In de toekomst zal de invoer van aardolie heel waarschijnlijk almaar duurder worden. De afname van de beschikbare reserves en de steeds hogere ontginningskosten zullen de toegang tot deze hulpbron almaar moeilijker maker. De ontwikkeling en de promotie van nieuwe en schonere alternatieven worden een noodzaak. Gasvormige brandstoffen behoren net als elektriciteit tot de ernstig te overwegen opties.

De gasvormige brandstoffen die gebruikt worden als brandstoffen voor wagens, zoals LPG (Liquefied Petroleum Gas - Vloeibaar gemaakt aardgas) en CNG (Compressed Natural Gas – Aardgas onder druk) zijn in het algemeen minder vervuilend. Ze vormen een mogelijk alternatief op middellange termijn, ook al zijn die brandstoffen eveneens afkomstig uit niet-hernieuwbare bronnen.

LPG

LPG (vloeibaar gemaakt aardgas) is een mengsel van propaan en butaan, twee producten die respectievelijk vrijkomen bij de ontginning van aardgas (a rato van 60%) en bij het raffineren van aardolie (a rato van 8%).

Deze brandstof stoot minder fijn stof (Particulate Matter, PM) en stikstofoxiden (NOx) uit dan dieselwagens en minder onverbrande koolwaterstoffen dan benzine.

Wat de CO2-uitstoot betreft is LPG vergelijkbaar met diesel.

Dit gas combineert dus de voordelen van benzine op gezondheidsvlak en die van diesel op vlak van broeikasgassen. Het stoot echter meer koolmonoxide (CO) uit dan die beide brandstoffen, zodat voorzichtigheid geboden is bij gebruik in slecht geventileerde ruimtes.

De betere milieukenmerken van LPG hebben België ertoe aangezet deze brandstof te promoten via een gunstigere accijnsregeling. Om geen discriminatie tussen de lidstaten in de hand te werken legt de Europese reglementering evenwel minimale accijnspercentages op. Daarom is LPG onderworpen aan een forfaitaire belasting ter compensatie van het niet-heffen van accijns.

LPG dringt nauwelijks door op de markt. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de forfaitaire belasting, de meerkost voor de installatie in wagens, het geringe distributienet en het feit dat bepaalde parkings voertuigen met LPG weigeren. In het verleden werd een premie toegekend voor een LPG-installatie in wagens. Deze premie werd vervangen door een factuuraftrek voor wagens met een geringe CO2-uitstoot.

CNG

CNG (aardgas onder druk) is het aardgas dat wij gebruiken in onze woningen maar in samengeperste vorm.

Net zoals LPG, combineert dit gas de voordelen van benzine op gezondheidsvlak (geringe uitstoot van fijn stof (PM) en stikstofoxiden (NOx)) met die van diesel wat broeikasgassen betreft.

Het gebruik ervan door het grote publiek is vrij recent. Het distributienet is nog niet goed ontwikkeld. Een alternatief is om thuis een compressor te laten installeren die op het aardgasnet wordt aangesloten om zo uw wagen te kunnen voltanken.