Voorstelling
De opdracht van de werkgroepen in het domein van de Fysische agentia bestaat erin adviezen en aanbevelingen uit te brengen om de gezondheidsrisico’s van verschillende fysische agentia en hun toepassingen in te schatten. Zij beoordelen ook de maatregelen die genomen worden om de blootstelling van mens en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.
 
Dit domein is onderverdeeld in de subdomeinen:

 

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

 

IONISERENDE STRALING
Voorzitter Dr. Patrick Smeesters
Vicevoorzitter Mevr. Marie-Thérèse Hoornaert

Gepubliceerde adviezen

2021
Nucleair risico, duurzame ontwikkeling en energietransitie (HGR 9576) 
Advies over het koninklijk besluit tot wijziging van het ARBIS, houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM (basisnormen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling) en tot vaststelling tot de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen (HGR 9524) 

2020
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen (HGR 9512) 
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen aan ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen (HGR 9511) 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury (HGR 9510) 
Gebruik van CT-scans als diagnostische methode in het kader van de Coronavirusepidemie in België (HGR 9587) 

2018
Herziening van de bijsluiter voor jodiumtabletten te gebruiken in geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie (HGR 9419) 
Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V (HGR 9476)

2017
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (HGR 9373) 
Ontwerp van KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot het vermijden van situaties die tot een potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding kunnen geven (HGR 9372)

2016
Het gebruik van CT buiten diensten voor medische beeldvorming in het algemeen en binnen de operatiekamer in het bijzonder​ (HGR 9297)
Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende voorwaarden met betrekking tot het gerechtvaardigd gebruik van mobiele, draagbare röntgentoestellen (HGR 9103)
Vrijstelling van vergunning voor het gebruik van beperkte hoeveelheden radioactieve stoffen in lampen (HGR 9347)
Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushimatijdperk - Deel II: Rampenplanning (HGR 9235)

2015
Justificatie gebruik van 241 AM-bronnen voor vulhoogtemeting bij brouwerijen (juni 2015) (HGR 9282) (enkel beschikbaar in het Frans)
Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushima tijdperk - Deel I: Bescherming van de schildklier (maart 2015) (HGR 9275)
 
2014
Rechtvaardiging voor het gebruik van kleine hoeveelheden radioactiviteit in lampen (HGR 8683)
Radionuclidentherapie met 223RaCl2 voor symptomatische prostaatkanker bij patiënten met castratieresistente prostaatkanker (HGR 9138) 
Veiligheidsvoorschriften voor de buitenbedrijfstelling van de kerninstallaties en de opslag van verbruikte kernbrandstof en van colli met radioactief afval (HGR 9225-9226)
 
2013
Immunochemical Faecal Occult Blood Tests for Colorectal Cancer Screening (HGR 8901)
Informatie inzake stralingsbescherming voor het personeel rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de nucleaire geneeskunde in vivo (HGR 8277)
 
2012
Childhood leukemia and environmental factors (HGR 8548) (advies enkel in het Engels beschikbaar, samenvatting in het Nederlands beschikbaar)
Kinderleukemie en omgevingsfactoren: samenvatting (HGR 8545)

2011
Justificatie voor gebruik Intrabeam® voor intraoperatieve radiotherapie (Juli 2011) (HGR 8753)
Advies betreffende de rechtvaardiging van het gebruik van bodyscanners (HGR 8650)
Dentale Cone Beam Bomputed Tomography (HGR 8705)
 
2010
Dual source CT scan: Siemens Somatom Definition reeks (HGR 8653)
 
2009
Problematiek van vloeibaar radioactief ziekenhuisafval (HGR 8514)
Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in klinische studies (HGR 8526)
 
2008
Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de problematiek van de crematie van overledenen dragers van radioactieve bronnen (HGR 8416)
Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de problematiek van de crematie van overledenen dragers van radioactieve bronnen: bijlagen (HGR 8416)
Aanbevelingen met betrekking tot prostaat brachytherapie met permanente radionucliden (HGR 8262)
Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) (HGR 8427)

 
2007
Aanbevelingen betreffende de aanwezigheid van tritium in het leefmilieu en de problemen in verband met het meten ervan (HGR 8274)
 
2006
Evaluatie van de stijgende stralingsblootstelling van patiënten door Computed Tomography (CT) en optimalisatie van de stralingsbescherming (HGR 8080)
Advies betreffende de impact van tritium tijdens het gebruik van radioactieve stoffen in uitrustingen die bestemd zijn voor de bescherming van personen, met name vluchtrouteaanduidingen (of vluchtwegsignalisatie) (HGR 8168)
Optimalisatie binnen de nucleaire geneeskunde: Toepassing van de nucleaire geneeskunde in bijzondere omstandigheden (HGR 8099)
 
2005
Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm (HGR 7221-2)
 
2004
Aanbevelingen m.b.t. de herziening van het document “Nucleair risico en landbouw" (HGR 5300/2)
 
2003
Aanbevelingen van de HGR betreffende de behoeften met het oog op de risico-evaluatie i.v.m. Belgische sites die besmet zijn met radium (HGR 7716)
Advies van de HGR betreffende het ontwerpdocument “Protection of non-human species from ionising radiation” van de International Commission on Radiological Protection (ICRP) (HGR 8011)
Advies van de HGR met betrekking tot ionische rookmelders (HGR 7787)
Advies en aanbeveling betreffende de verspreiding van radioactiviteit afkomstig van bronnen gebruikt voor medische doeleinden gedragen door overleden patiënten (HGR 5110-3)
Kwaliteitszorg en stralingsbescherming in de nucleaire geneeskunde (HGR 7221)
Aanbevelingen van de HGR met betrekking tot het nucleair noodplan (HGR 7715)
 
1999
Kwaliteitscontrole en stralingsbescherming in de radiologie (januari 1999) (HGR 6731)

 

NIET-IONISERENDE STRALING
Voorzitter Prof. Dirk Adang 
 
Gepubliceerde adviezen

2020
Invloed op de gezondheid van de bevolking van magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening (HGR 9431)
Gebruik van UV-C-stralen voor ontsmettingsdoeleinden in een niet-ziekenhuisomgeving in de strijd tegen Covid-19 (HGR 9594)

2018
Transcraniële magnetische stimulatie (TMS)  (HGR 8778)

2014
Mobiele telefonie en gezondheid met speciale aandacht voor 4G (HGR 8927)
Medische en niet-medische prenatale echografieën (HGR 8635)
 
2012
Gezondheidsrisico’s van ultrasone dierenverdrijvers (HGR 8827)
 
2011
Betekenis van de IARC classificatie van radiofrequente elektromagnetische velden als "mogelijk kankerverwekkend" (juli 2011) (HGR 8762) 

2009
Advies betreffende de normering voor zendmasten (HGR 8519)
 
2008
Invloed van hoogfrequent geluid, geproduceerd door het toestel Mosquito, op de gezondheid (HGR 8415)
Aanbevelingen betreffende de blootstelling van de bevolking aan magnetische velden van elektrische installaties (HGR 8081)
Niet-ioniserende straling: overzicht adviezen 2000-2008 (HGR 8433)
Mogelijke biologische effecten van gemoduleerde microgolven (HGR 8194)
Mogelijke biologische effecten van gemoduleerde microgolven: bijlage 1 t/m 7 (HGR 8194)
 
2007
Draadloze communicatiesystemen en GSM in ziekenhuizen (HGR 6605)
 
2004
Aanbevelingen van de HGR met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoontoestellen (GSM) door de algemene bevolking (HGR 6605-5)
 
2002
De GSM, Veilig mobiel telefoneren? (HGR 6605-5)
Advies van de HGR betreffende de mogelijke problematiek rond blootstelling aan elektronische anti-diefstalsystemen (HGR 7669)
 
2000
Advies inzake zonnebanken en UV-straling (HGR 5783) (een update van dit advies wordt binnenkort verwacht)
 
1999
Gebruik van microgolfoven (HGR 6605)

 

 
ANDERE GEPUBLICEERDE ADVIEZEN

2017

Preventie, diagnose en behandeling van tinnitus. Gezondheidseffecten van vrije-tijdsgeluid in kinderen en jongvolwassenen (HGR 9332)

2016
Aanbevelingen betreffende de blootstelling van de bevolking aan verlichtingssystemen met LED-technologie (HGR 9341)
 
2013
Public health effects of siting and operating onshore wind turbines (HGR 8738) (advies enkel beschikbaar in het Engels, samenvatting in het Nederlands) (HGR 8738)
Public health effects of siting and operating onshore wind turbines: samenvatting (HGR 8738)
 
2007
Advies betreffende hittebestendige keramische vezels (HGR 8119)
Advies van de HGR betreffende het gebruik van draagbare digitale muziekspelers (MP3) en het risico van gehoorbeschadiging (HGR 8187)
 
2006
Advies van de HGR betreffende de impact op de volksgezondheid van het gebruik van laser in het kader van epilatie (HGR 8160)