Vanaf 03/02/2016 is de registratie van een aantal zware toestellen voor medische beeldvorming verplicht. De wettelijke basis hiervoor is vastgelegd in het K.B. van 19 januari 2016. De registratie dient te gebeuren in het landelijk kadaster voor toestellen voor medische beeldvorming.

Wat zijn de doelstellingen van het landelijk kadaster voor toestellen voor medische beeldvorming?

Het landelijk kadaster zal de in ons land geïnstalleerde toestellen in kaart brengen en een belangrijk hulpmiddel zijn bij het beleid rond toestellen voor medische beeldvorming. Registratie in dit kadaster zal naast de nodige vergunningen en erkenningen een voorwaarde zijn voor de terugbetaling voor de onderzoeken uitgevoerd op het geregistreerde toestel.

Welke gegevens en hoe ter beschikking stellen?

De registratie is verplicht voor de volgende type toestellen:

  • CT
  • PET met inbegrip van PET-CT en PET-MRI
  • SPECT-CT
  • MRI

Het document ‘Melding van zware medische apparatuur' dient u volledig en correct ingevuld te verzenden naar het generieke e-mailadres: info.aimbv@health.fgov.be. In het document wordt in een handleiding gespecifieerd welke gegevens ter beschikking dienen gesteld te worden.

Indien het betreffende toestel uit gebruik wordt genomen, dan dient u het document ‘Melding van een statuswijziging' in te vullen en te verzenden naar bovenvermeld e-mailadres.

Na de voorlopige oplevering van een toestel zullen de bij beMedTech aangesloten leveranciers binnen de 10 werkdagen een attest met informatie over het toestel bezorgen aan info.aimbv@health.fgov.be. Dit formulier dient enkel door de leveranciers aan de dienst datamanagement bezorgd te worden.

Informatie over de correcte naam van het ziekenhuis, de erkennings- en campusnummer kan u hier terugvinden.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie
Eveline Depuijdt, celhoofd Datamanagement

info.aimbv@health.fgov.be
Eveline.depuijdt@health.fgov.be