De federale gezondheidsinspecteur treedt op als lokale vertegenwoordiger van de federale overheidsdienst voor Volksgezondheid voor de materie Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Hij is de gesprekspartner van de gouverneur, de burgemeesters, de gezondheidswerkers en de burger.

De federale gezondheidsinspecteur wordt bijgestaan door een expert incident- en crisismanagement (ICM), een psychosociaal manager (PSM) en een team medische directie 112. Het team medische directie 112 bestaat uit een medisch directeur, een adjunct-medisch directeur en verpleegkundigen-regulatoren. Samen vormen ze de Cluster federale gezondheidsinspectie. In 2019 werd de functie van gezondheidsinspecteur grondig hervormd om op een adequate en uniforme manier een antwoord te bieden aan de noden op het terrein.Taken in verband met de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) en de noodplanning

De Federale Gezondheidsinspecteur:

 • ziet toe  op de goede organisatie van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Hij heeft dus altijd toegang tot:

- de ziekenhuizen die over een Gespecialiseerde Spoeddienst (GSD) beschikken,
- de voertuigen van de mobiele urgentiegroepen (MUG’s),
- het eenvormig oproepstelsel,
- de ambulancediensten en hun voertuigen,
- evenals de opleidingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.

In het kader van zijn controletaak kan hij alle documenten opvragen die hij nodig heeft. Hij stelt processen-verbaal op voor de inbreuken die hij vaststelt. De federale gezondheidsinspecteur wordt bijgestaan door een verpleegkundige, de expert incident- en crisismanagement, die onder meer verantwoordelijk is voor de begeleiding van de ambulancediensten die meewerken aan de DGH en voor de onderscheidingstekens voor de hulpverleners-ambulanciers. 

 • ontwikkelt  op provinciaal niveau het medische luik van de nood- en interventieplannen voor bekende en geïnventariseerde risico’s: Sevesobedrijven, opgevallen op de weg, in de lucht, in de haven of op het spoor, overstromingen, explosies, grote branden en desgevallend bij risicobijeenkomsten (rally’s, wielerwedstrijden, megaconcert, …).  
 • zorgt voor  de lokale uitvoering van de federale rampenplannen (nucleair plan, gezondheidsplan, hittegolfplan, …).

   

  Taken in verband met de commissie dringende geneeskundige hulpverlening (PCDGH)

  De federale gezondheidsinspecteur zit de vergaderingen voor van de commissie dringende geneeskundige hulpverlening (PCDGH), het adviesorgaan dat dichtbij het provinciale niveau staat..

       Taken in crisissituaties  

        De Federale Gezondheidsinspecteur:

 • treedt op als de vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid,

 • draagt de administratieve bevoegdheid wat de medische discipline betreft,

 • brengt de minister van Volksgezondheid en de leiding van de FOD op de hoogte van de omstandigheden van het drama, en meer bepaald van de toestand van alle betrokkenen bij een ramp op het grondgebied van de cluster waarvoor hij bevoegd is,

 • dringt aan op bewarende maatregelen op het vlak van de Volksgezondheid die moeten voorkomen dat de noodsituatie en de latere gevolgen ervan zich nog verder uitbreiden,

 • heeft geregeld contact met de provinciegouverneur, de gemeentelijke overheidsdiensten, het personeel van de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers, de verantwoordelijke van het eenvormig oproepstelsel en de directeurs medische hulpverlening. Tijdens en na een collectieve noodsituatie wordt de gezondheidsinspecteur bijgestaan door een psychosociale manager voor de psychosociale begeleiding van de betrokkenen en de medische directie 112 voor de medische oproepen naar het hulpcentrum 112.

  Opdrachten die niet tot de taken van de federale gezondheidsinspecteur behoren
   
  De functie van federale gezondheidsinspecteur voor de FOD Volksgezondheid kadert binnen het domein van de ziekenhuishygiëne. Onderstaande klachten behoren niet tot de bevoegdheid van de federale gezondheidsinspecteur.
  Enkele voorbeelden van klachten betreffende

 • voedselvergiftiging: "ik ben deze nacht ziek geworden na het eten van mosselen".
 • hygiëne: "er zit een hond in het atelier van de bakker" / "er loopt een muis in het restaurant" / "de keuken van een restaurant is erg vuil", ...
 • voedselverontreiniging: "ik heb een stuk glas in een blikje erwten gevonden" / "ik heb een insect gevonden in een zakje sla", ...

De federale gezondheidsinspecteur treedt niet op in dergelijke situaties. Al die klachten moeten worden doorgestuurd naar het meldpunt voor de consument van het FAVV, het Voedselagentschap: 0800 13 550; meldpunt@favv.be. Elk van die klachten zal worden onderzocht, geregistreerd en bezorgd aan een van de inspecteurs van het FAVV voor een grondig onderzoek.

Contactgegevens

Contactgevens van :