De MKG was een registratie van geanonimiseerde administratieve en medische gegevens. Alle algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen waren verplicht om vanaf het vierde trimester van het registratiejaar 1990 tot en met het registratiejaar 2007 deze gegevens ter beschikking van de FOD Volksgezondheid te stellen. De wettelijke basis voor de MKG was het Koninklijk Besluit van 6 december 1994. Sedert het registratiejaar 2008 is de MKG vervangen door de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG).

Wat waren de doelstellingen van de MKG?

Het gezondheidsbeleid van de overheid ondersteunen door - op basis van de MKG - onder meer:

  • de behoeften aan ziekenhuisvoorzieningen te bepalen;
  • de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningsnormen van de ziekenhuizen en hun diensten te beschrijven;
  • de ziekenhuisfinanciering te organiseren;
  • het beleid voor de uitoefening van de geneeskunde te bepalen;
  • het epidemiologisch beleid uit te stippelen.

 Welke gegevens?

Het overzicht van de geregistreerde gegevens en de specifieke registratieregels kunt u terugvinden in de rubriek Richtlijnen.

Gegevens nodig?

Indien u interesse heeft om data aangaande de minimale klinische gegevens te verkrijgen, kan u hiertoe een mail richten aan  adhoc_admDM@health.fgov.be

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rhmzg@health.fgov.be