Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden, zijn de zorginstellingen verplicht om hun boekhoudkundige gegevens jaarlijks aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over te maken. De informatica-applicatie FINHOSTA werd gecreëerd om de statistische en financiële gegevens te verzamelen alsook om  de vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 januari en 1 juli mogelijk te maken; deze gegevens worden beschouwd als "authentieke bron".

De ziekenhuizen zijn ook verplicht de regels te volgen die zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen en in het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007  betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen.

 
  • Presentatie

Financiële gegevens februari 2020 (.PDF)

Update contactformulier

 

Document