1. Waarom moet ik betalen? Waartoe dient deze bijdrage? 


Deze bijdrage is bestemd voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, ook genaamd « Sanitair Fonds », sector rundvee.

Het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten werd opgericht om reserves aan te leggen om het hoofd te kunnen bieden bij uitbraken van besmettelijke ziektes die zware financiële gevolgen kunnen hebben voor de producent.

Het fonds komt onder meer tussenbeide voor bepaalde uitgaven, zoals de schadeloosstelling van veehouders wanneer dieren op bevel worden geslacht of gedood. Er wordt ook veel belang gehecht aan programma’s voor begeleiding en epidemiologische bewaking om bepaalde ziektes onder controle te krijgen. Het kan op die manier bijdragen aan de betaling van de erkende dierenartsen die in het kader van de ziektebewaking optreden of aan de financiering van de vaccinaties wanneer er een bestrijdingsprogramma wordt georganiseerd. Het Fonds kan ook dienen om een aantal specifieke acties te financieren, zoals onderzoeksprogramma’s gerealiseerd in het algemeen belang van de veehouderij en ter garantie van de bescherming van de volksgezondheid.

Het Fonds is een instrument van het gezondheidsbeleid dat onder de budgettaire supervisie staat van de FOD Volksgezondheid Veilgheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL). Deze laatste staat in voor het overleg met de vertegenwoordigers van de sectoren binnen de werkgroepen en voor het voorleggen van de geformuleerde adviezen aan de Minister, via de Raad van het Fonds.

Het politiek en boekhoudkundig beheer van het Sanitair Fonds is volledig toevertrouwd aan de FOD VVVL sinds 1 januari 2019. De uitgaven moeten vooraf worden goedgekeurd door de Raad van het Fonds, waarin ook de rundveesector is vertegenwoordigd. Het geld van het Fonds dient niet voor het financieren van de identificatie en registratie van de dieren. Het dient evenmin voor het financieren van de werking van het FAVV, noch voor de door het FAVV uitgevoerde controles.

2. Wie moet die bijdrage betalen?

Elke sanitair verantwoordelijke van een actief rundveebeslag is bijdrage-plichtig.

3. Eén beslag, meerdere verantwoordelijken: wie betaalt de bijdrage?

De bijdrage wordt berekend per beslag. Normaliter is het de ‘sanitair verantwoordelijke’ die deze bijdrage betaalt. Wanneer er echter een ‘fondsverantwoordelijke’ is geregistreerd in Sanitel, op vraag van de ‘sanitair verantwoordelijke’, zal deze ‘fondsverantwoordelijke’ de factuur voor de bijdrage ontvangen.

De aanvraag voor de registratie van een fondsverantwoordelijke kan gebeuren bij de verenigingen of bij de FOD.

4. Wat is de uiterste betalingstermijn? Wat gebeurt er als ik mijn bijdrage niet tijdig betaal?

De uiterste betalingstermijn is 30 dagen na de factuurdatum.

Bij niet betaling binnen de vastgestelde termijnen, worden van rechtswege en zonder verwittiging of ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aan het wettelijk tarief en een verhoging van 25 € voor administratieve kosten aangerekend.

Bij niet betaling van de verplichte bijdrage, de intresten en de verhoging na een eerste ingebrekestelling, zal het bedrag van de verplichte bijdrage worden verdubbeld.

5. Op welke basis wordt de bijdrage berekend?

De bijdragen worden jaarlijks berekend met behulp van de gegevens geregistreerd in Sanitel tijdens de referentieperiode ( 01/09/xxxx → 31/08/xxxx+1).
U kan deze gegevens controleren met behulp van de login gegevens die vermeld staan op uw factuur.


6. Kan men de betaling uitvoeren vanuit het buitenland?

Internationale overschrijvingen zijn mogelijk door gebruik te maken van de IBAN-code en de BIC-code vermeld op uw aanslagbiljet. Vergeet ook niet de gestructureerde mededeling die u vindt op uw overschrijvingsformulier te vermelden.
Alle kosten verbonden aan internationale overschrijvingen zijn te uwen laste.

7. Het bedrag op mijn factuur lijkt niet juist te zijn. Hoe kan ik dat bedrag controleren?

Uw factuur werd opgemaakt aan de hand van de gegevens in Sanitel tijdens de referentieperiode ( zie ook vraag 5).
Controleer eerst of de gegevens op uw factuur overeenstemmen met deze in Sanitel.

U kunt de gegevens van uw beslag (gegevens gebruikt voor de berekening van de bijdrage) controleren door u  hier aan te melden met uw persoonlijk login die vermeld  staat op de factuur.

U kan ook contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078/ 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met Santitel.

Indien u een vergissing vaststelt, mag u uiteraard een aanvraag tot herziening van uw factuur indienen. De praktische modaliteiten voor het indienen van een bezwaar vindt u bij vraag 11.

8. Moet ik betalen indien ik mijn activiteiten heb stopgezet?

Indien u de stopzetting schriftelijk hebt gemeld bij de vereniging vóór het einde van de referentieperiode, bent u geen bijdragen verschuldigd.
Indien de stopzetting later geregistreerd werd, blijft de bijdrageplicht wel gelden.

9. Ik ben niet langer verantwoordelijk voor dit beslag. Moet ik betalen?

Indien u een factuur hebt ontvangen, betekent dit dat u als verantwoordelijke voor dit beslag geregistreerd bent in Sanitel tijdens de referentieperiode.

In geval van een verandering van de sanitaire verantwoordelijke moet de wijziging worden meegedeeld door de nieuwe sanitaire verantwoordelijke. Om dit te doen, neemt hij contact op met DGZ om te worden geregistreerd in de SANITEL-database als nieuwe sanitaire verantwoordelijke.

10. Ik stel een fout vast in mijn persoonlijke gegevens (Naam, voornaam/adres)

Neem in dit geval contact op met DGZ om de onjuiste gegevens in de SANITEL-database te laten veranderen, en breng de FOD op de hoogte via e-mail of brief. Zie vraag 11.

11. Hoe dien ik een bezwaar inHoe een wijziging van contactgegevens/verantwoordelijke doorgeven?

Om een bezwaar in te dienen, moet u ons de volgende informatie verstrekken:

  • factuurnummer
  • beslagnummer
  • uw contactgegevens (naam-naam-telefoonnummer)
  • reden van de bezwaar

Deze informaties of de wijziging van contactgegevens/verantwoordelijke moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur bij voorkeur per e-mail, of per aangetekend schrijven verstuurd worden naar het volgende adres:

FOD Volksgezondheid- Sanitair Fonds / sector runderen

Galileelaan 5/2

1210 Brussel
 
E-mail: fonds.runderen@health.fgov.be


Het indienen van een bezwaar leidt niet tot uitstel van betaling. Indien het bezwaar gegrond blijkt te zijn, zal de onterecht geïnde bijdrage worden teruggestort.