Reclame

 

Wetgeving

 

Het verbod op tabaksreclame en sponsoring voor en door tabaksproducten staat in artikel 7, §2bis van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten. Dit artikel bepaalt:
“Artikel 7
[…]
§ 2bis. 1° Het is verboden reclame te voeren voor en te sponsoren door tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten, hierna tabaksproducten genoemd.
  Als reclame en sponsoring worden beschouwd elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken.
  2° Het in het 1° bedoelde verbod is niet van toepassing op :
  - reclame voor tabaksproducten in dagbladen en tijdschriften die buiten de Europese Unie worden uitgegeven, behoudens wanneer die reclame of de invoer van dergelijke dagbladen of tijdschriften er hoofdzakelijk toe strekt tabaksproducten op de Belgische of communautaire markt te promoten;

  - de incidentele reclame voor tabaksproducten in het kader van de mededeling aan het publiek van evenementen in het buitenland, behoudens wanneer die reclame of de mededeling aan het publiek van het evenement er hoofdzakelijk toe strekt reclame voor tabaksproducten te voeren voor de Belgische markt;
 - reclame voor tabaksproducten in gedrukte publicaties, die uitsluitend bestemd zijn voor personen die werkzaam zijn in de tabakshandel.
[…]”

Vanaf 01 april 2025 zal er een display ban gelden.
“Art. 7.
(…)
“§ 3.Tabaksproducten mogen niet worden uitgestald aan en in verkooppunten.”.
(…)”

Toepassingsgebied

Dit verbod is van toepassing op producten op basis van tabak en soortgelijke producten.
Dit betekent dat het verboden is reclame te maken voor:
- sigaretten,
- sigaren en cigarillo’s,
- pruim- en kauwtabak,
- pijptabak,
- roltabak,
- waterpijptabak (shisha),
- nieuwsoortige producten op basis van tabak en hun apparaat (bv. verhitte tabaksproducten),
- voor roken bestemde kruidenproducten (ex. CBD),
- elektronische sigaretten met en zonder nicotine,
- e-liquids (vloeistof voor elektronische sigaret) met en zonder nicotine.
- andere producten die vergelijkbaar zijn met producten op basis van tabak.
 
Elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken is verboden.
Er zijn drie uitzonderingen hierop:
- reclame voor tabaksproducten in dagbladen en tijdschriften die buiten de Europese Unie worden uitgegeven;
- reclame voor tabaksproducten in gedrukte publicaties, die uitsluitend bestemd zijn voor personen die werkzaam zijn in de tabakshandel;
- de incidentele reclame voor tabaksproducten in het kader van de mededeling aan het publiek van evenementen in het buitenland.
Voor het gebruik van een merk van een product op basis van tabak binnen een andere sector, moet een aanvraag bij de Minister van Volksgezondheid gebeuren.

Het uitstalverbod van tabaksproducten geldt voor alle tabaksproducten en voor alle verkooppunten die toegankelijk zijn voor het publiek/particulieren.
 
Het uitstalverbod houdt in dat tabaksproducten niet zichtbaar mogen zijn binnenin of vanaf de buitenkant van het verkooppunt.
 
Uitzondering: een tabaksproduct mag getoond worden aan de (meerderjarige) klant op zijn directe vraag. De handelaar moet zich ervan verzekeren dat enkel het gevraagde product wordt getoond en dat de niet aangekochte producten terug in het opslagmeubel geplaatst worden alvorens de verkoop te beëindigen.
 
Voor meer informatie, gelieve onze folder en FAQ te consulteren.

Rechtspraak

 

Hoewel de strenge tabaksreclameregels werden ingevoerd bij wet van 10 december 1997, begint de rechtspraak zich pas frequenter over deze problematiek te buigen sinds 2013. Vanaf dan zijn er jaarlijks een aantal uitspraken geweest.
 
De voorbereidende werken die destijds leidden tot de tabaksreclamewetgeving, zijn een handig instrument voor de rechter om te bepalen of iets verboden of toegelaten is. Deze zijn te vinden op de website van De Kamer.
 
De grote lijnen die we uit de rechtspraak kunnen afleiden, zijn de volgende:

  • Speciale presentatietechnieken zijn verboden. De aandacht van de consument wordt erop gevestigd en zo hebben ze tot doel de verkoop van de tabaksproducten te bevorderen. (bv. neppakjes, verlichte railstrips, pakjes die uit rek springen, verlichte nissen, verlichte vitrines, enz.);
  • Verkoopstechnieken zijn verboden. (bv. koppelverkoop/gezamenlijk aanbod, verlaagde prijzen, bulkkortingen, geven van geschenken, enz.).
  • Sponsoring/contracten waarbij beloning aan verkopen product vasthangt (zie arrest....)