1. Waarom moet ik betalen? Waartoe dient deze bijdrage? 

Deze bijdrage is bestemd voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, beter gekend als het Sanitair Fonds, sector pluimvee of kortweg ‘het Fonds’, en dient om een financiële reserve op te bouwen.

Met deze reserve ondersteunt het Fonds bepaalde sanitaire maatregelen en initiatieven die genomen worden voor de preventie en de bestrijding van een aantal dierziekten die een zware economische weerslag kunnen hebben op de pluimveesector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Het fonds vergoedt de waarde van de dieren die op bevel geruimd of geslacht werden, en komt financieel tussen in bepaalde bestrijdingsprogramma’s.

Voor de sector pluimvee is een van de belangrijkste programma’s de bestrijding van zoönotische Salmonella’s. Enerzijds wordt de waarde van het vermeerderingspluimvee dat vervroegd geslacht moet worden omwille van een Salmonella besmetting gecompenseerd, anderzijds koopt het Fonds vaccins tegen Salmonella aan. Bedrijven die kampen met een persisterende salmonella problematiek kunnen op aanvraag begeleid worden door de vereniging (DGZ), waarbij een aantal uitgaven (oa serotyperingen, hittebehandeling stallen) ten laste genomen kunnen worden van het Fonds.

Het Fonds pluimvee maakt aldus een sleutelelement uit van het dierengezondheidsbeleid. Dit beleid wordt bijkomend ondersteund door overleg met de vertegenwoordigers van de sector pluimvee in de werkgroep pluimvee, door het uitbrengen van adviezen en voorstellen. Deze adviezen en de hieraan verbonden uitgaven worden, na formele goedkeuring in de Raad van het Fonds, voorgelegd aan de Minister.

2. Wie moet die bijdrage betalen?

Elke sanitair verantwoordelijke van een pluimveebeslag is bijdrageplichtig.

3. Het pluimveebedrijf (inrichting) is onderverdeeld in meerdere pluimveebeslagen: wie betaalt de bijdrage?

De algemene regel is dat de factuur voor de verplichte bijdrage opgestuurd wordt naar de in Sanitel geregistreerde sanitair verantwoordelijke voor dat beslag (zie FAQ 2).

Het is echter mogelijk een fondsverantwoordelijke te laten registreren per beslag in de SANITEL database. In dat geval wordt de factuur voor dat beslag, opgestuurd naar deze persoon. Een voorbeeld maakt dit duidelijker:

Pluimveeinrichting BE40013545 is onderverdeeld in drie pluimveebeslagen met 2 fondsverantwoordelijken A en B:

- BE40013545–0301: fondsverantwoordelijke A
- BE40013545–0302: fondsverantwoordelijke B
- BE40013545–0303: fondsverantwoordelijke B

Een factuur zal opgemaakt worden op naam van Fondsverantwoordelijk A voor de geregistreerde capaciteit van het beslag -0301, en een tweede factuur op naam van fondsverantwoordelijke B voor de gezamenlijke capaciteit van beslagen -0302 en -0303.

Gelieve contact te nemen met uw Vereniging (DGZ in Vlaanderen of Arsia voor Wallonië), om een Fondsverantwoordelijke(n) te laten registreren indien u dit wenst.

4.  Wat is de uiterste betalingstermijn? Wat gebeurt er als ik mijn bijdrage niet tijdig betaal?

De uiterste betalingstermijn is 30 dagen na de datum van de factuur.

Bij niet betaling binnen de vastgestelde termijn, wordt van rechtswege en zonder verwittiging of aanmaning, een verwijlintrest aan het wettelijk tarief en een administratieve kost van 25 euro aangerekend.

Bij niet betaling van de verplichte bijdrage, de verwijlintrest en de administratieve kost na een eerste aanmaning, wordt het bedrag van de verschuldigde verplichte bijdrage verdubbeld.

5. Hoe wordt de bijdrage berekend?

De bijdragen worden berekend op basis van de capaciteit van het beslag zoals dit door de verantwoordelijke geregistreerd werd in SANITEL voor de betrokken pluimveeactiviteit. De capaciteit van het pluimveebeslag kan nagegaan worden op de beslagfiche of is te consulteren in SANITEL.

De tarieven van de verplichte bijdragen sector pluimvee zijn vastgelegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 1997. In dit besluit worden de tarieven vermeld per activiteit volgens capaciteitsranges. Een samenvattende tabel van deze tarieven is terug te vinden op de keerzijde van de factuur.

6. Kan men de betaling uitvoeren vanuit het buitenland?

Internationale overschrijvingen zijn mogelijk door gebruik te maken van de IBAN-code en de BIC-code vermeld op uw factuur. Vergeet ook niet de gestructureerde mededeling die u vindt op uw overschrijvingsformulier te vermelden.

Alle kosten verbonden aan internationale overschrijvingen zijn te uwen laste.

7.  Het bedrag op mijn factuur lijkt niet juist te zijn. Hoe kan ik dat bedrag controleren?

Uw factuur werd opgemaakt op basis van gegevens die uit de SANITEL database geëxtraheerd werden (zie ook FAQ 5).

U kunt deze gegevens opvragen voor controle door u hier aan te melden met uw persoonlijk login die vermeld is op de factuur.

Ga alvast na of deze gegevens overeenstemmen met deze op uw factuur.

Als de gegevens op uw factuur volgens u verkeerd zijn, kan u, alvorens bezwaar in te dienen, ook nog contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078/ 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met deze in Sanitel.

Indien u dan effectief een vergissing vaststelt, gelieve een bezwaar in te dienen volgens de richtlijnen van FAQ 12.

8. Moet ik betalen indien ik mijn activiteiten heb stopgezet?

U hoeft niet te betalen indien u deze stopzetting heeft laten registreren door de Vereniging in de SANITEL database vóór de datum vermeld op de factuur. In het geval van een stopzetting neemt u contact op met de Vereniging (DGZ) en deelt de stopzetting ook mee aan de Lokale Controle-Eenheid van het Agentschap (FAVV). In het geval van een bezwaarschrift, zie vraag 12.
 
Indien de registratie van de stopzetting in SANITEL dateert van na de datum van de factuur, blijft de bijdrageplicht echter gelden.

9. Als sanitair verantwoordelijke van een pluimveebedrijf ontving ik een factuur. Ik ben niet de eigenaar. Met de eigenaar is overeengekomen dat hij de bijdrageplicht op zich neemt. Wat moet ik doen?

Indien u een factuur hebt ontvangen, betekent dit dat u als sanitair verantwoordelijke voor dit beslag geregistreerd was in de SANITEL database op het moment van de facturatie.

De eigenaar die bereid is om deze bijdrage te betalen neemt contact op met de Vereniging (DGZ) om zich te laten registreren in de SANITEL database als Fondsverantwoordelijke voor dat beslag. In het geval van een bezwaar, zie vraag 12.

10. Ik ben niet langer verantwoordelijk voor dit beslag. Moet ik betalen?

Indien u een factuur hebt ontvangen, betekent dit dat u als sanitair verantwoordelijke voor dit beslag geregistreerd was in de SANITEL database op het moment van de facturatie.

In geval van een verandering van de sanitaire verantwoordelijke moet de wijziging worden meegedeeld door de nieuwe sanitaire verantwoordelijke. Om dit te doen, neemt hij contact op met DGZ om te worden geregistreerd in de SANITEL-database als nieuwe sanitaire verantwoordelijke.

11. Ik stel een fout vast in mijn persoonlijke gegevens op de factuur.

Neem in dit geval contact op met DGZ om de onjuiste gegevens in de SANITEL-database te laten veranderen, en breng de FOD op de hoogte via e-mail of brief. Zie vraag 12.

12. Hoe dien ik een bezwaar in?

Om een bezwaar in te dienen, gelieve  minimaal de volgende gegevens te vermelden op het bezwaarschrift:

 
  • Uw contactgegevens (naam en voornaam, telefoonnummer, e-mail),
  • Factuurnummer van de betwiste factuur,
  • Beslagnummer(s),
  • Reden van het bezwaar met de nodige uitleg.

Deze inlichtingen, of de wijziging van contactgegevens/verantwoordelijke, stuurt u binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur,  bij voorkeur per e- mail naar volgend adres:

E-mail : fonds.pluimvee@health.fgov.be
 
of per aangetekend schrijven naar:

FOD Volksgezondheid – Sanitair fonds - Sector Pluimvee
Galileelaan 5/2
1210 Brussel

Het indienen van een bezwaar betekent niet dat het betwiste bedrag niet moet worden betaald! Indien het bezwaar gegrond blijkt te zijn, zal de onterecht geïnde bijdrage worden teruggestort.