In 2007 werd het eerste meerjarige programma ontwikkeld met een duidelijk kader, strategische visie (.PDF) en met objectieven op langere termijn. Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn immers thema’s die, door hun complexiteit, een gefaseerde en planmatige aanpak vragen. Op basis van dit eerste meerjarige programma (.PDF) werden de jaarlijkse contracten ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ uitgeschreven.

Ze werden opgebouwd rond drie pijlers: structuur, proces en resultaat (cf. triade van Donabedian):

  • Pijler 1: ontwikkelen en implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) - informatie m.b.t. de veiligheidscultuurmeting, het meld-en leersysteem voor (bijna-) incidenten, de WGO-taxonomie, het XLM exportmodel;
  • Pijler 2: het analyseren en (her)ontwikkelen van intramurale en transmurale zorgprocessen
  • Pijler 3: het samenstellen van een multidimensionele indicatorenset m.b.t. kwaliteit en patiëntveiligheid

De ziekenhuizen werden jaarlijks bevraagd over de voortgang van de activiteiten en de resultaten werden geanalyseerd en geaggregeerd. De jaarlijkse rapporten zijn hieronder beschikbaar. Om ziekenhuizen te ondersteunen in de interne communicatie over de resultaten van de jaarlijkse bevragingen, werden PowerPoint presentaties ter beschikking gesteld waarbij elke grafiek nader wordt toegelicht voor elk contractjaar.

Contactgegevens

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06