Verkeerslawaai is een belangrijke bron van geluidshinder, met soms negatieve gevolgen voor de gezondheid. De Gewesten zijn belast met het in kaart brengen van de geluidshinder (opstellen van strategische geluidskaarten) en op basis daarvan actieplannen uit te werken. Zowel geluid van wegverkeer als van trein- en luchtvaartverkeer worden onder de loep genomen. Om de geluidshinder van het wegverkeer naar beneden te halen, installeert men geluidsschermen langs de weg, of legt men fluisterasfalt. Verkeersmaatregelen zoals een snelheidsverlaging kunnen ook bijdragen tot stiller verkeer. Maar verkeerslawaai kan ook worden verminderd door de voertuigen zelf stiller te maken. Dit gebeurt op Europees niveau, in het kader van productbeleid.

De opvolging van de Europese wetgeving voor vervoermiddelen gebeurt in België door de FOD Mobiliteit en Vervoer, in samenwerking met het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In de volgende rubrieken leest u meer over de inspanningen die gedaan worden voor de geluidsbeperking voor de volgende vervoermiddelen:

Wegvoertuigen
Vliegtuigen
Treinen
Pleziervaartuigen