Sinds 03/02/2016 is de registratie van een aantal zware toestellen voor medische beeldvorming verplicht. De wettelijke basis hiervoor is vastgelegd in het K.B. van 19 januari 2016. De registratie dient te gebeuren in het landelijk kadaster voor toestellen voor medische beeldvorming.

Wat zijn de doelstellingen van het landelijk kadaster voor toestellen voor medische beeldvorming?

Het landelijk kadaster brengt de in ons land geïnstalleerde toestellen in kaart en is een belangrijk hulpmiddel bij het beleid rond toestellen voor medische beeldvorming. Registratie in dit kadaster is naast de nodige vergunningen en erkenningen een voorwaarde voor de terugbetaling voor de onderzoeken uitgevoerd op het geregistreerde toestel.

Welke gegevens en hoe ter beschikking stellen?

De registratie is verplicht voor de volgende type toestellen:

  • CT
  • PET met inbegrip van PET-CT en PET-MRI
  • SPECT-CT
  • MRI

PROCEDURE

STAP1: Voorafgaandelijk aan de aankoop van elk nieuw toestel dient de exploitant de MID-ID, vanaf 1 oktober, een nummer voor nieuwe toestellen aanvragen in de applicatie MID-ID op de pagina van applicaties Portahealth 
Meer informatie over het gebruik van de applicatie MID-ID kan u vinden in volgende video
Om toegang te krijgen tot deze applicatie dient u contact op te nemen met de  lokale beheerder Portahealth van uw instelling, deze kan u toegang verlenen aan de hand van volgende instructies

STAP2: Elk nieuw toestel of wijziging van de gegevens van een toestel (upgrade, verhuis, …) dient ons minstens 1 maand op voorhand gemeld te worden d.m.v. onderstaande documenten. Laattijdige meldingen kunnen problemen opleveren met het tijdig ontvangen van het RIZIV-facturatienummer, en kan in dit geval niet retroactief toegekend worden.

Het document ‘Melding van zware medische apparatuur' dient u te verzenden naar het generieke e-mailadres: info.aimbv@health.fgov.be. Pas vanaf de datum dat wij de documenten volledig en correct én als alle nodige erkenningen en vergunningen in orde zijn, kan er een facturatienummer worden toegekend. In het document wordt in een handleiding gespecifieerd welke gegevens ter beschikking dienen gesteld te worden.

Indien het betreffende toestel uit gebruik wordt genomen, dan dient u het document ‘Melding van een statuswijziging' in te vullen en te verzenden naar bovenvermeld e-mailadres.

STAP3: Na de voorlopige oplevering van een toestel zullen de bij beMedTech aangesloten leveranciers binnen de 10 werkdagen een attest met informatie over het toestel bezorgen aan info.aimbv@health.fgov.be. Dit formulier dient enkel door de leveranciers aan het team datamanagement bezorgd te worden.

INFORMATISERING VAN HET LANDELIJK KADASTER

De FOD Volksgezondheid heeft de ambitie om de melding van zware toestellen voor medische beeldvorming, alsook de melding van wijzigingen aan deze toestellen te informatiseren en zo dit proces gebruiksvriendelijker te maken naar de sector toe. Aangezien het om een zeer ambitieus project gaat werd het project opgesplitst in aparte delen:

  • De verplichte invoer, vanaf 1 oktober 2022, van de 'Medical Imaging Device identifier', verder 'MID-ID' genoemd.
    Meer info? Rondzendbrief MID-ID, juridisch kader (K.B. van 18 april 2022) en het meldingsformulier (tabblad 'handleiding')
  • De (toekomstige) informatisering van het meldings- en wijzigingsformulier inzake zware medische beeldvorming. Alsook het verhogen van de transparantie naar sector door te hen verlenen van toegang tot het geinformatiseerde Kadaster zware medische beeldvorming. 

BIJKOMENDE INFORMATIE NODIG?

Informatie over de correcte naam van het ziekenhuis, de erkennings- en campusnummer kan u hier terugvinden.

Verder nog vragen, lees dan zeker onze FAQ.

 

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.aimbv@health.fgov.be