Etikettering en waarschuwingen

Het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten legt de verplichting op dat  op de verpakking van alle tabaksproducten die in België worden verkocht, een gezondheidswaarschuwing moet worden vermeld.

Sigarettenpakjes moeten ook nog een gecombineerde waarschuwing dragen, die uit een tekst en een afbeelding bestaat. De beelden zijn expliciet en bedoeld om de rokers af te schrikken. De Europese Unie heeft veertien verschillende waarschuwingen vastgelegd, die afwisselend moeten worden gebruikt. Bovendien moeten altijd de gegevens van de Tabakstoplijn worden vermeld.

 

Verbod op de verkoop aan minzestienjarigen

In België verbiedt de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten in zijn artikel 6 de verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder de zestien jaar. Een verkoper mag aan jongeren die sigaretten willen kopen, vragen dat ze een bewijs van leeftijd voorleggen. Dit kan de identiteitskaart of een ander geldig document zijn.

Ook de verkoop van tabaksproducten via verdeelautomaten is gereglementeerd om de verkoop aan minzestienjarigen tegen te gaan. De verdeelautomaten moeten in een gesloten ruimte staan en mogen enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door mensen die ouder dan zestien zijn. De uitbater/eigenaar van de ruimte waar de automaat staat, blijft altijd aansprakelijk.

 

Reclame en sponsoring

Reclame voor en sponsoring van tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten is verboden in ons land.

De wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten verbiedt in zijn artikel 7 meer bepaald «elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken».

Er zijn wel enkele uitzonderingen voor:

  • reclame in dagbladen en tijdschriften die buiten de Europese Unie worden uitgegeven;
  • reclame in publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor professionelen uit de tabakssector;
  • incidentele reclame in het kader van de aankondiging aan het publiek van evenementen in het buitenland;
  • het aanbrengen van het merk van een tabaksproduct op affiches in en aan de voorgevel van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabaksproducten verkopen.

Fabrikanten die hun tabaksmerk voor reclame in een ander domein willen gebruiken, moeten hiervoor een vergunning van de minister van Volksgezondheid krijgen.