De Federale Gezondheidsinspecteur treedt op het provinciale grondgebied op als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Hij is de gesprekspartner van de gouverneur, de burgemeesters, de gezondheidswerkers en de burger voor federale materies inzake gezondheid.
De Federale Gezondheidsinspecteur, bijgestaan door een verpleegkundige  en de Psychosociaal manager maken samen de zogenaamde provinciale gezondheidsinspectie uit.Taken in verband met de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) en de noodplanning

De Federale Gezondheidsinspecteur:

 • ziet toe  op de goede organisatie van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Hij heeft dus altijd toegang tot:

- de ziekenhuizen die over een Gespecialiseerde Spoeddienst (GSD) beschikken,
- de voertuigen van de mobiele urgentiegroepen (MUG’s),
- het eenvormig oproepstelsel,
- de ambulancediensten en hun voertuigen,
- evenals de opleidingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.

In het kader van die controletaak kan hij alle documenten opvragen die hij nodig heeft. Hij stelt processen-verbaal op voor de inbreuken die hij vaststelt. De Federale Gezondheidsinspecteur wordt bijgestaan door een verpleegkundige die onder andere verantwoordelijk is voor de begeleiding van de ambulancediensten die meewerken aan de DGH en voor de onderscheidingstekens voor de hulpverleners-ambulanciers. 

 • ontwikkelt  op provinciaal niveau het medische luik van de nood- en interventieplannen voor bekende en geïnventariseerde risico’s: Sevesobedrijven, opgevallen op de weg, in de lucht, in de haven of op het spoor, overstromingen, explosies, grote branden en desgevallend bij risicobijeenkomsten (rally’s, wielerwedstrijden, megaconcert, …).  
 • zorgt voor  de lokale uitvoering van de federale rampenplannen (nucleair plan, gezondheidsplan, hittegolfplan, …).

   

  Taken in verband met de commissies

  De Federale Gezondheidsinspecteur zit de vergaderingen van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor (CoDGH), het adviesorgaan dat dichtbij het provinciale niveau staat.

  Hij is ook de secretaris van de Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC). Hij

 • ziet erop toe dat de gezondheidswerkers hun beroep uitoefenen overeenkomstig de wetten en reglementen, 
 • trekt het visum in (toegang tot het beroep) of legt voorwaarden op voor het behoud ervan,
 • ziet toe op de werking van de wachtdiensten,
 • licht de betrokkenen in over de beslissingen van de Commissie, de Geneeskundige Beroepscommissie, de bevoegde Orden en/of de rechtbanken omtrent hun verdere uitoefening van het beroep,
 • ziet nauwlettend toe op de voorschriften voor verdovende, psychotrope of soortgelijke middelen, en mag zelfs een rechtvaardiging vragen als het om onrechtmatige voorschriften lijkt te gaan,  
 • meldt beroepsfouten van beroepsbeoefenaars aan de betrokken Orde,
 • licht het Parket in over illegale praktijken en eventuele misbruiken.

   

  Specifieke taken

  De Federale Gezondheidsinspecteur:
 • houdt toezicht op de poliovaccinatie, 
 • behandelt de schriftelijke klachten over tatoeages en piercings,
 • geeft advies over begrafenissen buiten het kerkhof.


  Taken in crisissituaties

           De Federale Gezondheidsinspecteur:

 • treedt op als vertegenwoordiger van de Minister van Volksgezondheid,
 • draagt de administratieve bevoegdheid wat de medische discipline betreft,
 • brengt de Minister van Volksgezondheid en de leiding van de FOD op de hoogte van de omstandigheden van het drama, en meer bepaald van de toestand van alle betrokkenen bij een ramp op het grondgebied van de provincie waarvoor hij bevoegd is,
 • dringt aan op bewarende maatregelen op het vlak van de Volksgezondheid die moeten voorkomen dat de noodsituatie en de latere gevolgen ervan zich nog verder uitbreiden,
 • heeft geregeld contact met de provinciegouverneur, de gemeentelijke overheid, het personeel van de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers, de verantwoordelijke van het eenvormig oproepstelsel, de Medische Directie 112, en de “Directeurs Medische Hulpverlening”. Tijdens en na een collectieve noodsituatie wordt de gezondheidsinspecteur bijgestaan door een psychosociale manager voor de psychosociale begeleiding van de betrokkenen.

Contact information

Contactgevens van :