Inhoud

OPGELET

In navolging van een beslissing van de bevoegde Ministers wordt momenteel een voorstel tot wijziging van het Koninklijk Besluit inzake biociden (KB van 8/5/2014) voorbereid.

Het voorstel wijzigt twee zaken:

 • Met het oog op paperless werken en ter vereenvoudiging van de taken van zowel de overheid als de bedrijven worden alle verplichtingen om originele en papieren documenten te verzenden voortaan geschrapt.
 • Het gesloten circuit-systeem wordt als volgt vereenvoudigd:
  • Voor de gebruikers:
   1. Opheffing van de verplichting om aangekochte en gebruikte hoeveelheden aan te geven;
   2. Voor de 31ste december van elk jaar bevestigt de gebruiker van biociden die ingedeeld zijn in het gesloten circuit via het online registratiesysteem zijn statuut als geregistreerd gebruiker en de lijst van biociden ingedeeld in het gesloten circuit die hij gebruikt.
  • Voor de verkopers: verplichting om op iedere verkoopfactuur de volgende vermelding toe te voegen: “Dit product is een biocide, ingedeeld in het gesloten circuit.”

U zal nader geïnformeerd worden over uw verplichtingen van zodra de nieuwe wettekst van kracht is. De inwerkingtreding wordt verwacht in de loop van najaar 2017.

Voor de presentatie van het Forum van 24 november 2016, klik hier.


1. Online Registratie

In België zal elke verkoper en/of gebruiker van biociden van het gesloten circuit zich vanaf 20 mei 2016 vooraf moeten registreren en vervolgens zal ook elke verkoop, aankoop en gebruik online moeten geregistreerd worden.

s'enregistrerMaak een persoonlijke account aan

enregistrer_produit Online registratie van verkoop of gebruik

manuel_imageRegistratiehandleiding

Welke biociden behoren tot het gesloten circuit ?

De biociden die zullen worden ingedeeld in het gesloten circuit mogen op de Europese markt niet worden verkocht aan het grote publiek. Deze biociden houden allemaal een hoog gezondheidsrisico in : ze kunnen giftig, kankerverwekkend, mutageen, corrosief … zijn, en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  is voor deze producten vaak vereist. Men moet ook op de hoogte zijn van de regels inzake opslag, gebruik, verwijdering en van de maatregelen die moeten worden genomen bij ongevallen of intoxicaties, …. Daarom zijn deze biociden vooral voorbehouden voor professionelen. De lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte vermeldt of het product al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit.

Wettelijke basis

 • Biocidenverordening (EU) 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden – artikel 19 – Voorwaarden voor het verlenen van een toelating

 • Koninklijk Besluit van 08/05/2014  betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden - artikelen 41 tot 48 – Algemene bepalingen in verband met het gebruik.


2. Informatie: Gebruikers/Verkopers

2.1 Waarom moet men zich registreren ?

De Europese biocidenverordening 528/2012 (artikel 19) verbiedt het op de markt aanbieden met het oog op het gebruik door het grote publiek van biociden die een hoog gezondheidsrisico inhouden (giftig, kankerverwekkend, mutageen,… of corrosief).

Deze producten mogen slechts op een veilige manier worden gebruikt indien de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen en indien men beschikt over de nodige kennis inzake hantering, verwijdering, …. In de toekomst en indien dit nodig blijkt zouden er overigens professionele opleidingen wettelijk kunnen worden opgelegd.

Het gesloten circuit is de concrete uitvoering op Belgisch niveau van deze bepaling en het registratiesysteem biedt aan de overheid de mogelijkheid te garanderen en er zich van te vergewissen dat de biociden van het gesloten circuit niet vrij te koop zijn op de Belgische markt.

2.2. Welke zijn uw verplichtingen ?

VERKOPER (art. 45 & 47 van het KB van 8 mei 2014) :

Zich registreren op het moment van de verkoop of de aankoop van een biocide dat behoort tot het gesloten circuit – zie lijst van de toegelaten biociden of de toelatingsakte voor de status van het biocide of op de online registratie.

Registreren, om de 3 maanden, van de hoeveelheid biociden verkocht op de markt of aangekocht gedurende het laatste kwartaal;

Informeren van elke klant bij de verkoop, over zijn verplichtingen (registratie, dragen van PBM, transport, opslag, opleiding, …) die zijn opgelegd voor het biocide dat de verkoper te koop aanbiedt.

Zorgen voor een duidelijk zichtbaar onderscheid tussen de biociden van het vrije circuit en die van het gesloten circuit indien het publiek toegang heeft of kan hebben tot deze laatste producten.

Op de hoogte zijn van de verplichtingen die zijn opgelegd door de toelatingsakte van het biocide (verplichtingen inzake opslag, transport, opleiding,…)

Te koop aanbieden in de nabijheid van het product in kwestie, van alle nodige PBM voor het gebruik van elk biocide uit het gesloten circuit indien het publiek (niet professionele geregistreerde gebruiker) toegang kan hebben tot die producten.

GEBRUIKER (art. 45 & 48 van het KB van 8 mei 2014):

Zich registreren op het moment van de aankoop van een biocide uit het gesloten circuit ;

Registreren, jaarlijks, van de aangekochte biociden en de gebruikte biociden ;

Beschikken over de nodige kennis en voldoen aan de verplichtingen die zijn opgelegd door de toelatingsakte van het biocide (beschikbaar via de lijst van toegelaten producten).

Elke verkoper of elke gebruiker is volledig verantwoordelijke voor de aangiftes gekoppeld aan zijn eigen transacties.
Bij de registratie zal de databank voor het geselecteerde biocide, alle nuttige informatie aanbieden voor een veilig en specifiek gebruik van het product, zoals de verplichte PBM, de R, S, H, P zinnen, de verplichte opleidingen, de opslagvoorschriften, de voorzorgsmaatregelen en de toegang tot de toelatingsakte.

2.3. Hoe moet men zich registreren ?

In een handleiding in PDF format ( Registratiehandleiding) vindt u alle nodige informatie om u te registreren.

Eens u bent geregistreerd beheert u rechtstreeks en volkomen autonoom uw account, u kunt bijvoorbeeld de contactpersonen van uw bedrijf of de personen die u gemandateerd hebt toevoegen of verwijderen.

2.4. Wat gebeurt er met de geregistreerde gegevens ?

De aangiftes inzake verkoop, aankoop en gebruik zijn vertrouwelijke informatie die als dusdanig zal behandeld worden door de FOD.
De ontvangen informatie zal enkel gebruikt worden binnen het kader opgelegd door de Europese en nationale wetgeving (Verordening 528/2012 en Koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden). Door deze informatie zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om het gebruik van producten uit het gesloten circuit in kaart te brengen doorheen de economische sectoren, of om de verkopers en de gebruikers te bereiken in het kader van sensibilisatieacties, gebruiksaanbevelingen, specifieke opleidingen, enz.

Tot slot zal de FOD, met die nieuwe wetgeving, een totaalbeeld hebben van de verkoop, de aankoop en het gebruik van die biociden met een hoog gezondheidsrisico in België.


3. Publicaties

folderen

 manuel_imageRegistratiehandleiding


4. paswoord - vergeten

 Vergeten


5. AANMELDINGSGEGEVENS - wijzigen

Paswoord

Aanmeldingsadres


6. GESLOTEN CIRCUIT

(www.circuitbiocide.be)

6.1. DEFINITIE GESLOTEN CIRCUIT

6.1.1. Wat is een biocide van het gesloten circuit ?

Sommige biociden vormen zo’n groot risico dat het niet verantwoord is om ze beschikbaar te stellen voor het grote publiek. De Verordening 528/2012 verbiedt dan ook het publiek gebruik van biociden die aan één of meer van de volgende criteria beantwoorden:
Overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG: bepalingen van de Preparatenrichtlijn
• giftig of zeer giftig
• kankerverwekkend van categorieën 1 of 2
• mutageen van categorieën 1 of 2
• voor de voortplanting vergiftig van de categorieën 1 of 2
Overeenkomstig de CLP-verordening (EG)1272/2008:
• acute orale toxiciteit, categorie 1, 2 of 3,
• Acute dermale toxiciteit, categorie 1, 2 of 3,
• Acute toxiciteit bij inademing (gassen en stofdeeltjes/nevel), categorie 1, 2 of 3,
• Acute toxiciteit bij inademing (dampen), categorie 1 of 2
• Kankerverwekkend, categorie 1A of 1B
• Mutageen, categorie 1A of 1B,
• Voor de voortplanting giftig, categorie 1A of 1B
Het voldoet aan de criteria om te worden aangemerkt als PTB (persistente, bioaccumulerende en toxische stof) of als zPzB (zeer persistente en sterk bioaccumulerende stof).
Het bezit hormoonontregelende eigenschappen.
Het heeft ontwikkelingsneurotoxische of -immunotoxische gevolgen.
Als het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist is, is het publiek gebruik van dat product normaal gezien niet toegelaten.
In België behoren deze biociden tot het "gesloten circuit” (overeenkomstig de bepalingen van het KB van 8 mei 2014).

6.1.2. Hoe kan ik weten of een biocide tot het gesloten circuit of het vrije circuit behoort ?

De toelatingsakte of de lijst van toegelaten biociden vermelden of een biocide tot het gesloten circuit behoort. Al deze informatie is beschikbaar op de website www.biocide.be.

6.1.3. Waar kan ik een lijst vinden van biociden die behoren tot het gesloten circuit ?

U kan een lijst terugvinden via de interactieve lijst van toegelaten biociden. U selecteert hier "gesloten circuit" en eventueel andere criteria en creëert hiermee uw eigen lijst. 

6.1.4. Waarom behoort een product tot het gesloten circuit ?

Een product wordt ingedeeld in het gesloten circuit omdat het product een te hoog risico vormt voor volksgezondheid en, volgens criteria ingesteld door de Verordening biociden, publiek gebruik niet toegelaten is.

6.1.5. Is het systeem van het gesloten circuit ook van toepassing op biociden die een toelating hebben onder de Verordening biociden 528/2012?

Ja. Alle biociden die zijn toegelaten op de Belgische markt kunnen in het gesloten of vrije circuit ingedeeld worden.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


6.2. CREEREN VAN EEN ACCOUNT IN HET GESLOTEN CIRCUIT


6.2.1. Kan ik meerdere accounts aanmaken voor mijn bedrijf in het gesloten circuit programma ?

Neen, er kan slechts één account gekoppeld worden aan een KBO-nummer. Er kunnen wel meerdere personen toegang krijgen tot deze account.

6.2.2. Ik wil mijn collega toegang geven maar dit lukt niet, wat moet ik doen?

Uw collega moet eerst een FOD-account aanmaken voor zijn e-mail adres, daarna kan de local admin toegang geven aan deze account, zoals beschreven staat in de handleiding. Let erop dat het juiste e-mail adres wordt gebruikt.

6.2.3. Ik heb toegang tot het gesloten circuit account van meerdere bedrijven, hoe kan ik daartussen switchen zonder het programma te verlaten?

NIET. Momenteel is dit niet voorzien, u moet het programma verlaten door de browser volledig te sluiten. Vervolgens opnieuw inloggen en een ander bedrijf kiezen wanneer u de keuze wordt geboden tijdens de inlog-procedure.

6.2.4. Ik heb een registratie gedaan op de site www.circuitbiocide.be en krijg de melding dat we nog een formulier moeten invullen om de juiste rechten te laten toekennen:
"Indien u lokale beheerder bent, gelieve dan contact op te nemen met de FOD Volksgezondheid aan de hand van het daartoe voorziene formulier op de website."
Nu kan ik dat formulier echter niet vinden.

Het betreft hier een standaardmail die door het accountbeheersysteem van de FOD wordt verzonden. De richtlijnen hierin zijn niet up-to-date met de werkwijze voor de gesloten circuit applicatie. U kan normaal gezien gewoon verder gaan met de aanmeldingsprocedure zoals beschreven in onze handleiding, die te vinden is op www.circuitbiocide.be . Met uw e-mail adres en het wachtwoord dat u gekozen hebt kan u zich aanloggen via https://apps.health.belgium.be/biocideFrontOffice/ en uw account koppelen aan uw onderneming via het ondernemingsnummer.
Het is mogelijk dat er vanuit onze dienst nog een schriftelijke bevestiging wordt gevraagd, u zal dan een e-mail met een link naar het in te vullen formulier ontvangen.

6.2.5. Ik ben een Belgische onderneming / rechtspersoon en ik heb geen KBO-nummer

Normaliter heeft iedere Belgische onderneming een KBO-nummer, ook vb. overheidsinstellingen en vzw's. Het kan zijn dat deze registratie bij de Kruispuntbank door iemand anders in de organisatie is gedaan. U kan uw KBO-nummer hier opzoeken: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html

6.2.6. Ik ben een buitenlands bedrijf en heb een KBO-nummer

Dan mag u zich ook als Belgisch bedrijf registreren in het gesloten circuit. Dit biedt momenteel het voordeel aan uw klanten dat de gegevens i.v.m. uw leveringen ook in bulk kunnen opladen, net zoals van hun Belgische leveranciers. Voor uzelf is het voordeel dat u niet al uw identificatiegegevens hoeft in te vullen. Let er wel op dat dit KBO-nummer gekend is bij uw klanten en vermeld is op uw factuur.

6.2.7. Melding "emailadres wordt al gebruik" wanneer iken FOD-account wil aanmaken voor mijn e-mail adres.? Wat moet ik nu doen? Kan ik mij nog aanmelden voor het gesloten circuit?

Indien u reeds voor een andere applicatie van de FOD een account aanmaakte kan u zich normaal gezien met hetzelfde e-mail adres en wachtwoord ook aanmelden voor de gesloten circuit applicatie. U hoeft dus geen 2e FOD-account aan te maken en 2 FOD-accounts voor 1 e-mail adres is onmogelijk, vandaar de foutmelding.

6.2.8. Ik heb reeds een account voor mijn fytolicentie, moet ik me nog registreren voor het gesloten circuit?

De fytolicentie en het gesloten circuit zijn 2 verschillende applicaties, maar u kan dezelfde persoonlijke account gebruiken. De eerste stap van de registratie is dus niet meer nodig.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


6.3. VERKOPEN VAN BIOCIDEN VAN HET GESLOTEN CIRCUIT

6.3.1. In het kader van mijn beroepsactiviteit wil ik biociden van het gesloten circuit verkopen. Welke stappen moet ik ondernemen ?

Vanaf 20/5/2016 moet u zich registreren als verkoper via een online registratiesysteem gesloten circuit. U dient eveneens 3-maandelijks al uw inkopen en verkopen te registreren. Verdere verplichtingen staan vermeld op onze website www.closedcircuit.be.

Moeten we nog de jaarlijkse declaraties van de verkochte volumes indienen?

Ja. Zeker en vast voor de volumes van 2015 die meegedeeld moeten worden voor 31 januari 2016. We voorzien dat de declaraties geautomatiseerd kunnen worden op basis van de rapporteringen voor het gesloten circuit. Voor producten van het vrij circuit blijven de jaarlijkse declaraties sowieso bestaan.

Welke opleidingsverplichtingen gelden er voor biociden van het gesloten circuit?

Een werkgever is verplicht om zijn personeel alle noodzakelijk opleiding te verschaffen om een veilig en efficiënt gebruik van het biocide mogelijk te maken. Dit geldt voor alle gevaarlijke producten, niet alleen voor biociden. In de toekomst kunnen er “case by case” opleidingen opgelegd worden. Op heden is het voorstel lopende om voor begassingen de verplichte opleiding gelijk te stellen met de fytolicentie voor begassingsproducten die onder een dubbel statuut op de markt gebracht worden.

Ik beschik reeds over een toelating als erkend gebruiker en/of verkoper. Hoe kan ik deze omzetten naar een registratie voor het gesloten circuit?

Registraties voor het gesloten circuit gebeuren op naam van een rechtspersoon. U maakt een account aan in het on-line registratieprogramma op naam van uw firma en volgt de rapporteringsverplichtingen daaraan verbonden op. De persoonlijke erkenningen van het klasse A systeem vervallen.

6.3.2. Moet ik nagaan of mijn klant (of verkoper) geregistreerd is in het gesloten circuit?

Neen. Ieder is verantwoordelijk om te voldoen aan zijn eigen verplichtingen van het gesloten circuit. Om de verkochte of aangekochte hoeveelheden te rapporteren, is het niet noodzakelijk dat uw klant of verkoper geregistreerd is. Niettegenstaande heeft u, als verkoper, wel de verplichting om uw klant te informeren over de verplichtingen van het gesloten circuit.

6.3.3. Moet een particuliere gebruiker die een biocide van het gesloten circuit gebruikt in zijn privé-zwembad zich ook registreren ?

Neen, de toelatingsakte van de biociden van het gesloten circuit die gebruikt worden in zwembaden zal deze uitzondering vermelden, namelijk dat registratie niet verplicht is voor particuliere gebruikers van biociden van het gesloten circuit voor zover deze gebruikt worden in hun privé zwembad. Ter informatie: registreren zal pas mogelijk zijn eind 2016 maar blijft wel facultatief.

6.3.4.  Wij moeten ieder kwartaal onze verkopen van biociden doorgeven. Bij bepaalde klanten leveren wij meerdere malen per kwartaal. Moeten wij dan voor iedere levering een apparte lijn toevoegen?

Het registreren van gecumuleerde cijfers per product en klant per kwartaal is toegestaan. Facuur- (of leverings-) datums, nummers en referenties zijn optioneel, dit is vooral voorzien zodat u al registreerder een tracering kunt behouden van welke gegevens reeds ingeput zijn. De registraties van aan- en verkopen zijn uitsluitend verplicht voor biociden die tot het gesloten circuit behoren en niet automatisch voor alle biociden die u verhandelt. Een handleiding is beschikbaar via onze website www.circuitbiocide.be.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


6.4. GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN VAN HET GESLOTEN CIRCUIT

6.4.1. In het kader van mijn beroepsactiviteit wil ik biociden van het gesloten circuit gebruiken. Welke stappen moet ik ondernemen ?

Vanaf 20/5/2016 moet u zich registreren als gebruiker via een online registratiesysteem gesloten circuit. U dient eveneens jaarlijkse alle aankopen en gebruik te registreren. Verdere verplichtingen staan vermeld op onze website www.closedcircuit.be.

6.4.2. Welke opleidingsverplichtingen gelden er voor producten van het gesloten circuit?

Een werkgever is verplicht om zijn personeel alle noodzakelijk opleiding te verschaffen om een veilig en efficiënt gebruik van het biocide mogelijk te maken. Dit geldt voor alle gevaarlijke producten, niet alleen voor biociden. In de toekomst kunnen er “case by case” opleidingen opgelegd worden. Op heden is het voorstel lopende om voor begassingen de verplichting gelijke te stellen met de fytolicentie voor begassingsproducten die onder een dubbel statuut op de markt gebracht worden.

6.4.3. Ik beschik reeds over een toelating als erkend gebruiker en/of verkoper. Hoe kan ik deze omzetten naar een registratie voor het gesloten circuit?

Registraties voor het gesloten circuit gebeuren op naam van een rechtspersoon. U maakt een account aan in het on-line registratieprogramma op naam van uw firma en volgt de rapporteringsverplichtingen daaraan verbonden op. De persoonlijke erkenningen van het klasse A systeem vervallen.

6.4.4. Wij moeten ieder kwartaal onze verkopen van biociden doorgeven. Bij bepaalde klanten leveren wij meerdere malen per kwartaal. Moeten wij dan voor iedere levering een apparte lijn toevoegen?

Het registreren van gecumuleerde cijfers per product en klant per kwartaal is toegestaan. Facuur- (of leverings-) datums, nummers en referenties zijn optioneel, dit is vooral voorzien zodat u al registreerder een tracering kunt behouden van welke gegevens reeds ingeput zijn. De registraties van aan- en verkopen zijn uitsluitend verplicht voor biociden die tot het gesloten circuit behoren en niet automatisch voor alle biociden die u verhandelt. Een handleiding is beschikbaar via onze website www.circuitbiocide.be.

6.4.5. Worden de uitzonderingsmaatregelen van klasse A voor bepaalde producten/beroepen behouden onder het regime van het gesloten circuit?

De uitzonderlingsmaatregelen voor de professionele gebruikers zijn niet meer behouden in het gesloten circuit. Van zodra een biocide tot het gesloten circuit behoort, moet men zich registreren als verkoper of gebruiker. U kan de website www.circuitbiocide.be raadplegen om u te informeren over alle verplichtingen.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


6.5. VAN KLASSE A NAAR HET GESLOTEN CIRCUIT

6.5.1. Wat verandert er voor de verkopers en gebruikers van biociden van klasse A ingevolge de invoering van het gesloten circuit ingevoerd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2014?

De vereisten van klasse A en die van het gesloten circuit zijn niet volledig dezelfde. Meer bepaald zullen sommige vereisten in het gesloten circuit anders worden ingevuld.
De diplomavereisten voor het verkrijgen van het statuut van geregistreerd verkoper, erkend gebruiker of helper van erkend gebruiker, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 22 mei 2003, vervallen op 1/1/2016.
Vanaf 1/1/2016 bestaat zowel voor de verkoper als voor de gebruiker de verplichting de nodige kennis te hebben over het correct gebruik van biociden die behoren tot het gesloten circuit en moeten zij instaan voor de opleiding van hun personeel of de personen die in hun opdracht werken.
Het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe en specifieke opleidingen door middel van een koninklijk besluit worden opgelegd. In dat geval zullen de personen die reeds het statuut van geregistreerd verkoper of erkend gebruiker hebben, aangepaste voorwaarden krijgen wat de vereisten inzake opleiding betreft.
Het giflokaal voor de verkoper en de gebruiker is minstens verplicht tot 1/1/2016 voor producten van klasse A. Deze verplichting zal vanaf 1/1/2016 onder het gesloten circuit mogelijks worden opgelegd via de toelatingsakte.
Alvorens dit wordt opgelegd, zal in een eerste fase worden nagegaan of de noodzaak van een giflokaal niet reeds wordt opgevangen door de vereisten inzake opslag die door andere wetgeving wordt opgelegd. Indien dit het geval is, is het waarschijnlijk dat de verplichting van een giflokaal voor bepaalde producten die vroeger behoorden tot klasse A niet langer zal worden opgelegd.
De verplichting tot het opmaken van het gifborderel vervalt op 1/1/2016. Vanaf die datum zullen de verkoper en gebruiker op 3-maandelijkse basis hun verkopen, aankopen en hun gebruik moeten registreren.

6.5.2. Wat is de geldende regelgeving voor het bewaren van biociden van klasse A (of het gesloten circuit)?

Tot 1/1/2016 legt art. 65 van het KB van 22 mei 2003 op dat de producten van klasse A bewaard moeten worden in een lokaal dat uitsluitend daarvoor is bestemd en op slot is. Het lokaal moet droog zijn, doelmatig verlucht, in goede staat van onderhoud en netheid, en zodanig ingericht zijn dat de goede bewaring van de opgeslagen producten verzekerd is. Op de deur van dit lokaal wordt duidelijk zichtbaar de vermelding "vergif" en een doodshoofd aangebracht. De toegang tot die lokalen is uitsluitend geoorloofd in aanwezigheid van de erkende persoon.
Deze voorwaarden van opslag zullen bij de aanvraag voor het verkrijgen van de erkenning als geregistreerd verkoper of erkend gebruiker gecontroleerd worden. Wanneer uw administratief dossier volledig is, zal een medewerker van de dienst Inspectie uw opslagzone komen controleren. Als de evaluatie gunstig is, krijgt u uw definitieve akte.
Vanaf 1/1/2016 zullen de voorwaarden van opslag in de toelatingsakte van het betrokken product gedefinieerd worden.

6.5.3. Wat is een professioneel gebruik of gebruiker in het kader van het gesloten circuit ?

Elk gebruik dat plaatsvindt in het kader van een professionele activiteit. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het gebruik bij een derde of binnen het eigen bedrijf. De uitzonderlingsmaatregelen voor de professionele gebruikers zijn niet meer behouden in het gesloten circuit. Van zodra een biocide tot het gesloten circuit behoort, moet men zich registreren als verkoper of gebruiker. U kan de website www.closedcircuit.be raadplegen om u te informeren over alle verplichtingen.

6.5.4. Moet een particuliere gebruiker die een biocide van het gesloten circuit gebruikt in zijn privé-zwembad zich ook registreren ?

Neen, de toelatingsakte van de biociden van het gesloten circuit die gebruikt worden in zwembaden zal deze uitzondering vermelden, namelijk dat registratie niet verplicht is voor particuliere gebruikers van biociden van het gesloten circuit voor zover deze gebruikt worden in hun privé zwembad. Ter informatie: registreren zal pas mogelijk zijn eind 2016 maar blijft wel facultatief.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be

Contactpunt voor professionele gebruikers :
www.helpdeskdppc.be of stel hier meteen uw vraag.