Van 16/08/2013 tot 15/10/2013 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het voorontwerp van het Federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017.
Dit voorontwerp werd opgemaakt overeenkomstig artikel 8bis van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling.
Deze bepalingen voorzien in de uitwerking en de tenuitvoerlegging van een FRPP ter vervanging van het reductieprogramma van pesticiden en biociden  dat  van 2005 tot 2012 werd toegepast.
Het FRPP is nu gekoppeld aan drie gewestelijke programma’s. Samen vormen deze programma’s het nationale Belgische actieplan wat aldus beantwoordt aan de vereisten van artikel 4 van Richtlijn 2009/128 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal hebben 40 personen gereageerd op de raadpleging, waaronder 50 % individueel en 50 % als lid van een instelling/vereniging/ngo…
Het merendeel van de ontvangen bemerkingen waren kwalitatieve beoordelingen in verband met het belang van de besproken thema’s, de relevantie van de benadering en van de geïdentificeerde doelstellingen enz.  De analyse van de ontvangen commentaren heeft aangetoond dat op ca. 213 commentaren driekwart gingen over de inhoud van het voorontwerp. In essentie slaan de opmerkingen en suggesties op:
- De informatie aan het publiek op het verkooppunt, die neutraal en kwaliteitsvol moet zijn voor sommigen, maar door anderen als nutteloos wordt beschouwd.  Iedereen is het erover eens dat er gebruiksvriendelijke en geüpdatete websites moeten zijn.  Vele suggesties handelen ten slotte over de inhoud van de te verstrekken informatie.
- Het observatorium van gewasbeschermingsmiddelen en biociden betreft negen acties die globaal worden verwacht.  De opinies pleiten voor de versterking van sommige acties, of uiten kritiek op de voorgenomen methodiek of op de onderbouwdheid van de maatregelen die op Europees niveau worden genomen.
- De algemene doelstelling van het plan wordt soms als ongewettigd bestempeld, en in tegenspraak met andere beleidslijnen. Het is nodig geweest om de coherentie aan te tonen tussen het Europese en het Belgische project rond de reductie van de risico’s verbonden met het gebruik van pesticiden, en eraan te herinneren dat dit ook maatregelen kon omvatten om het gebruik van producten te verminderen.
- De gezondheid van personen blootgesteld aan pesticiden is in vele commentaren aan de orde, wat aantoont dat de bevolking reëel bekommerd is met de risico’s, zowel voor de actieve gebruikers als voor de personen die passief worden blootgesteld.
Vele opmerkingen illustreren de perplexiteit van de burgers ten aanzien van de bevoegdheidsverdeling.  Vele commentaren werden dan ook aan de Gewesten en Gemeenschappen bezorgd want zij gingen over hun  bevoegdheden.

Goedkeuring van het plan

Het ontwerp van het FRPP 2013-2017 dat werd aangepast in functie van de opmerkingen geformuleerd bij de raadpleging werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad van 5 juli 2013 waar het is goedgekeurd.

Download het Federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017

Download het volledige verslag van de openbare raadpleging

Meer info: www.prpb.be