keren is tussenbeide gekomen voor de sector 'Schapen, geiten en hertachtigen » in die periode, wordt u beschouwd als bijdrageplichtig.

We herinneren eraan dat elke stopzetting van activiteit schriftelijk moet worden gemeld aan DGZ. 10.  Ik ben niet langer verantwoordelijk voor dit beslag. Moet ik betalen ?

Indien u een factuur hebt ontvangen, betekent dit dat u de verantwoordelijke was voor dit beslag op het moment van de decemberinventaris. Het Begrotingsfonds heeft eventuele interventies voor dit beslag uitbetaald tot aan de stopzetting van de activiteit en dus wordt u beschouwd als bijdrageplichtig.

Opgelet! We herinneren eraan dat elke overdracht of stopzetting van activiteit ook schriftelijk moet worden gemeld aan DGZ.

In geval van een verandering van de sanitaire verantwoordelijke moet de wijziging worden meegedeeld door de nieuwe sanitaire verantwoordelijke. Om dit te doen, neemt hij contact op met DGZ om te worden geregistreerd in de SANITEL-database als nieuwe sanitaire verantwoordelijke.11.  Ik stel een fout vast in mijn persoonlijke gegevens (Naam, voornaam/adres).

Neem in dit geval contact op met DGZ (WEB) om de onjuiste gegevens in de SANITEL-database te laten veranderen, en breng de FOD op de hoogte via e-mail of brief. Zie vraag 12.12.  Hoe dien ik een bezwaar in ? Hoe een wijziging van contactgegevens/verantwoordelijke doorgeven ?

Om een bezwaar in te dienen, moet u ons de volgende informatie verstrekken:

  • factuurnummer
  • ​beslagnummer
  • uw contactgegevens (naam-naam-telefoonnummer)
  • ​reden van de bezwaar

 
Deze informaties of de wijziging van contactgegevens/verantwoordelijke moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur bij voorkeur per e-mail, of per aangetekend schrijven verstuurd worden naar het volgende adres:

FOD Volksgezondheid - Sanitair Fonds - Sector Kleine herkauwers 
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
E-mailfonds.sgh@health.fgov.be

Het indienen van een bezwaar betekent niet dat het betwiste bedrag niet moet worden betaald! Indien het bezwaar gegrond blijkt te zijn, zal de onterecht geïnde bijdrage worden teruggestort.