Coronavirustijden - Herinnering

 Online-verkoopverbod voor tabaksproducten, elektronische sigaretten (of onderdelen ervan) en navulverpakkingen (met nicotine) en voor roken bestemde kruidenproducten blijft van kracht

OOK TIJDENS CORONACRISIS VERBOD OP ONLINE-VERKOOP VAN TABAK EN AANVERWANTE PRODUCTEN

Het zijn moeilijke tijden, ook voor handelaars. Alle winkels die geen essentiële producten verkopen, zijn gesloten tot 5 april 2020 (met mogelijkheid tot verlenging). Tabaksproducten, elektronische sigaretten (of onderdelen ervan) en navulverpakkingen (met nicotine) en voor roken bestemde kruidenproducten worden niet als essentieel gezien, hetgeen in de praktijk betekent dat tabak- en e-sigaretwinkels tijdelijk gesloten zijn.  

De FOD Volksgezondheid benadrukt dat deze producten niet online kunnen worden verkocht via webshops. Dergelijke verkoop is wettelijk verboden.

Daaruit volgt dat levering aan huis van dergelijke producten eveneens verboden is. Ze blijven wel verkrijgbaar via kruideniers, supermarkten, krantenwinkels en nachtwinkels.

Ook in crisistijden moet de wet, in ieders belang, worden gerespecteerd.

De controleurs van volksgezondheid zien toe op de wettelijke bepalingen.

Eventuele vragen kunt u richten aan de FOD Volksgezondheid via het e-mailadres apf.inspec@health.fgov.be .

Wetgeving:

- Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten

- Koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten

 

Etikettering en waarschuwingen

Gestandardiseerd paket

Het koninklijk besluit van 13 april 2019 betreffende de gestandaardiseerde verpakking van sigaretten, roltabak en waterpijptabak en het ministerieel besluit van 16 april 2019 betreffende de voorwaarden inzake neutraliteit en eenvormigheid van de verpakkingseenheden en de buitenverpakkingen van sigaretten, roltabak en waterpijptabak werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 17 mei 2019.

Die twee besluiten treden in werking op 1 januari 2020, uitgezonderd voor kleinhandelaars voor wie de besluiten in werking treden op 1 januari 2021.

Dit houdt in dat de verpakkingen van sigaretten, roltabak en shisha worden gestandaardiseerd, d.w.z. dat ze allemaal dezelfde kleur en hetzelfde uitzicht krijgen. Alle andere kleuren, logo's en grafische elementen zijn verboden; enkel de handelsbenaming mag op de verpakking worden aangebracht volgens een bepaalde typografie.

Het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten legt de verplichting op dat  op de verpakking van alle tabaksproducten die in België worden verkocht, een gezondheidswaarschuwing moet worden vermeld.

Sigarettenpakjes moeten ook nog een gecombineerde waarschuwing dragen, die uit een tekst en een afbeelding bestaat. De beelden zijn expliciet en bedoeld om de rokers af te schrikken. De Europese Unie heeft veertien verschillende waarschuwingen vastgelegd, die afwisselend moeten worden gebruikt. Bovendien moeten altijd de gegevens van de Tabakstoplijn worden vermeld.

 

Verbod op de verkoop aan minachttienjarigen

In België verbiedt de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten in zijn artikel 6 de verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder de achttien jaar. Een verkoper mag aan jongeren die sigaretten willen kopen, vragen dat ze een bewijs van leeftijd voorleggen. Dit kan de identiteitskaart of een ander geldig document zijn.

Ook de verkoop van tabaksproducten via verdeelautomaten is gereglementeerd om de verkoop aan minachttienjarigen tegen te gaan. De verdeelautomaten moeten in een gesloten ruimte staan en mogen enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door mensen die ouder dan achttien  zijn. De uitbater/eigenaar van de ruimte waar de automaat staat, blijft altijd aansprakelijk.

 

Reclame en sponsoring

Reclame voor en sponsoring van tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten is verboden in ons land.

De wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten verbiedt in zijn artikel 7 meer bepaald «elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken».

Er zijn wel enkele uitzonderingen voor:

  • reclame in dagbladen en tijdschriften die buiten de Europese Unie worden uitgegeven;
  • reclame in publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor professionelen uit de tabakssector;
  • incidentele reclame in het kader van de aankondiging aan het publiek van evenementen in het buitenland;
  • het aanbrengen van het merk van een tabaksproduct op affiches in en aan de voorgevel van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabaksproducten verkopen.

Fabrikanten die hun tabaksmerk voor reclame in een ander domein willen gebruiken, moeten hiervoor een vergunning van de minister van Volksgezondheid krijgen.