HERINNERING

Bevestig uw status als gebruiker van biociden van het Gesloten Circuit

 


1. ONLINE REGISTRATIE VAN BIOCIDEN VAN HET GESLOTEN CIRCUIT

In België is elke verkoper en/of gebruiker van biociden die opgenomen zijn in het gesloten circuit sinds 20 mei 2016 verplicht om zich online te registreren. Bovendien moet elke verkoper zijn jaarlijkse verkoopvolumes online registreren.

 Maak een persoonlijke account aan

 Online registratie

  

Registratiehandleiding (verkopers)

Registratiehandleiding (kopers)

De taal van de webapplicatie is automatisch afgestemd op de taal van uw browser. Om toegang te kunnen krijgen tot de gewenste taalversie, moet u zich ervan vergewissen dat de taalinstellingen van uw browser aangepast zijn.

Welke biociden behoren tot het gesloten circuit ?

De biociden die ingedeeld zijn in het gesloten circuit mogen op de Europese markt niet worden verkocht aan het grote publiek. Al deze biociden houden een hoog gezondheidsrisico in: ze kunnen giftig, kankerverwekkend, mutageen, corrosief … zijn, en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  is voor het gebruik deze producten vaak vereist. Men moet ook op de hoogte zijn van de regels inzake opslag, gebruik, verwijdering en van de maatregelen die moeten worden getroffen bij ongevallen of vergiftigingen, …. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionelen.

De lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte geeft aan of het product al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit.

Wettelijke basis


2. INFORMATIE: GEBRUIKERS/VERKOPERS

2.1 Waarom moet men zich registreren ?

De Europese verordening 528/2012  (artikel 19) verbiedt het op de markt aanbieden en het gebruik door het groot publiek van biociden die een hoog gezondheidsrisico inhouden (giftig, kankerverwekkend, mutageen,… of corrosief).

Het veilig gebruik van deze producten is alleen maar mogelijk wanneer men de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en de nodige kennis heeft van hantering, verwijdering, … Het is overigens niet uitgesloten dat professionele opleidingen worden opgelegd.

Het gesloten circuit is de concrete uitvoering op Belgisch niveau van deze bepaling en het registratiesysteem laat de overheid toe om ervoor te zorgen en er zeker van te zijn dat de biociden van het gesloten circuit niet vrij te koop zijn op de Belgische markt.

2.2. Welke zijn uw verplichtingen ?

 • VERKOPER (art. 39 & 40 van het KB van 4 april 2019):
  • Zich registreren voordat hij/zij een biocide van het gesloten circuit verkoopt en/of verwerft – zie lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte of het online register om de status van het biocide te kennen.
  • Registreren van de hoeveelheid biociden die hij/zij in het afgelopen jaar heeft verkocht, en dit jaarlijks tegen 31 januari;
  • Inlichten van elke klant, tijdens de verkoop, over zijn verplichtingen (registratie, dragen van PBM, vervoer, opslag, opleiding, …) die zijn opgelegd voor het biocide dat de verkoper te koop aanbiedt.
  • Vermelden op de verkoopfactuur en het kasticket: “Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit.”
  • Op de hoogte zijn van de verplichtingen die bepaald zijn in de toelatingsakte van het biocide (verplichtingen inzake opslag, vervoer, opleiding,…)
  • Ter beschikking stellen, in de nabijheid, van alle PBM die vereist zijn voor het gebruik van een biocide van het gesloten circuit indien het publiek (niet-professionele geregistreerde gebruiker) toegang kan hebben tot dat product.
 • GEBRUIKER (art. 39 & 41 van het KB van 4 april 2019):
  • Zich registreren voordat hij/zij een biocide van het gesloten circuit verwerft, en dit sinds 31 december 2018 – zie lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte of het online register om de status van het biocide te kennen.
  • Bevestigen van diens statuut als geregistreerd gebruiker via het online registratiesysteem, en dit jaarlijks tegen 31 december.
  • Op de hoogte zijn van en voldoen aan de verplichtingen die bepaald zijn in de toelatingsakte van het biocide (beschikbaar via de lijst van toegelaten producten).

Elke verkoper of gebruiker is volledig verantwoordelijke voor de aangiftes van zijn eigen transacties.

Bij de registratie zal de databank aangaande het geselecteerde biocide alle nuttige informatie ter beschikking stellen voor het specifieke gebruik van dat product, zoals de vereiste PBM, de H en P zinnen, de vereiste informatie, de opslagvoorschriften, de voorzorgsmaatregelen en de toegang tot de toelatingsakte.

2.3. Hoe moet men zich registreren ?

Een handleiding in PDF-formaat verschaft u alle informatie die u nodig heeft om zich te registreren.

Van zodra u geregistreerd bent, beheert u uw account rechtstreeks en volkomen zelfstandig, u kunt bijvoorbeeld de contactpersonen van uw bedrijf of de personen aan wie u het mandaat heeft gegeven, toevoegen of verwijderen.

De taal van de webapplicatie is automatisch afgestemd op de taal van uw browser. Om toegang te kunnen krijgen tot de gewenste taalversie, moet u zich ervan vergewissen dat de taalinstellingen van uw browser aangepast zijn.

2.4. Wat gebeurt er met de geregistreerde gegevens ?

De aangiftes zijn vertrouwelijke informatie die als dusdanig zullen worden behandeld door de FOD.
De ontvangen informatie zal enkel gebruikt worden binnen het kader opgelegd door de Europese en nationale wetgeving (Verordening 528/2012 en Koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden). Dankzij deze informatie zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om het verkoop van producten uit het gesloten circuit per economische sector in kaart te brengen, of om de verkopers en de gebruikers te bereiken in het kader van sensibilisatieacties, gebruiksaanbevelingen, specifieke opleidingen, enz.

Tot slot zal de FOD dankzij deze wetgeving een beter beeld krijgen van de verkoop en het gebruik in België van de biociden die een hoog gezondheidsrisico inhouden.


3. PUBLICATIES

 Folder

 

Registratiehandleiding (verkopers)

Registratiehandleiding (kopers)


4. PASWOORD VERGETEN?

Paswoord


5. AANMELDINGSGEGEVENS WIJZIGEN

Paswoord

Aanmeldingsadres


6. FAQ

6.1. DEFINITIE

6.2. AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

6.3. VERKOOP

6.4. GEBRUIK

6.5. KLASSE A EN HET GESLOTEN CIRCUIT

6.1. DEFINITIE

6.1.1. Wat is een biocide van het gesloten circuit ?

Sommige biociden houden zo’n hoog risico in dat het verboden is om ze ter beschikking van het groot publiek te stellen. Daarom mag het groot publiek onder Verordening 528/2012 geen biociden gebruiken die aan één of meer van de volgende criteria beantwoorden:

Overeenkomstig de CLP-verordening (EG)1272/2008:
• acute orale toxiciteit, categorie 1, 2 of 3,
• Acute dermale toxiciteit, categorie 1, 2 of 3,
• Acute toxiciteit bij inademing (gassen en stofdeeltjes/nevel), categorie 1, 2 of 3,
• Acute toxiciteit bij inademing (dampen), categorie 1 of 2
• Kankerverwekkend, categorie 1A of 1B
• Mutageen, categorie 1A of 1B,
• Giftig voor de voortplanting, categorie 1A of 1B

Het voldoet aan de criteria om te worden aangemerkt als PTB (persistente, bio-accumulerende en toxische stof) of als zPzB (zeer persistente en sterk bio-accumulerende stof).
Het bezit hormoonontregelende eigenschappen.
Het heeft ontwikkelingsneurotoxische of -immunotoxische gevolgen.

Als het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist is, is het publiek gebruik van dat product normaal gezien niet toegelaten.

In België behoren deze biociden tot het "gesloten circuit” (volgens de bepalingen van het KB van 8 mei 2014).

6.1.2. Hoe kan ik weten of een biocide tot het gesloten circuit of het vrije circuit behoort ?

De toelatingsakte of de lijst van toegelaten biociden geeft aan of een biocide tot het gesloten circuit behoort. Al deze informatie is beschikbaar op de website www.biocide.be.

6.1.3. Waar kan ik een lijst vinden van biociden die behoren tot het gesloten circuit ?

U kan biociden van het gesloten circuit terugvinden in de interactieve lijst van toegelaten biociden. U selecteert hier "gesloten circuit" en eventueel andere criteria en creëert hiermee uw eigen lijst.

6.1.4. Waarom behoort een product tot het gesloten circuit ?

Een product wordt ingedeeld in het gesloten circuit als het product een te hoog risico vormt voor de volksgezondheid en voldoet aan de criteria vastgesteld in de Verordening biociden 528/2012 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2019.

6.1.5. Is het systeem van het gesloten circuit ook van toepassing op biociden die een toelating hebben onder de Verordening biociden 528/2012?

Ja. Alle biociden die zijn toegelaten op de Belgische markt kunnen in het gesloten of vrije circuit ingedeeld worden overeenkomstig de bepalingen van de Biocidenverordening 528/2012 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2019.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


6.2. AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

6.2.1. Kan ik meerdere accounts aanmaken voor mijn bedrijf in het gesloten circuit programma ?

Neen, er kan slechts één account gekoppeld worden aan een KBO-nummer. U kunt echter wel meerdere personen van het bedrijf toegang verlenen tot deze account.

6.2.2. Ik wil mijn collega toegang geven maar dit lukt niet.

Uw collega moet eerst een FOD-account aanmaken met zijn e-mail adres, vervolgens kan de local admin deze account toegang geven, zoals beschreven staat in de handleiding. Let erop dat het juiste e-mail adres wordt ingevoerd.

6.2.3. Ik heb toegang tot het gesloten circuit account van meerdere bedrijven, hoe kan ik daartussen switchen zonder het programma te verlaten?

Dat kunt u niet. Momenteel is dit niet voorzien. U moet het programma verlaten door de browser volledig te sluiten. Vervolgens moet u zich opnieuw inloggen en bij de aanmelding een ander bedrijf kiezen.

6.2.4. Ik heb een registratie gedaan op de site www.circuitbiocide.be en krijg de melding dat we nog een formulier moeten invullen om de juiste rechten te laten toekennen: "Indien u lokale beheerder bent, gelieve dan contact op te nemen met de FOD Volksgezondheid aan de hand van het daartoe voorziene formulier op de website." Nu kan ik dat formulier echter niet vinden.

Het betreft hier een standaardmail die door het accountbeheersysteem van de FOD wordt verzonden. De richtlijnen hierin zijn niet up-to-date met de werking van de gesloten circuit applicatie. U kan normaal gezien gewoon verder gaan met de aanmeldingsprocedure zoals beschreven in onze handleiding, die te vinden is op www.circuitbiocide.be . Met uw e-mail adres en het wachtwoord dat u gekozen hebt kan u zich aanloggen via https://apps.health.belgium.be/biocideFrontOffice/ en uw account koppelen aan uw onderneming via het ondernemingsnummer.

Het is mogelijk dat er vanuit onze dienst nog een schriftelijke bevestiging wordt gevraagd, u zal dan een e-mail met een link naar het in te vullen formulier ontvangen.

6.2.5. Ik ben een Belgische onderneming / rechtspersoon en ik heb geen KBO-nummer

Normaliter heeft iedere Belgische onderneming een KBO-nummer, ook vb. overheidsinstellingen en vzw's. Het kan zijn dat deze registratie bij de Kruispuntbank door iemand anders in de organisatie is gedaan. U kan uw KBO-nummer hier opzoeken: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html

6.2.6. Ik ben een buitenlands bedrijf en heb een KBO-nummer

Dan mag u zich ook als Belgisch bedrijf registreren in het gesloten circuit. Dit biedt momenteel het voordeel aan uw klanten dat de gegevens i.v.m. uw leveringen ook in bulk kunnen opladen, net zoals van hun Belgische leveranciers. Voor uzelf is het voordeel dat u niet al uw identificatiegegevens hoeft in te vullen. Let er wel op dat dit KBO-nummer gekend is bij uw klanten en vermeld is op uw factuur.

6.2.7. Melding "e-mailadres wordt al gebruikt" wanneer ik een FOD-account wil aanmaken voor mijn e-mail adres. Kan ik mij nog aanmelden voor het gesloten circuit?

Indien u reeds voor een andere applicatie van de FOD een account hebt aangemaakt, kan u zich normaal gezien met hetzelfde e-mail adres en wachtwoord ook aanmelden voor de gesloten circuit applicatie. U hoeft dus geen tweede FOD-account aan te maken. Twee FOD-accounts met eenzelfde e-mailadres is onmogelijk, vandaar de foutmelding.

6.2.8. Ik heb reeds een account voor mijn fytolicentie, moet ik me nog registreren voor het gesloten circuit?

De fytolicentie en het gesloten circuit zijn twee verschillende applicaties, maar u kan dezelfde persoonlijke account gebruiken. De eerste stap van de registratie moet dus niet meer uitgevoerd worden.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


6.3. VERKOOP

6.3.1. In het kader van mijn beroepsactiviteit wil ik biociden van het gesloten circuit verkopen en/of gebruiken. Welke stappen moet ik ondernemen ?

Sinds 20/5/2016 moeten verkopers zich registreren via ons online registratiesysteem. Sinds 31 december 2018 moeten gebruikers zich ook  registreren via hetzelfde registratiesysteem.

6.3.2. Moet ik nagaan of mijn klant (of leverancier) geregistreerd is in het gesloten circuit?

Neen. Ieder is verantwoordelijk om te voldoen aan zijn eigen verplichtingen van het gesloten circuit. Om de verkochte of aangekochte hoeveelheden te rapporteren, is het niet noodzakelijk dat uw klant of verkoper geregistreerd is. Niettegenstaande heeft u, als verkoper, wel de verplichting om uw klant te informeren over de verplichtingen van het gesloten circuit.

6.3.3. Moet een particuliere gebruiker die een biocide van het gesloten circuit gebruikt in zijn privé-zwembad zich ook registreren ?

Neen, de toelatingsakte van de biociden van het gesloten circuit die gebruikt worden in zwembaden zal deze uitzondering vermelden, namelijk dat registratie niet verplicht is voor particuliere gebruikers van biociden van het gesloten circuit voor zover deze gebruikt worden in hun privé zwembad.

6.3.4.  Wij moeten ieder jaar onze verkopen van biociden doorgeven. Bij bepaalde klanten leveren wij meerdere malen per jaar. Moeten wij dan voor iedere levering een afzonderlijke lijn toevoegen?

Het registreren van gecumuleerde cijfers per product en klant per jaar is toegestaan. Factuur- (of leverings-) datums, nummers en referenties zijn optioneel, dit is vooral voorzien zodat u als geregistreerde een spoor kunt overhouden van welke gegevens reeds zijn ingevoerd. De registratie van verkopen is uitsluitend verplicht voor biociden die tot het gesloten circuit behoren en niet automatisch voor alle biociden die u op de markt brengt. Een handleiding is beschikbaar via onze website www.circuitbiocide.be.

6.3.5. Moeten we nog de jaarlijkse aangiftes van de verkochte volumes indienen?

Ja. We voorzien dat de declaraties geautomatiseerd worden op basis van de rapporteringen voor het gesloten circuit. Voor producten van het vrij circuit blijven de jaarlijkse declaraties tegen 31 januari verplicht.

6.3.6. Welke opleidingsverplichtingen gelden er voor biociden van het gesloten circuit?

Een werkgever is verplicht om zijn personeel alle noodzakelijk opleiding te verschaffen om een veilig en efficiënt gebruik van het biocide mogelijk te maken. Dit geldt voor alle gevaarlijke producten, niet alleen voor biociden. In de toekomst kunnen er “geval per geval” opleidingen opgelegd worden. Op heden is het voorstel lopende om voor begassingen de verplichte opleiding gelijk te stellen met de fytolicentie voor begassingsproducten die onder een dubbel statuut op de markt gebracht worden.

6.3.7. Ik beschik reeds over een toelating als erkend gebruiker en/of verkoper van biociden van de klasse A. Hoe kan ik deze omzetten naar een registratie voor het gesloten circuit?

Registraties voor het gesloten circuit gebeuren op naam van een rechtspersoon. U maakt een account aan in het online registratieprogramma op naam van uw firma en voldoet aan de rapporteringsverplichtingen die daaraan verbonden zijn. De persoonlijke erkenningen van het klasse A systeem vervallen.

6.3.8. In het specifieke geval waarbij we in België een bepaalde hoeveelheid van een product uit het gesloten circuit aankopen, maar een deel van die hoeveelheid geheretiketteerd doorverkopen voor export, wat moeten we dan aangeven?

In dit geval biedt het systeem de mogelijkheid om dit gedeelte te registreren als 'export' ; het is geen verplichting maar we raden u aan om dit te doen. Anders stapelt er zich, zoals uw wel hebt begrepen,  een ‘virtuele stock’ op in het systeem en zullen de registraties van de volumes niet meer exact zijn.

6.3.9. Moeten we de verplichtingen van de gebruiker inzake het gesloten circuit volledig overnemen op het etiket van het product? Of volstaat het om een generieke zin te vermelden zoals "Dit product moet voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit het gesloten circuit."?

Het is absoluut niet verplicht om een vermelding van het gesloten circuit aan te brengen op het etiket. We kunnen dit niet eisen wegens de bestaande regels inzake de etikettering en de labeling van de producten. U moet daarentegen op uw verkoopfacturen en kastickets vermelden: “Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit”.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


6.4. GEBRUIK

6.4.1. In het kader van mijn beroepsactiviteit wil ik biociden van het gesloten circuit gebruiken. Welke stappen moet ik ondernemen ?

Sinds 31 december 2018 moeten kopers zich ook via hetzelfde online registratiesysteem registreren.

6.4.2. Welke opleidingsverplichtingen gelden er voor producten van het gesloten circuit?

Een werkgever is verplicht om zijn personeel alle noodzakelijk opleiding te verschaffen om een veilig en efficiënt gebruik van het biocide mogelijk te maken. Dit geldt voor alle gevaarlijke producten, niet alleen voor biociden. In de toekomst kunnen er “geval per geval” opleidingen opgelegd worden. Op heden is het voorstel lopende om voor begassingen de verplichting gelijke te stellen met de fytolicentie voor begassingsproducten die onder een dubbel statuut op de markt gebracht worden.

6.4.3. Ik beschik reeds over een toelating als erkende gebruiker van biociden van de klasse A. Hoe kan ik deze omzetten naar een registratie voor het gesloten circuit?

Registraties voor het gesloten circuit gebeuren op naam van een rechtspersoon. U maakt een account aan in het online registratieprogramma op naam van uw firma en volgt de rapporteringsverplichtingen daaraan verbonden op. De persoonlijke erkenningen van het klasse A systeem vervallen.

6.4.4. Worden de uitzonderingsmaatregelen van klasse A voor bepaalde producten/beroepen behouden onder het regime van het gesloten circuit?

De uitzonderlingsmaatregelen voor de professionele gebruikers worden niet behouden in het gesloten circuit. Van zodra een biocide tot het gesloten circuit behoort, moet men zich registreren als gebruiker. U kunt de website www.circuitbiocide.be raadplegen om informatie te vinden over al uw verplichtingen.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


6.5. KLASSE A EN HET GESLOTEN CIRCUIT

6.5.1. Wat verandert er voor de verkopers en gebruikers van biociden van klasse A ingevolge de invoering van het gesloten circuit ingevoerd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2014?

De vereisten van klasse A en die van het gesloten circuit zijn niet volledig dezelfde. Meer bepaald zullen sommige vereisten in het gesloten circuit anders worden ingevuld.
De diplomavereisten voor het verkrijgen van het statuut van geregistreerd verkoper, erkend gebruiker of helper van erkend gebruiker, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 22/05/2003, zijn vervallen op 01/01/2016.

Sinds 01/01/2016 moeten zowel de verkoper als de gebruiker de vereiste kennis te hebben van het correct gebruik van biociden die behoren tot het gesloten circuit en moeten zij instaan voor de opleiding van hun personeel of de personen die in hun opdracht werken.
Het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe en specifieke opleidingen door middel van een koninklijk besluit worden opgelegd. In dat geval zullen de personen die reeds het statuut van geregistreerd verkoper of erkend gebruiker hebben, aangepaste voorwaarden krijgen wat de vereisten inzake opleiding betreft.

Het giflokaal voor de verkoper en de gebruiker is minstens verplicht tot 01/01/2016 voor producten van klasse A. Sinds 01/01/2016 zijn de opslagvoorwaarden die specifiek zijn voor de producten die ingedeeld zijn in het gesloten circuit vermeld in de toelatingsakte. De opslagvereisten die zijn opgenomen in andere wetteksten blijven van toepassing.

6.5.2. Wat is de geldende regelgeving voor het bewaren van biociden die tot het gesloten circuit behoren?

Sinds 01/01/2016 zijn de opslagvoorwaarden in de toelatingsakte van het betrokken product gedefinieerd.

6.5.3. Wat is het professioneel gebruik of een gebruiker in het kader van het gesloten circuit?

Elk gebruik van een biocide dat behoort tot het gesloten circuit en plaatsvindt in het kader van een professionele activiteit. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het gebruik bij een derde of binnen het eigen bedrijf.

6.5.4. Moet een particuliere gebruiker die een biocide van het gesloten circuit gebruikt in zijn privé-zwembad zich ook registreren ?

Neen, de toelatingsakte van de biociden van het gesloten circuit die gebruikt worden in zwembaden zal deze uitzondering vermelden, namelijk dat registratie niet verplicht is voor particuliere gebruikers van biociden van het gesloten circuit voor zover deze gebruikt worden in hun privé zwembad.

Terug naar 6.

www.circuitbiocide.be


Contactpunt voor professionele gebruikers:
www.helpdeskdppc.be  of stel hier meteen uw vraag.