Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Acute en Chronische Zorg
Galileelaan, 5/2
1210  Brussel
integratedcare@health.fgov.be