1. Waarom moet ik betalen? Waartoe dient deze bijdrage? 

Deze bijdrage is bestemd voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, ook genaamd « Sanitair Fonds », sector varkens.

Het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten werd opgericht om reserves aan te leggen om het hoofd te kunnen bieden bij uitbraken van besmettelijke ziektes die zware financiële gevolgen kunnen hebben voor de producent.

Het fonds komt onder meer tussenbeide voor bepaalde uitgaven, zoals de schadeloosstelling van veehouders wanneer dieren op bevel worden geslacht of gedood. Er wordt ook veel belang gehecht aan programma’s voor begeleiding en epidemiologische bewaking om bepaalde ziektes onder controle te krijgen. Het kan op die manier bijdragen aan de betaling van de erkende dierenartsen die in het kader van de ziektebewaking optreden of aan de financiering van de vaccinaties wanneer er een bestrijdingsprogramma wordt georganiseerd. Het Fonds kan ook dienen om een aantal specifieke acties te financieren, zoals onderzoeksprogramma’s gerealiseerd in het algemeen belang van de veehouderij en ter garantie van de bescherming van de volksgezondheid.

Het Fonds is een instrument van het gezondheidsbeleid dat onder de budgettaire supervisie staat van de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL). Deze laatste staat in voor het overleg met de vertegenwoordigers van de sectoren binnen de werkgroepen en voor het voorleggen van de geformuleerde adviezen aan de Minister, via de Raad van het Fonds.

Het politiek en boekhoudkundig beheer van het Sanitair Fonds is volledig toevertrouwd aan de FOD VVVL sinds 1 januari 2019. De uitgaven moeten vooraf worden goedgekeurd door de Raad van het Fonds, waarin ook de varkenssector is vertegenwoordigd. De middelen van het Fonds dienen niet voor het financieren van de identificatie en registratie van de dieren. Deze dienen evenmin voor het financieren van de werking van het FAVV, noch voor de door het FAVV uitgevoerde controles.

2. Wie moet die bijdrage betalen?

Elke sanitair verantwoordelijke van een actief varkensbeslag is bijdrage-plichtig.

3. Wie betaalt de bijdrage?

De bijdrage wordt berekend per beslag. Normaliter is het de ‘sanitair verantwoordelijke’ die deze bijdrage betaalt. Wanneer er echter een ‘fondsverantwoordelijke’ is geregistreerd in Sanitel, op vraag van de ‘sanitair verantwoordelijke’, zal deze ‘fondsverantwoordelijke’ het factuur voor de bijdrage ontvangen.

De aanvraag voor de registratie van een fondsverantwoordelijke kan gebeuren bij de verenigingen of bij de FOD.

4. Welke gegevens worden als basis gebruikt voor de berekening van de bijdragen?

De berekening van de bijdragen is gebaseerd op het aantal geregistreerde vleesvarkensplaatsen, het aantal geregistreerde zeugenplaatsen en de bewegingen van de biggen geregistreerd in Sanitel tijdens de referentieperiode ( 01/07/xxxx → 30/06/xxxx +1).

U kan deze gegevens in Sanitel consulteren via de log-in vermeld op uw factuur.

5. Ik importeer biggen maar steeds van eenzelfde bedrijf in het buitenland; toch word ik gefactureerd als beslag met open bedrijfsvoering?

Beslagen met import vanuit het buitenland worden automatisch gefactureerd als beslagen met open bedrijfsvoering gezien de herkomst van de dieren niet geregistreerd wordt in Sanitel. Indien u echter aan de hand van TRACES documenten kan aantonen dat de dieren wel degelijk van één en hetzelfde bedrijf komen, kan u hiervoor een bezwaarschrift indienen. De praktische modaliteiten voor het indienen van een bezwaarschrift vindt u bij vraag 12.

6. Wat is de uiterste betalingstermijn? Wat gebeurt er als ik mijn bijdrage niet tijdig betaal?

De verplichte bijdragen worden betaald binnen de 30 dagen die volgen op de datum van het aanslagbiljet.

Indien de betaling niet binnen de termijn is verricht, wordt een eerste herinnering gestuurd en wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 50€. Indien de verantwoordelijke na de eerste herinnering het verhoogde bedrag van de verplichte bijdrage niet betaalt, wordt een tweede herinnering verzonden en wordt het bedrag vermeld op de eerste bijdrageverklaring verhoogd met 20% met een minimum van 50€.

7. Kan men de betaling uitvoeren vanuit het buitenland?

Internationale overschrijvingen zijn mogelijk door gebruik te maken van de IBAN-code en de BIC-code vermeld op uw factuur. Vergeet ook niet de gestructureerde mededeling die u vindt op uw overschrijvingsformulier te vermelden.

8.      Het bedrag op mijn factuur lijkt niet juist te zijn. Hoe kan ik dat bedrag controleren?

Uw factuur werd opgemaakt aan de hand van de gegevens in Sanitel tijdens de referentieperiode ( zie ook vraag 5)
Controleer eerst of de gegevens op uw factuur overeenstemmen met deze in Sanitel.

U kunt de gegevens van uw beslag (gegevens gebruikt voor de berekening van de bijdrage) controleren door u hier aan te melden met uw persoonlijk login die vermeld  staat op de factuur.

U kan ook contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078/ 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met Santitel.

Indien u een vergissing vaststelt, mag u uiteraard een aanvraag tot herziening van uw factuur indienen. De praktische modaliteiten voor het indienen van een bezwaar vindt u bij vraag 12.

9. Moet ik betalen indien ik mijn activiteiten heb stopgezet?

Indien u de stopzetting schriftelijk hebt gemeld bij de vereniging vóór het einde van de referentieperiode, bent u geen bijdragen verschuldigd. 

Indien de stopzetting later geregistreerd werd, blijft de bijdrageplicht wel gelden.

10. Ik ben niet langer verantwoordelijk voor dit beslag. Moet ik betalen?

Indien u een factuur hebt ontvangen, betekent dit dat u als verantwoordelijke geregistreerd was in Sanitel tijdens de referentieperiode.  

In geval van een verandering van de sanitaire verantwoordelijke moet de wijziging worden meegedeeld door de nieuwe sanitaire verantwoordelijke. Om dit te doen, neemt hij contact op met DGZ om te worden geregistreerd in de SANITEL-database als nieuwe sanitaire verantwoordelijke.

11. Ik stel een fout vast in mijn persoonlijke gegevens (Naam, voornaam/adres).

Neem in dit geval contact op met DGZ om de onjuiste gegevens in de SANITEL-database te laten veranderen, en breng de FOD op de hoogte via e-mail of brief. Zie vraag 12.

12. Hoe dien ik een bezwaar in? Hoe een wijziging van contactgegevens/verantwoordelijke doorgeven?

Om een bezwaar in te dienen, moet u ons de volgende informatie verstrekken:

  • factuurnummer
  • beslagnummer
  • uw contactgegevens (naam-naam-telefoonnummer)
  • reden van de bezwaar  

Deze informaties of de wijziging van contactgegevens/verantwoordelijke moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur bij voorkeur per e-mail, of per aangetekend schrijven verstuurd worden naar het volgende adres :

FOD Volksgezondheid- Sanitair Fonds / sector varkens
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
E-mailfonds.varkens@health.fgov.be