BelPEP is een multidisciplinair platform en heeft als doel het adequaat gebruik van psychoactieve medicatie (waaronder slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica) te bevorderen.

In België wordt er momenteel zeer veel psychoactieve medicatie voorgeschreven. Uit onderzoek blijkt dat dit echter niet altijd even juist gebeurt. Een deel van de patiënten krijgt bijvoorbeeld medicatie terwijl een niet-medicamenteus alternatief mogelijk is. Andere patiënten krijgen dan geen medicatie, hoewel dit juist noodzakelijk is voor een optimale behandeling. Omdat het verkeerd gebruik van deze medicatie heel wat risico’s inhoudt en bovendien erg verslavend is mag het niet te snel en niet te lang worden voorgeschreven of gebruikt. Bovendien moet de voorkeur uit gaan naar niet-medicamenteuze alternatieven indien mogelijk.

Het BelPEP platform is samengesteld uit 3 werkgroepen (adequaat gebruik van psychostimulantia bij jongeren/ adequaat gebruik van psychoactieve medicatie bij niet-geïnstitutionaliseerde volwassenen / adequaat gebruik van psychoactieve medicatie bij geïnstitutionaliseerde ouderen). Het coördinatiecomité is verantwoordelijk is voor de algemene coördinatie en staat in voor de coherentie en het bepalen van een globale visie.

Er werd in 2014 een globale visienota opgesteld met daarin een overzicht van de historiek, het statuut van het platform, de context, de verschillende problemen en prioriteiten. Bovendien hebben de werkgroepen in 2014 de opdracht gekregen een actieplan op te stellen. De bedoeling van die actieplannen is de verschillende maatregelen op te lijsten die overwogen kunnen worden om een adequaat gebruik van psychoactieve medicatie in België te bevorderen.

 

Document

Contact information

Caroline Theisen
Medewerker Cel Drugs

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.15