Controle en bestraffing

 

De inspectiedienst consumptieproducten van het directoraat-generaal dier, plant en voeding is belast met de controle op de naleving van de wetgeving in verband met tabak, alcohol, cosmetica en tatoeages.
 
De controleurs van deze dienst controleren publieke plaatsen op het hele grondgebied. Zij zijn in het bezit van een legitimatiekaart, maar zij mogen ook anonieme controles doen.
 
In geval van overtreding van bovenvermelde wetgeving kunnen zij waarschuwingen en processen-verbaal opstellen. Zij kunnen ook niet-conforme producten in beslag nemen. Wanneer u een proces-verbaal ontvangt, hebt u steeds de mogelijkheid om uw verweer kenbaar te maken via een aan het proces-verbaal gehechte verklaring.
 
De processen-verbaal worden door de inspectiedienst overgemaakt aan de leidend ambtenaar van de juridische dienst. Deze bekijkt uw dossier en beslist over het gevolg dat er aan moet worden gegeven. Meestal wordt er een administratieve geldboete voorgesteld, maar afhankelijk van de aard of ernst van inbreuk kan het dossier rechtstreeks worden overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings. Meer informatie hierover vindt u in artikel 11 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.
 
De strafbepalingen vindt u in de artikelen 13 tot 15 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.